Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van master of Science in de industriële farmacie te behalen moet de student
  • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
  • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
  • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
  • tenminste 60 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 60 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks:  diploma apotheker
Doelstellingen - eindtermen
De opleiding heeft tot doel studenten op te leiden voor een specifieke maatschappelijke loopbaan in de farmaceutische nijverheid. 

Op het einde van de opleiding beschikt de student over : 
  • een grondige kennis over de geneesmiddelenproductie; 
  • een kennis over de andere aspecten van geneesmiddelen en de industrie (economie, wetgeving, distributie...); 
  • de vaardigheid om te communiceren rond de eigenschappen van geneesmiddelen, hun aanwending, hun productie enz.; 
  • de vaardigheid om te functioneren in een wetenschappelijke dan wel commerciële functie in de industrie; 
  • de kennis en vaardigheid om te participeren aan onderzoek.

Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.