Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Evidence Based Medicine voor gevorderden
Studiegidsnr:3001GENASO
Vakgebied:Geneeskunde
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Gert Verpooten
Paul Van Royen

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

De student kan de verschillende basisbegrippen van EBM omschrijven (effectmaten, eindpunten) en kan deze begrippen ook toepassen op gegevens van een onderzoeksartikel. Daarnaast kan de student de bronnen en zoekstrategieën voor EBM informatie onderscheiden en deze bronnen gebruiken bij het beantwoorden van klinische vragen.


2. Eindcompetenties


Algemene competenties
Leerdoel 1: Probleemoplossend vermogen ontwikkelen en toepassen in de praktijk
Leerdoel 2: De aangeboden wetenschappelijke kennis interpreteren, analyseren en rapporteren (kritische beoordeling literatuur: Evidence Based Medicine, klinische epidemiologie)
Leerdoel 3: Een wetenschappelijke houding bestendigen (wetenschapper niveau 1/2/3).
 
Domeinspecifieke competenties
Leerdoel 1: De ASO baseert zich op wetenschappelijke kennis verkregen met behulp van klinisch
wetenschappelijk onderzoek
Leerdoel 2: De ASO zal na de masteropleiding voldoen aan de algemene en specifieke eindtermen eigen aan het specialisme betreffende diagnostiek, therapeutisch beleid, prognose, opvolging en preventie van de ziektebeelden/aandoeningen
 
Doelstellingen - Leerresultaten per niveau
Leerdoel 1: Toepassen van algemene wetenschappelijke kennis en methodiek binnen het domein van het specialisme (wetenschappelijke attitude van de patiëntenzorg).
Leerdoel 2: Als beginnend ASO kunnen werken onder supervisie.
Leerdoel 3: Kunnen werken en communiceren binnen een multidisciplinair team.
Leerdoel 4: De basisprincipes van het opzetten en implementeren van wetenschappelijk onderzoek kennen.
Leerdoel 5: Wetenschappelijke gegevens kunnen analyseren en interpreteren.
Leerdoel 6: Een probleemstelling kunnen formuleren, data verzamelen, analyseren, interpreteren en rapporteren.
3. Inhoud


De ASO leert de EBM principes hanteren door het oplossen van klinische vragen en casussen, en het bestuderen van beleid en richtlijnen binnen de eigen discipline. Hij/zij leert hierbij een wetenschappelijke en kosten effectieve attitude hanteren.
Dit wordt aangebracht d.m.v. (een) seminarie(s) rond het beoordelen van verschillende soorten studies, samenvatten van EBM informatie formuleren van evidentieniveaus, formuleren van richtlijnen, economische evaluatie, waarna de student de kennis toepast aan de hand van zelfstudie en oefeningen in de praktijk.

Seminarie(s) ca. 3.5u 
Oefeningen in de eigen praktijk: 
1) vanuit een klinische topic de literatuur bestuderen, verslag hiervan uitbrengen, en EBM principes presenteren tijdens een staf binnen de eigen specialisatie 
2) het opstellen of herzien van richtlijnen en procedures/strategieën binnen de eigen discipline 
3) ZSO bij seminarie(s)4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Seminaries

 • Eigen werk:
 • Oefeningen • 5. Evaluatievormen

  Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

   
  Offringa M (red). Inleiding in evidence based medicine. Klinische handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Tweede herziene druk. Bohn Stafleu Van Loghum. Houten/Diegem. ISBN 9031340065

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  J.A. Muir Gray, Evidence-based Healthcare, Churchill Livingstone, London , 2001, ISBN 978-0-443-06288-9

  Enkele URL's:

  National Guideline Clearinghouse™ (NGC),
  http://www.guideline.gov/

  National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
  http://www.nice.org.uk/

  RIZIV - Statistische en wetenschappelijke informatie
  http://www.riziv.fgov.be/drug/nl/statistics-scientific-information/

  Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
  http://www.sign.ac.uk/

  Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM)
  http://www.cebam.be/

  The Cochrane Collaboration
  http://www.cochrane.org/

  Dutch Cochrane Centre
  http://www.cochrane.nl

   
  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 27/10/2011 08:26 ellen.jeursen