Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Natuurkunde
Studiegidsnr:1001FBDDIE
Vakgebied:Fysica
Semester:1e semester
Contacturen:35
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Marleen Verhoye

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
 • Engels
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

De cursus Natuurkunde is algebra gebaseerd. Dit betekent dat er geen (of weinig) gebruik gemaakt wordt van de wiskundige principes uit de differentiaal en integraalrekening. De student moet beschikken over een voldoende wiskundige basis (vectoren, afgeleiden, eenvoudige goniometrische functies, algebra, vergelijkingen, oplossen van stelsels (klassieke methoden); eenvoudig wiskundige problemen kunnen ontleden en oplossen (onderscheid maken tussen gegevens en gevraagde, de relevantie van de gegevens nagaan en het leggen van verbanden) en vertalen naar een passende wiskundige context.

De cursus leunt aan bij de natuurkunde gezien in het secundair onderwijs.
2. Eindcompetenties


Wat wordt je geacht op het einde van dit opleidingsonderdeel te kunnen?

·          je hebt inzicht in de behandelde fysische grootheden, basisbegrippen en wetmatigheden: je kan deze in eigen woorden beschrijven, herkennen, formuleren, zelf voorbeelden geven van de fysische processen;

·          je kan de behandelde fysische wetmatigheden toepassen in eenvoudige problemen; je kan het fysische probleem ontleden en vertalen naar een passende wiskundige /fysische context en oplossen;

·          je hebt voldoende inzicht in de fysische wetmatigheden om verdere fysiologische specialisatie in de opleiding te begrijpen;

·          je kan de aanvaardbaarheid en validiteit van verkregen resultaten kritisch beoordelen; je kan de grootteorde van de berekende of gemeten grootheden schatten;

·          je kan de fysische wetmatigheden relateren aan de besproken biomedische processen of de meetmethoden van biomedische parameters;

·          je kan zelfstandig eenvoudige biomedische toepassingen/problemen ontleden en vertalen naar een passende wiskundige /fysische context en oplossen;

·          je kan zelfstandig wetenschappelijke literatuur opzoeken, beschrijven in eigen woorden en interpreteren

·          je beschikt over computervaardigheden, je kent de basismogelijkheden van een tekstverwerker en kan deze gebruiken om een schriftelijk werk te maken

·          je kan een gestructureerd en overzichtelijk schriftelijk werkstuk maken

·          je kan functioneren in een team

  De groepsopdracht binnen het opleidingsonderdeel ‘Natuurkunde’ draagt bij tot het verwerven van de algemene eindcompetenties voor Academische vaardigheden.

Het opleidingsonderdeel ‘Natuurkunde’ draagt bij tot het verwerven van de algemene eindcompetenties van de Diergeneeskunde opleiding: 1,2,3,5

1. Beschikt over voldoende wetenschappelijke basiskennis van natuurwetenschappen (biologie, biochemie, scheikunde, fysica, informatica, genetische wetmatigheden en overervingswijzen en biostatistiek). Deze kennis vormt de basis om de chemische en fysische principes van het functioneren van het dier of het infectieuze agens te begrijpen;

 

2. Kan een vraag of probleem kritisch analyseren, omschrijven, beoordelen en binnen een brede maatschappelijke context plaatsen en oplossen. Daartoe kan de bachelor formeel denken, logisch deductief redeneren, heeft hij/zij een kritische zin, is hij/zij creatief en heeft een ontwikkeld probleemoplossend vermogen;

 

3. Heeft een kennis en kunde om alleen of in teamverband verdere kennis te zoeken, te interpreteren, samen te vatten, en verder te verspreiden. Daartoe beschikt de bachelor over een basis in wetenschappelijke communicatie, van het coördineren en ordenen van werk en van het gebruik van de wetenschappelijke (i.c. Engels) en medische voertaal. Een attitude van levenslang leren en reflectie worden gestimuleerd;

 

5. Is in staat een selectie te maken uit de geleverde informatie die de bachelor wenst door te geven op een specifiek of vulgariserend niveau, daartoe gegevens op een correcte manier te presenteren en zich hierbij mondeling en schriftelijk vaardig uit te drukken. Hij/zij is in staat een redenering toe te lichten of te verdedigen mee gebaseerd op wetenschappelijke, ethische, culturele en sociaal-maatschappelijke aspecten.

 

                


3. Inhoud


Tijdens het ontwikkelen van dit opleidingsonderdeel is een analyse gemaakt van welke begincompetenties de studenten moeten hebben bij aanvang van de andere opleidingsonderdelen binnen de Bachelor Diergeneeskunde opleiding. De inhoud en hoorcolleges zijn daar uitdrukkelijk op afgestemd.

De inhoud omvat de fysische wetten die ten grondslag liggen van de biofysische en fysiologische processen in levende organismen:

          mechanica (dynamica, botsingen, rotatie, evenwicht);

          vloeistoffen en gassen;

          trillingen en golven, geluid, warmte;

          elektriciteit en magnetisme;

          optica.

 

Verschillende biomedische toepassingen van deze fysische wetten zullen behandeld worden (spierkrachten, fluïda en het cardio-vasculair systeem, elektro-cardiografie, signaaltransport in axonen etc..)

                                             
 

De studenten maken een schriftelijk groepswerk omtrent de toepassingen van de natuurkundige wetten in de biomedische/diergeneeskundige wereld.  Deze opdracht maakt deel van de algemene opleiding 'academische vaardigheden'.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Meerkeuzevragen

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  De inhoud van de cursus Natuurkunde is gebaseerd op het Engelstalige boek "Physics" van James S.Walker, ed. Pearson.

  "Physics" van James S.Walker, ed. Pearson.

  Upper Saddle River , New Jersey07458

      Pearson / Prentice Hall

      2007 (ook 2e editie 2004 kan gebruikt worden)

      ISBN: 0 – 13 – 227019 - 6

          (aankoop mogelijk via cursusdienst CGB)

   

  De presentaties bevatten tevens ook aanvullende beschrijvingen van de natuurkundige wetten voor verschillende biomedische toepassingen. Deze behoren ook tot de leerstof tenzij er uitdrukkelijk wordt aangegeven in de lessen dat het slechts ter informatie wordt meegegeven.

  De PowerPoint presentaties zijn in het Nederlands en zijn gebaseerd op de basisfysica die in het leerboek behandeld wordt. Op de presentaties worden uitdrukkelijk de Nederlandse vertaling van de Engelse termen weergegeven.

   

  Een elektronische versie van de presentaties staat op Blackboard.  Een print out van de presentaties (2 hand-outs/pagina)  kunnen aangekocht worden op de reprografie van de Universiteit Antwerpen.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  UA-campus bibliotheek CGB

   

  Natuurkunde voor wetenschap en techniek. 1: Mechanica Giancoli, Douglas C.

  Natuurkunde voor wetenschap en techniek. 2: Golven en geluid, kinetische theorie en thermodynamica, elektriciteit en magnetisme, licht Giancoli, Douglas C.;

  Physics : principles with applications Giancoli, Douglas C.
  Englewood Cliffs, N.J., 1995

   


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Dr. Marleen Verhoye
  Bio-Imaging Lab

   

  University of Antwerp, Campus Drie Eiken (CDE)

  Universiteitsplein 1,

  building Uc, room 1.12
  B-2610 Antwerp (Wilrijk)
  Belgium
  Tel:       ++ 32 (0)3 2652786 

              ++ 32 (0)3 2652780
  email:
  Marleen.Verhoye@ua.ac.be

  http://webhost.ua.ac.be/biomag/

   


  (+)laatste aanpassing: 06/02/2013 08:55 marleen.verhoye