Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van master of Science in de geneesmiddelenontwikkeling te behalen moet de student
 • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
 • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
 • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
 • tenminste 120 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 120 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks: academische bachelor in de farmaceutische wetenschappen.
Doelstellingen - eindtermen

De master kan zelfstandig farmaceutisch onderzoek uitvoeren

 • De master is in staat complexe farmaceutische problemen te onderkennen, te analyseren en op te lossen, en kan hiertoe de nodige kennis/informatie verzamelen.
 • De master beoordeelt op een deskundige wijze internationale medischfarmaceutische literatuur en werkt op een internationaal niveau.
 • De master kan voor een farmaceutisch probleem een relevant wetenschappelijk experiment bedenken, uitvoeren, interpreteren en hierover mondeling en schriftelijk rapporteren. 

De master heeft een gevorderde kennis van en inzicht in de eigenschappen van geneesmiddelen en de biologische systemen waarop ze inwerken.

 • De master kent de structuur-activiteitsrelatie van geneesmiddelen, inclusief fysisch-chemische aspecten en het werkingsmechanisme op moleculair niveau.
 • De master heeft een grondige kennis en kunde met betrekking tot het therapeutisch gebruik van de geneesmiddelen en hun toedieningswijze.
 • De master bezit de vaardigheden tot levenslang leren om aldus zijn professioneel niveau op peil te houden. 

De master beschikt over een grondige competentie in het domein van de geneesmiddelen-ontwikkeling, -analyse, -productie en -bereiding

 • De master beheerst de methoden voor het op punt stellen en bereiden van toedieningsvormen van geneesmiddelen en respecteert hierbij de kwaliteitsaspecten.
 • De master begrijpt de formulatie van geneesmiddelen.
 • De master past de wettelijke eisen betreffende verpakking, bewaren en afleveren van geneesmiddelen toe. 

De master in de geneesmiddelenontwikkeling heeft een grondige kennis van en inzicht in de geneesmiddelenontwikkeling.

 • De master in de geneesmiddelenontwikkeling kan de verschillende fasen van de preklinische en klinische studies van potentiële geneesmiddelen begeleiden.
 • De master in de geneesmiddelenontwikkeling bezit gevorderde kennis en vaardigheden over de spectroscopische karakterisatie van actieve bestanddelen.
 • De master in de geneesmiddelenontwikkeling bezit de nodige kennis en vaardigheden voor de industriële bereiding van geneesmiddelen.
 • De master in de geneesmiddelenontwikkeling beheerst de methoden voor de analyse van geneesmiddelen en grondstoffen, kan ze valideren, en kan de apparatuur kwalificeren.
 • De master in de geneesmiddelenontwikkeling kan de rationale en de strategieën van de moleculaire biologie voor het onderzoek, de ontwikkeling en de productie van geneesmiddelen, gebruiken.
 • De master in de geneesmiddelenontwikkeling heeft ervaring met het werken in een onderzoeksomgeving. 

Competenties die aanleiding geven tot de titel van apotheker.   

De master verstrekt op professionele wijze aan patiënten en werkers in de gezondheidszorg informatie en advies over het verantwoord gebruik en de keuze van geneesmiddelen.

 • De master analyseert elk voorschrift kritisch, neemt indien nodig een gepaste actie, onderkent diverse persoonlijke factoren en houdt er rekening mee.
 • De master geeft gepast advies over het gebruik van voorschriftplichtige geneesmiddelen en zelfzorggeneesmiddelen. Hij/zij bewerkstelligt de therapietrouw en bevordert het rationeel gebruik van geneesmiddelen.
 • De master maakt uit het aanbod van zelfzorggeneesmiddelen een keuze die aangepast is aan de patiënt.
 • De master beheerst mondelinge communicatievaardigheden op het gebied van de interactie apotheker-patiënt. 

De master bezit de professionele vaardigheden om te kunnen functioneren als apotheker.

 • De master kent de rol van de apotheker in de gezondheidszorg.
 • De master kan samenwerken met collega-apothekers en andere zorgverstrekkers zoals artsen, tandartsen en verpleegkundigen.
 • De master past de reglementeringen ivm farmaceutische wetgeving en sociale zekerheid toe. 
 • De master beheerst de farmaceutische deontologie. 

Competenties van de Master in de Geneesmiddelenontwikkeling - afstudeerrichting biofarmaceutische wetenschappen 

De master in de geneesmiddelenontwikkeling - biofarmaceutische wetenschappen bezit de nodige kennis, inzicht en professioneel gedrag om te kunnen doorgroeien in een functie in het farmaceutisch werkgebied

 • De master in de geneesmiddelenontwikkeling - biofarmaceutische wetenschappen is voorbereid om een functie uit te oefenen met betrekking tot preklinisch en klinisch geneesmiddelenonderzoek.
 • De master in de geneesmiddelenontwikkeling - biofarmaceutische wetenschappen kent aspecten van beleid en management van een onderneming, zoals strategische bedrijfscommunicatie, financieel management, procesmanagement, kwaliteitszorg, innovatie en ondernemerschap.

Toegang tot verdere studies
Een masterdiploma geeft toegang tot master-na-masteropleidingen, afhankelijk van de specifieke toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde master-na-masteropleiding.
Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.