Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van bachelor of Science in de biomedische wetenschappen te behalen moet de student
 • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
 • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
 • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
 • tenminste 180 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 180 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
een diploma van het secundair onderwijs, van het hoger onderwijs, van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid,  of van een diploma of getuigschrift dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.
Doelstellingen - eindtermen
 1. De bachelor beheerst de basisdisciplines die de levenswetenschappen ondersteunen (biologie, scheikunde, fysica, wiskunde) en kan ze toepassen in een biomedische context.
 2. De bachelor kan een wetenschappelijk correcte onderzoeksvraag opstellen vanuit bestaande wetenschappelijke vakliteratuur, en op basis hiervan een eenvoudig onderzoeksopzet formuleren en plannen. Hiervoor gebruikt de Ba zijn/haar kennis van de structuur, functie en werking van de biomoleculen, cellen, weefsels, organen en systemen van het menselijk lichaam en de bijhorende moleculaire, biochemische, genetische,  metabole, en immunologische processen.
 3. De Bachelor kan relevante biomedische onderzoeksmethoden en technieken selecteren die geschikt zijn voor een specifiek wetenschappelijk experiment.
 4. De bachelor kan, individueel of in teamverband, een aantal veel gebruikte biomedische onderzoeksmethoden en technieken uitvoeren. De bachelor beschikt hierbij over de attitude, kennis en vaardigheden die toelaten om dit correct, nauwkeurig en veilig te doen.
 5. De Bachelor kan eenvoudige hypothesen opstellen over moleculaire, cellulaire en fysiologische werkingsmechanismen van ziektebeelden op basis van symptomen en klinische en pathologische onderzoeksresultaten. Hiervoor gebruikt  de Ba zijn/haar kennis van fysiopathologie, ziekteleer, farmacologie, microbiologie en oncologie.
 6. De Bachelor kan eenvoudige therapeutische strategieën en het werkingsmechanisme van een aantal geneesmiddelen begrijpen en beoordelen.
 7. De bachelor heeft basiskennis van de epidemiologie en kan hiermee de risico’s inschatten van het vóórkomen en verspreiden van diverse ziekten op bevolkingsniveau.
 8. De Bachelor kan voor eenvoudige wetenschappelijke vraagstellingen de juiste biostatistische technieken selecteren en toepassen.
 9. De Bachelor kan internationale (voornamelijk Engelstalige) handboeken en vakliteratuur raadplegen en selecteren en kan hiermee een kritische literatuurstudie over biomedische onderwerpen opstellen.
 10. De bachelor kan op een heldere manier mondeling en schriftelijk wetenschappelijk communiceren met collega wetenschappers en wetenschappelijke presentaties geven. De Bachelor kan hiervoor gebruik maken van hedendaagse software.

Toegang tot verdere studies
Een bachelor diploma geeft rechtstreeks toegang tot ten minste één masteropleiding.
Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.
 
De examencommissie kan een student die niet voor alle opleidingsonderdelen een creditbewijs heeft behaald geslaagd verklaren op grond van het feit dat ze gemotiveerd van oordeel is dat de doelstellingen van de opleiding globaal verwezenlijkt zijn.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.
ECTS-coördinator

Prof. dr. N. De Clerck, nora.declerck@ua.ac.be