Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van master of Science in de klinische biologie te behalen moet de student
  • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
  • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
  • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
  • tenminste 120 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 120 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks:  diploma apotheker.
Doelstellingen - eindtermen

De opleiding kent 4 deeldisciplines:
(i) Klinische chemie: dit domein omvat biochemie, endocrinologie, immunologie, toxicologie en therapeutische drugmonitoring.
(ii) Hematologie: morfologie, transfusie, stolling, cellulaire immunologie (flowcytometrie)
(iii) Microbiologie : bacteriologie, virologie, parasitologie en mycologie
(iv) Moleculaire biologie: microbiologie en (hemato) oncologie     

Binnen elke discipline worden volgende doelstellingen nagestreefd:

  • De master kent de indicaties voor laboratoriumonderzoek in de verschillende deeldisciplines.
  • De master kan de verschillende methoden voor staalname toepassen en zelfstandig uitvoeren. De master heeft inzicht in de verschillende preanalytische aspecten en hun impact op het finale onderzoeksresultaat.
  • De master kan analytische methoden evalueren op hun kwaliteit.
  • De master interpreteert als consultant kritisch laboratoriumresultaten naar de kliniek.
  • De master kan (een) wetenschappelijke publicatie(s) schrijven in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften in tenminste 1 deeldiscipline.
  • De master kan een klinisch laboratorium managen en kent de wetgeving en de principes van kwaliteitscontrole. Hij/zij kan leiding geven in een geaccrediteerd laboratorium.

Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.