Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van master in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise te behalen moet de student
  • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
  • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
  • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
  • tenminste 120 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 120 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks: diploma van arts.
Doelstellingen - eindtermen
De opleiding heeft tot doel artsen voor te bereiden op een praktijkuitoefening waarbij op zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde wijze moet gedaan worden aan verzekeringsgeneeskundige advisering, zowel in de sociale verzekering als in de private verzekering. De opleiding concentreert zich daartoe op kennisaanbreng, vaardigheidstraining en praktijk met de nadruk op de medische aspecten van de evaluatie van menselijke schade en op de juridische en organisatorische aspecten van de verzekeringsinstellingen. Van de studenten wordt verwacht dat zij de nodige competenties zullen ontwikkeld hebben om zelfstandig een belangrijke rol te spelen in het functioneren van de instellingen die de gezondheidszorg en de ziektekosten verzekeren en in de evaluatie van menselijke schade.
Hiertoe zullen zij moeten beschikken over : 
  • grondige kennis in de diverse disciplines (medische, juridische, sociale aspecten) en de interactie ertussen; 
  • kritische geest waardoor op gefundeerde wijze kan geoordeeld worden over wetenschappelijke en maatschappelijke aspecten; 
  • in staat zijn zelf wetenschappelijke literatuur te analyseren en kritisch te beschouwen; 
  • in staat zijn via eigen onderzoek bij te dragen tot het oplossen van problemen; 
  • opgedane kennis op een bevattelijke wijze kunnen overbrengen.

Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.