Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Innovatie en entrepreneurship
Studiegidsnr:2004FBDOOD
Vakgebied:Bedrijfskundige wetenschappen
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:minimum 08/20 over 'Financieel management en juridische aspecten'.
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Johan Braet

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Economische voorkennis:

·      de kennis en vaardigheden verworven in de cursus ‘Management’ behorende tot dezelfde module.

·      Het behaald hebben van minimum 08/20 over 'Financieel management en juridische aspecten' behorende tot dezelfde module.

Wiskundige voorkennis : basistechnieken van analyse, eenvoudige integraalrekening; basiskennis van matrixalgebra en vectoranalyse.

Als statistische voorkennis volstaat een inzicht in de constructie van indexen, karakteristieken van tijdreeksen, begrippen van regressieanalyse en kennis van verdelingsfuncties.  
Verder geen voorkennis vereist, aangezien deze cursus bedoeld is voor niet-economisten.2. Eindcompetenties

De studenten moeten:

·      Inzicht verwerven in het proces van innovatie, zowel wat betreft ab initio innovatie (research projecten uit onderzoeksinstellingen naar de markt brengen) als het portfolio-innovatieproces (een innovatie die wordt opgenomen in een bestaand bedrijf).

·      Inzicht verwerven in de verschillende facetten van het bedrijfsleven en de omgevingsfactoren (markt, bedrijf, mens) die bij innovatie aan bod komen.

·      Inzicht verwerven in de nieuwe methodes van productontwikkeling.

·      De haalbaarheid van innovatie in een gegeven situatie kunnen evalueren.

·      De opbouw van een financieel plan en business plan voor een innovatief idee begrijpen en kunnen opstellen.

De student moet in staat zijn een technologische benchmark te begrijpen


3. Inhoud

Quality assessment van science & technology. We gaan even in op de verschillende types van onderzoek die er bestaan en hoe zij zich relateren tov de eventuele valorisatiepiste. Vervolgens behandelen we de kwaliteitsevaluatie van de onderliggende vinding en/of technologie.

Bescherming van de intellectuele eigendom en Freedom  to Operate. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de manier waarop men een vinding of innovatie kan beschermen. De verschillende systemen worden toegelicht. Innovatie staat of valt bij de freedom to operate. In dit gedeelte komen aspecten aan bod die essentieel zijn om de innovatie naar te markt te kunnen brengen. De problematiek van patenten, trademarks, inlicentiëring en confidentialiteit wordt uitvoerig toegelicht.

Geïntegreerde Productontwikkeling. Aan de hand van een projectmatige benadering wordt een moderne benadering van productontwikkeling besproken. Snelle en hoogwaardige productontwikkeling moet leiden tot een versnelde vernieuwingscyclus van het productenpalet en een belangrijk competitief voordeel. De studenten vernemen hoe zo¿n proces verloopt.

Productdefinitie versus markt. In eerste instantie worden methodes besproken om de toegevoegde waarde te bepalen. Er kunnen verschillende modellen gehanteerd worden Naast de elementaire productpositionering zowel naar de verworven intellectuele eigendom als naar de eigen capaciteiten van het bedrijf toe (engineering, productie,...) wordt nagegeaan hoe men met aangepaste business-modellen de verschillende marktsegmenten van de markt moet inschatten en benaderen. Marktkritische factoren zoals prijsstelling, waarde-perceptie, marktpenetratie en concurrentie-analyse komen uitvoerig aan bod.

Team. In dit gedeelte wordt ingegaan op de belangrijkste asset van innovatieve bedrijven: het team. Bij de bespreking van de teamsamenstelling voor innovatieve projecten worden aspecten zoals complementariteit, coaching, selectie, recrutering, motivatie en engagement uitvoerig besproken. De factor ¿human capital¿ wordt in de toenemende kennismaatschappij een beslissend element bij het succesvol realiseren van innovatieve ideeën.

Organisation and Innovation. Innovatie brengt andere organisatievormen met zich mee. We bekijken de belangrijkste verschillen met klassieke organisaties op het vlak van communicatie, knowledge management, cross disciplinary collaboration etc.

Business Strategy and Alliances. We bekijken welke business strategieën er passen om innovatie maximaal tot succes te brengen. Het eerder bepaalde business model moet worden opgebouwd met partnerships. Het kiezen van goede partners ligt meer en meer aan de basis van succesvolle innovatie zowel op het vlak van engineering, productie als marketing en verkoop. Er wordt uitvoerig ingegaan op de elementen die bij een partnerkeuze van cruciaal belang zijn. Net zoals bij de andere assessments, zal gebruik gemaakt worden van de SWOT-analyse.

Budget en financiering. We zien hoe aan de hand van een doorgedreven procesanalyse de verschillende budgettaire componenten worden bepaald. De verschillende vormen van innovatie-financiering, inclusief de equity-financiering worden toegelicht aan de hand van voorbeelden. Een uitgebreid overzicht van de binnenlandse en buitenlandse mogelijkheden zal worden gegeven. De huidige crisis in de financiële wereld en het effect ervan op innovatie wordt besproken.

Business Plan. In dit gedeelte wordt toegelicht hoe al deze elementen worden verwerkt tot een business plan met inbegrip van een financieel plan.

Valuation. Tot slot worden de regels behandeld die in aanmerking komen bij het bepalen van de waarde van innovation.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Werkcolleges
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:In groep
 • Casussen: Individueel
 • Casussen: In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Open boek

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten
 • Casussen

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursus wordt voorzien door de docent.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Geen.


  7. Contactgegevens en begeleiding


  Braet Johan
  telefoon:032654202

  Zie cursus voor meer contact gegevens
  (+)laatste aanpassing: 20/09/2012 09:28 marleen.eyckmans