Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het interuniversitair diploma van master of Science in de ziekenhuishygiëne te behalen moet de student
  • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
  • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
  • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
  • tenminste 60 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 60 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
Rechstreeks: diploma van arts.
Na toelating : diploma van apotheker, enkel creditcontract mogelijk.
Doelstellingen - eindtermen
Het doel van deze interuniversitaire opleiding is afgestudeerden te vormen als arts-ziekenhuishygiënist conform de Belgische wetgeving. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de huidige wetenschappelijke kennis. Op het einde van de opleiding beschikt de afgestudeerde over :
  • een doorgedreven kennis van de organisatie van de medische en verpleegkundige activiteiten; 
  • een parate kennis van maatregelen ter preventie van ziekenhuisinfecties en epidemieën alsook kennis van de methodologie van informatieverwerking, literatuurstudie en analyse van nieuwe guidelines; 
  • de vaardigheid om b.v. in het kader van een epidemische situatie een vraagstelling te kunnen formuleren en een epidemiologisch onderzoek in te stellen, data te verzamelen, te interpreteren en statistisch te verwerken volgens wetenschappelijke methoden; 
  • de vaardigheid om de resultaten van een epidemiologische investigatie samen te vatten en d.m.v. teamwork en met de nodige communicatieve vaardigheden de informatie over te brengen aan de betrokkenen; 
  • de kundigheid om een gedetailleerde procesanalyse uit te voeren ter verbetering van de kwaliteit van de zorg; 
  • een meesterproef die 15 studiepunten omvat en vormelijk zal beantwoorden aan de decretale voorwaarden.
Deze vaardigheden zal de ziekenhuishygiënist in staat stellen zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en te fungeren als raadsman in Commissies en Raden.
Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.
Meer info
Deze interuniversitaire opleiding heeft een gezamenlijke website.