Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Capita selecta voor de ziekenhuisarts, inclusief praktische oefeningen
Studiegidsnr:3003GENASO
Vakgebied:Geneeskunde
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wilfried De Backer
Dirk Ysebaert

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

De ASO vertrekt van de kennis welke in het graduaat is bijgebracht in de domeinen waarop de capita selecta betrekking hebben met name de farmacologie en de klinische farmacologie zoals deze in de respectievelijk klinische modules wordt gegeven, de gerechtelijke geneeskunde, de begrippen van pijnbestrijding binnen de module neurologie en begrippen van antibioticagebruik en resistentie zoals gegeven binnen de module microbiologie, en de anatomie zoals gegeven binnen de overeenkomstige module, de genetica zoals toegelicht in de verschillende klinische modules. Voor de topic medische informatietechnologie volstaat de kennis welke de ASO in de stagediensten in dit domein tot nu toe heeft verworven.


2. Eindcompetenties


Algemene competenties
- Continuering van het verwerven van medische kennis (en kennis van inbreng van basale wetenschappen in de klinische praktijk) en inzicht
- Probleemoplossend vermogen ontwikkelen en toepassen in de praktijk

Domeinspecifieke competenties:
- De ASO houdt rekening met de economische aspecten van de geneeskunde, in het bijzonder het doelmatig omgaan met middelen waarbij onder- en overgebruik van middelen vermeden wordt
- De ASO beschikt over de nodige communicatieve eigenschappen, waarbij humane, ethische en maatschappelijke aspecten een belangrijke rol spelen en dit binnen de relevante wettelijke regelgeving.
- De ASO kent de principes van de medische informatica voor het leveren van optimale patiëntenzorg en voor het onderhouden van de eigen deskundigheid
- De ASO heeft vakspecifieke kennis en probleemoplossend vermogen en weet deze in de praktijk toe te passen
- De ASO heeft praktische vakspecifieke vaardigheden en kan deze toepassen.  Hij werkt aan de verdere ontwikkeling en verbetering van deze vaardigheden in functie van een levenslang leren attitude (life-long learning)
- De ASO zet "standards of care" en formuleert kwaliteitseisen met betrekking tot de verschillende aspecten van zijn vak - De ASO zal na de masteropleiding voldoen aan de algemene en specifieke eindtermen eigen aan het specialisme betreffende diagnostiek, therapeutisch beleid, prognose, opvolging en preventie van de ziektebeelden/aandoeningen

Leerresultaten:
- Een dieper gaand inzicht verwerven in de algemene pathologie, diagnose en therapie van de specifieke ziektebeelden/aandoeningen
- Toepassen van algemene wetenschappelijke kennis en methodiek binnen het domein van het specialisme (wetenschappelijke attitude en patiëntenzorg)
- Als beginnend ASO kunnen werken onder supervisie
- Kunnen werken en communiceren binnen een multidisciplinair team.
3. Inhoud

Zie Bb


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen


  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Het studiemateriaal zal bestaan uit hand-outs  van de 2 hoorcolleges en enkele gepubliceerde reviews in de respectievelijke domeinen.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  De ASO zal gevraagd worden, ten einde de zelfstudieopdrachten te kunnen uitvoeren om een diepgaande literatuursearch te doen via PubMed of aanverwante databanken. Ook dient gebruik gemaakt te worden van de database Up-to-date welke ook via de UA bibliotheek beschikbaar is.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 13/11/2012 12:04 ellen.jeursen