Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van bachelor of Science in de biochemie en de biotechnologie te behalen moet de student
 • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
 • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
 • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
 • tenminste 180 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 180 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
een diploma van het secundair onderwijs, van het hoger onderwijs, van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid,  of van een diploma of getuigschrift dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.
Doelstellingen - eindtermen

De opleiding bachelor in de biochemie en de biotechnologie heeft als kerncompetenties:

 1. De Bachelor kan de kennis van en inzicht in de algemeen natuurwetenschappelijke vakken (natuurkunde, wiskunde, scheikunde en biologie) toepassen in een goed omschreven biochemische context.
 2. De bachelor heeft een grondige kennis van de moleculaire structuren en biochemische processen die voorkomen in cellen, weefsels en organismen. Hij kent het belang van de overdracht van genetische informatie en het vertalen van deze informatie welk noodzakelijk is voor het functioneren van biologische systemen. Hij kan deze kennis combineren en gebruiken om, autonoom of in teamverband, een nieuw biochemisch/biotechnologisch probleem kritisch te analyseren en interpreteren. 
 3. De Bachelor kan zowel algemene als specifieke biochemische laboratoriumtechnieken nauwkeurig toepassen met in acht name van de algemeen geldende en biochemische veiligheidsnormen. 
 4. De Bachelor kan onder begeleiding, een wetenschappelijk experiment ontwerpen, praktisch uitvoeren in het laboratorium en de verworven relevante  gegevens kritisch analyseren en interpreteren. Daarbij houdt hij rekening met de principiële methodes eigen aan het experimenteel werken en redeneren. 
 5. De Bachelor bezit voldoende basiskennis van biostatistiek en bio-informatica en de daarbij horende software programma’s, om een gespecialiseerd wetenschappelijk vraagstuk op te lossen. 
 6. De Bachelor kan zelfstandig wetenschappelijke informatie, via laboratoriumhandleidingen en literatuur uit Nederlandse of Engelstalige vaktijdschriften  verwerven en verwerken tot bijvoorbeeld een literatuurstudie. 
 7. De Bachelor is in staat om de technische gegevens en resultaten betreffende zijn experimenten nauwkeurig te noteren in een labjournaal zodat deze geraadpleegd kunnen worden door derden. 
 8. De Bachelor kan eigen laboratorium resultaten  in een Nederlands verslag weergeven en mondeling voorstellen aan vakgenoten.
 9. De Bachelor kan reflecteren over bioethische aspecten die samenhangen met het wetenschappelijk onderzoek, en het gebruik van cellen en organismen in de biotechnologie.

Toegang tot verdere studies
Een bachelor diploma geeft rechtstreeks toegang tot ten minste één masteropleiding.
Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.
 
De examencommissie kan een student die niet voor alle opleidingsonderdelen een creditbewijs heeft behaald geslaagd verklaren op grond van het feit dat ze gemotiveerd van oordeel is dat de doelstellingen van de opleiding globaal verwezenlijkt zijn.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.
ECTS-coördinator

Prof. dr. S. Dewilde: sylvia.dewilde@ua.ac.be