Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van master of Science in de informatica te behalen moet de student
 • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
 • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
 • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
 • tenminste 120 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 120 studiepunten, die worden verdeeld volgens onderstaande figuur.
 • De afstudeerrichting (het grijze puzzelstuk in het midden): Het specialisatiecurriculum bedraagt 30 studiepunten en vult de competenties in die specifiek zijn voor de betrokken afstudeerrichting. Het omvat een kernpakket van 18 Sp met opleidingsonderdelen die verplicht zijn voor de studenten van die afstudeerrichting. Daarnaast omvat het een verdiepend keuzepakket van 12 Sp, dat keuzevakken binnen de specialisatie toelaat. In het raam van deze verdiepende opleidingsonderdelen werkt iedere specialisatie samen met één of meerdere Vlaamse Universiteiten om een zo groot mogelijke waaier aan keuzemogelijkheden aan te bieden. De vier afstudeerrichtingen zijn de volgende:
  • computernetwerken en gedistribueerde systemen;
  • databases;
  • software engineering;
  • computationele informatica (uitdovend).
 • De stam (het linkse puzzelstuk): De basisstam gemeenschappelijk aan alle afstudeerrichtingen omvat 30 Sp en vult algemene competenties in. Het valt uiteen in het algemeen verplicht studiepakket van 15 Sp en de profileringsruimte van nog eens 15 Sp. Deze laatste kan verbredend (buiten de gekozen afstudeerrichting) of verdiepend (binnen de gekozen afstudeerrichting) ingevuld worden. Dit laat toe dat ieder student de verhouding specialisatie t.o.v. polyvalentie anders legt.
 • De masterproef (het rechtse puzzelstuk): Sluit in principe aan bij de gekozen afstudeerrichting —alhoewel ook hier kruisbestuiving mag— en omvat 30 Sp.
 • De opties (het bovenste puzzelstuk): Orthogonaal op de master kan een student kiezen uit één van drie beroepsgerichte opties: Onderzoek en Ontwikkeling, Ondernemerschap, Onderwijs.
  • (a) Onderzoek en ontwikkeling (Georganiseerd door de onderwijscommissie Informatica). De master met een onderzoeksprofiel mikt op een carrière in één van de kenniscentra, een universitaire instelling of onderzoekscentrum, of in een meer toepassingsgericht industriële R&D afdeling. De vorser draagt hier bij tot de ontwikkeling van nieuwe methodes en technologieën, zowel in een academische als industriële context.
  • (b) Ondernemerschap (Interfacultair georganiseerd door faculteit Wetenschappen en faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen). De master met een bedrijfsgericht profiel zal als projectleider de technische verantwoordelijkheid en leiding dragen over ICT projecten. Hij/zij kan op termijn doorgroeien naar een verantwoordelijke functie binnen een onderneming waar hij/zij beslist over strategische keuzes betreffende informatica-infrastructuur en -oplossingen. Deze optie omvat 5 opleidingsonderdelen van elk 6 Sp, waaronder bedrijfscommunicatie, management en organisatie, innovatie en ondernemerschap. Als deze optie wordt gekozen, wordt er van de student verwacht dat in de bachelorstudies de keuzevakken Algemene Economie en Bedrijfseconomie en Ondernemerschap werden gevolgd. Gedetailleerde informatie hierover is beschikbaar in de infobrochure van de opleiding Ondernemerschap.
  • (c) Onderwijs (Georganiseerd door het Instituut voor Onderwijskunde). De master met een onderwijsgericht profiel bereidt voor op een functie als lesgever in het secundair en in het hoger onderwijs. Het diploma lerarenopleiding omvat in totaal 60 Sp waarvan er 30 gevolgd worden tijdens de masteropleiding. Dat is precies de optie Onderwijs. Ze omvat 21 Sp voor onderwijskundige vakken en 9 Sp praktijk met oefenlessen en stage. Gedetailleerde informatie hierover is beschikbaar in de infobrochure van de lerarenopleiding of op de bijbehorende website.
masterInformaticaOverview.png
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen, dus normaal duurt de opleiding 2 jaar.

Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks: academische bachelor in de informatica, de computerwetenschappen of de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

Mits een voorbereidingsprogramma: academische bachelor in de fysica, de wiskunde, de industriële wetenschappen en de ingenieurswetenschappen (architectuur, bouwkunde, chemische technologie, chemische technologie en materiaalkunde : elektrotechniek, geotechniek en mijnbouwkunde, materiaalkunde, toegepaste natuurkunde, werktuigkunde, werktuigkunde - elektrotechniek)
Doelstellingen - eindtermen
Het doel van de opleiding Informatica aan de Universiteit Antwerpen is bekwame en wetenschappelijk gevormde informatici af te leveren. Na hun opleiding (a) zijn zij in staat zich de nieuwste technologische ontwikkelingen in de diverse deelgebieden eigen te maken, (b) kunnen zij deze waar nodig ook exploiteren binnen hun beroepscontext, en (c) kunnen zij zelf een originele bijdrage leveren tot de verdere evolutie van de informatica.

Kerncompetenties Master Informatica.Wanneer is een master een bekwame informaticus ?
 • Analyse voor grootschalige informaticaprojecten. Identificeren van taken die voor automatisering in aanmerking komen, begrijpen van de achterliggende bedrijfsprocessen, vastleggen van de overeenkomstige gebruikersbehoeften. Dit vereist de nodige kennis om vlot met personen actief in andere disciplines te communiceren.
 • Ontwerp van grootschalige informaticasystemen. Abstractie en decompositie van het specifieke probleem om tot een haalbare oplossing te komen. Identificatie van componenten die kunnen bijdragen tot een oplossing (vb. software bibliotheek, type netwerk, soort databank). Documenteren van de gekozen oplossingen op verschillende niveaus van abstractie.
 • Herstructureren van bestaande informaticasystemen. Identificatie van problematische componenten, selectie van de oplossingsstrategieën, doorvoeren van de nodige aanpassingen zonder de werking van het bestaande systeem te compromitteren.
 • Kwaliteitscontrole. Tijdens het uitvoeren van informaticaprojecten de nodige controles voorzien om vooraf gespecificeerde kwaliteitsnormen te halen (cf. betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid, . . . ). Na het uitvoeren van informaticaprojecten de nodige lessen kunnen trekken om de kwaliteitsnormen waar nodig te optimaliseren. 
 • Selectie van technieken, methodes, talen, architecturen, . . . rekening houdend met hun inherente beperkingen en het feit dat informatie over concrete oplossingen veelal commercieel is gekleurd. Het nemen van strategische beslissingen in dit verband: vb. hoe beveiligen we ons netwerk ? welk type databank ? welke rol voor formele specificaties ? Het wetenschappelijk motiveren van genomen beslissingen. 
 • Rapporteren—zowel schriftelijk als mondeling— over de voortgang en status van informaticaprojecten aan opdrachtgevers en experten in andere disciplines (dus nietinformatici). 
 • Leiden van een groep informatici, met inbegrip van (a) het inschatten van de benodigde middelen (tijd, budget, apparatuur, mankracht, competenties); (b) taakverdeling op basis van technische competenties; (c) het plannen in de tijd van wanneer welke taken worden uitgevoerd; (d) het opvolgen en bijsturen van de planning. 
 
Kerncompetenties Master Informatica — Onderzoeksgerichtheid. Wat betekent het voor een master om “wetenschappelijk geschoold” te zijn ?
 • Diepgang. Heeft theoretisch inzicht en praktische ervaring met instrumenten, technieken en methodes toegepast binnen wetenschappelijk onderzoek van een bepaald deelgebied van de informatica.
 • Onderzoek en Ontwikkeling in een productgerichte omgeving. Dit houdt in (a) experimenten kunnen opzetten om vast te stellen of bepaalde technieken bruikbaar zijn voor zijn bedrijf; (b) herkennen van opportuniteiten om producten en productieprocessen te verbeteren; (c) inschatten van kosten en baten van nieuwe technieken en methodes; (d) nieuwe technieken aanwenden om een strategisch voordeel op de concurrentie te creëren. 
 • Fundamenteel Onderzoek. De vaardigheden hebben die nodig zijn om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te kunnen aanvatten, bijvoorbeeld met het oog op het behalen van een doctoraat. Dit houdt in (a) inzicht hebben in de actuele onderzoeksvragen binnen een deelgebied van de informatica; (b) in staat zijn om de implicaties van recente onderzoeksresultaten in te zien; (c) zelfstandig gepubliceerde resultaten of technieken kunnen toepassen in een nieuwe context.

Toegang tot verdere studies
Een masterdiploma geeft toegang tot master-na-masteropleidingen, afhankelijk van de specifieke toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde master-na-masteropleiding.
Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.
ECTS-coördinator

Prof. dr. B. Goethals, bart.goethals@ua.ac.be