Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van master in de huisartsengeneeskunde te behalen moet de student
  • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
  • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
  • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
  • tenminste 120 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 120 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks: diploma van arts afstudeerrichting huisartsgeneeskunde of master in de geneeskunde, afstudeerrichting huisarts.  Voorleggen van het attest ‘voorbereidingsprogramma huisartsgeneeskunde’ is een inschrijvingsvereiste.
Deze opleiding mag niet met een andere opleiding gecombineerd worden.
Studenten die nog het huisartsgedeelte van het 7de jaar arts moeten volgen (normaal 30 sp) worden ingeschreven in een (nieuw) ‘voorbereidingsprogramma huisartsgeneeskunde’ (VP-HUIS).  
Combinatie van het VP met de MNM is niet toegestaan.
Doelstellingen - eindtermen
De opleiding is gestoeld op een probleemgerichte benadering waarbij praktijk en theorie worden geïntegreerd zowel in de leervormen (leergesprekken, seminariewerking, thematische opleidingen, elektronische opleidingen) als in de werkstukken: praktijkproject en casusbesprekingen. Zij heeft tot doel huisartsen te vormen die op wetenschappelijk verantwoorde wijze vaardig zijn om het beroep in een dagelijkse praktijk uit te oefenen.
Op het einde van de opleiding beschikt de student over :
  • een proces van medisch probleemoplossen. Dit betekent de vaardigheid van het systematisch werken, het hanteren van het juiste diagnostische proces, aangepast aan de soort hulpvraag en het kiezen van het juiste beleid op basis van een voldoende kennis en vaardigheid om alle voorkomende patiëntenproblemen te kunnen aanpakken;
  • een breed kennis- en vaardighedenpakket om in staat te zijn met andere disciplines/hulpverleners samen te werken;
  • een wetenschappelijke vorming waarnaar hij handelt. Hij heeft een redelijk beeld over welk medisch handelen hoever wetenschappelijk gefundeerd is en hij kan deze inzichten in de praktijk toepassen; 
  • de juiste attitudes en sociale en communicatieve vaardigheden om met respect met een patiënt om te gaan; kritische kijk op eigen handelen; wil tot goede samenwerking met andere zorgenverstrekkers.

Toegang tot verdere studies
niet van toepassing
Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.
ECTS-coördinator

K. Van Liempt, karel.vanliempt@ua.ac.be

T. De Roeck, tina.deroeck@ua.ac.be  (admin)