Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van master of Science in de biochemie en de biotechnologie te behalen moet de student
 • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
 • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
 • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
 • tenminste 120 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 120 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks: academische bachelor in de biochemie en biotechnologie, biologie, chemie, fysica, bio-ingenieurswetenschappen, biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, geneeskunde en diergeneeskunde
Er wordt geadviseerd om contact op te nemen met de studietrajectbegeleider om te bekijken welke hiaten eventueel via zelfstudie moeten weggewerkt worden. 
 
Houders van de graad van een academische bachelor in de biologie en van de academische bachelor in de chemie behaald aan de UHasselt worden rechtstreeks toegelaten tot de masteropleiding in de biochemie en biotechnologie op voorwaarde dat deze studenten in hun bacheloropleiding welbepaalde opleidingsonderdelen hebben afgelegd. De lijst met de opleidingsonderdelen is te verkrijgen bij de studietrajectbegeleider.

Na toelating: Voor professionele bachelors wordt een verkorte bachelor voorzien 
Doelstellingen - eindtermen

De opleiding master in de biochemie en de biotechnologie heeft als kerncompetenties:

 1. De Master kent gespecialiseerde en geavanceerde technieken zoals proteoom- en genoomanalyse, structuurbepaling en modelling van biomoleculen, en industriële biotechnologische processing. Hij kan deze technieken geïntegreerd en autonoom toepassen in een complexe biochemische en biotechnologische probleemstelling. 
 2. De Master beheerst bioinformatica en statistische methoden voor het verwerken van zelfstandig verzamelde biochemische onderzoeksgegevens. 
 3. De Master die kiest voor de major ‘moleculaire en cellulaire neurowetenschappen’ kent de genetische, moleculaire, pathologische en epidemiologische aspecten van neurologische aandoeningen en kan deze creatief integreren en toepassen. 
 4. De Master die kiest voor de major ‘systeembiologie’ integreert door middel van computationele biologie, kennis en inzichten gaande van gen- en eiwitnetwerken, cellulaire interacties tot gehele organismen. De bekomen informatie kan hij toepassen op biochemische en biotechnologische vraagstellingen. 
 5. De Master die kiest voor de major ‘celbiologie en fysiologie’ heeft gespecialiseerde en praktische kennis over het verband tussen celbiologische en pathofysiologische processen en kan deze creatief integreren en toepassen. 
 6. De Master die kiest voor de minor ‘onderzoek’ kan proefdierexperimenten opstellen en uitvoeren volgens Europese richtlijnen, de Belgische wetgeving en geldende ethische normen (getuigschrift FELASA type C). 
 7. De Master die kiest voor de minor ‘onderzoek’ kan op basis van zijn  kennis van de verschillende modelorganismen een verantwoorde keuze maken in het gebruik ervan voor bepaalde biochemische en biotechnologische doelstellingen. 
 8. De Master kan zelfstandig deelnemen aan een (inter)nationaal multidisciplinair onderzoek. Op basis van de interpretatie van zijn eigen experimentele resultaten kan hij een onderbouwde conclusie formuleren. 
 9. De Master kan de wetenschappelijke evolutie in het vakgebied biochemie en biotechnologie blijvend en kritisch opvolgen om zijn professioneel niveau op peil te houden. 
 10. De Master kan op verantwoorde manier oordelen over de maatschappelijke en bioethische implicaties van het (eigen) wetenschappelijk onderzoek. 
 11. De Master kan een basisontwerp opstellen voor een wetenschappelijk artikel in een internationaal tijdschrift . 
 12. De Master kan wetenschappelijk communiceren en presenteren in het Nederlands en Engels voor een gespecialiseerd (inter)nationaal publiek. 
 13. De Master kan resultaten van een wetenschappelijk onderzoek op begrijpbare manier voorstellen aan een  lekenpubliek.

Toegang tot verdere studies
Een masterdiploma geeft toegang tot master-na-masteropleidingen, afhankelijk van de specifieke toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde master-na-masteropleiding.
Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.