Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van bachelor of Science in de farmaceutische wetenschappen te behalen moet de student
 • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
 • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
 • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
 • tenminste 180 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 180 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
een diploma van het secundair onderwijs, van het hoger onderwijs, van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid,  of van een diploma of getuigschrift dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.
Doelstellingen - eindtermen

De bachelor kan zelfstandig kleinschalig experimenteel onderzoek uitvoeren in een gegeven context. 

 • De bachelor heeft voldoende kennis van en inzicht in de basiswetenschappelijke domeinen om zich te bekwamen in de wetenschappelijke disciplines eigen aan de farmaceutische wetenschappen.
 • De bachelor is in staat eenvoudige farmaceutische problemen te onderkennen, te analyseren en op te lossen en kan hiertoe de nodige kennis/informatie verzamelen.
 • De bachelor kan een eenvoudig farmaceutisch / wetenschappelijk experiment opzetten, uitvoeren en interpreteren. 

De bachelor kan vlot wetenschappelijk rapporteren 

 • De bachelor is computervaardig.
 • De bachelor kan medisch-farmaceutische en basiswetenschappelijke informatie overbrengen naar een publiek.
 • De bachelor kan vlot correcte Nederlandstalige wetenschappelijke verslagen opstellen. 

De bachelor heeft zich een wetenschappelijke houding eigen gemaakt. 

 • De bachelor is gedisciplineerd, nauwkeurig en creatief in het uitvoeren van laboratoriumproeven, kan organiseren en staat open voor constructieve kritiek.
 • De bachelor is in staat zelfstandig wetenschappelijke informatie te verwerven en te verwerken.
 • De bachelor kan functioneren in de internationale context van het domein van de farmaceutische wetenschappen.
 • De bachelor kan vervolgstudies op master niveau aanvatten. 

De bachelor heeft kennis van en inzicht in de eigenschappen van geneesmiddelen en de biologische systemen waarop ze inwerken. 

 • De bachelor kent de biologische systemen waarop de geneesmiddelen inwerken, kan informatie verstrekken over ziekten inclusief de preventie ervan en kan basisprincipes van dringende medische hulpverlening toepassen.
 • De bachelor heeft basisinzicht in het werkingsmechanisme, de farmacologische effecten, nevenwerkingen, farmacokinetiek en interacties van geneesmiddelen.
 • De bachelor heeft inzicht in de oorsprong en aard van de actieve bestanddelen uit synthetische, natuurlijke of biotechnologische bron. 

De bachelor bezit kennis en vaardigheden in het domein van geneesmiddelenontwikkeling, -analyse, -productie en -bereiding. 

 • De bachelor bezit basiskennis van het proces van geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling.
 • De bachelor bezit een inleidende kennis en vaardigheden van de methoden voor het op punt stellen en bereiden van bepaalde toedieningsvormen van geneesmiddelen.
 • De bachelor bezit kennis en vaardigheden van de methoden voor de analyse van geneesmiddelen en grondstoffen.

De bachelor heeft kennis gemaakt met het praktische kader van de beroepsuitoefening van apotheker.


Toegang tot verdere studies
Een bachelor diploma geeft rechtstreeks toegang tot ten minste één masteropleiding.
Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.
 
De examencommissie kan een student die niet voor alle opleidingsonderdelen een creditbewijs heeft behaald geslaagd verklaren op grond van het feit dat ze gemotiveerd van oordeel is dat de doelstellingen van de opleiding globaal verwezenlijkt zijn.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.