Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Gene and Genome Technology
Studiegidsnr:2018FBDBMW
Vakgebied:Biochemie
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Guy Van Camp
Wim Van Hul
Frank Kooy
Marc Cruts

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Passieve beheersing van :
 • Engels
Deze cursus is gebaseerd op een Engelstalig boek.
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
De studenten moeten vertrouwd zijn met de grondbeginselen van de structuur van macromoleculen (nucleïnezuren en eiwitten), de processen voor de flow van genetische informatie (DNA replicatie, herstel, transcriptie, translatie, genregulatie). Zij moeten een aantal basistechnieken van moleculaire genetica (PCR, DNA sequentiebepaling, kloneren van DNA) kennen en hiervoor een basiscompetentie bezitten. Verder zijn zij vertrouwd met de basisbegrippen van de menselijke genetica zoals overervingswijzen, cytogenetica, positionele klonering, oncogenen en tumorsuppressorgenen, multifactoriële overerving, genetische diagnostiek en gentherapie. 

2. Eindcompetenties

1. De student kan de anatomie van het genoom beschrijven, met inbegrip van algemene organisatie, RNA genen en eiwit coderende genen, en repetitief DNA

2.      De student kan de verschillende vormen van amplificatie van DNA via PCR en cel gebaseerde DNA klonering beschrijven, met inbegrip van speciale toepassingen van PCR, geavanceerde DNA kloneringssystemen, restrictie endonucleases en modificerende ezymen met hun toepassingen. De student kan dit illustreren met voorbeelden.

3.      De student kan de principes en toepassingen van nucleïnezuurhybridisatie beschrijven, met inbegrip van soorten probes, detectiesystemen, screeningsmethodes en DNA microarrays.

4.      De student kan genetische technieken voor DNA sequentiebepaling (traditionele Sanger sequencing en nieuwe high throughput technologie), real-time kwantitatieve PCR en in vitro mutagenese beschrijven.

5.      De student kan het menselijke genoom project en daaraan verwante andere genoomprojecten uitleggen, met aandacht voor de achtergrond en organisatie van het menselijke genoomproject, gebruikte technieken en technologie, controversiële aspecten en model organismen.

6.      De student kan technieken die gericht zijn op de studie van gen structuur, expressie en functie, gebruik makende van cel extracten en celculturen beschrijven. De student kan de toepassingen benoemen voor de verschillende technieken.

7.      De student kan de verschillende mechanismen beschrijven die te maken hebben met expressie in menselijke cellen, met inbegrip van trans- en cis-acting regulatorische sequenties, alternatieve transcriptie en processing, differentiële genexpressie, long range controle, imprinting en methylatie.

8.      De student kan de verschillende technieken die gericht zijn op identificatie van genen voor Mendeliaanse en multifactoriële ziekten benoemen en beschrijven.

9.      De student kan de volgende begrippen benoemen en beschrijven, en kan hun toepassingen beschrijven: functionele genomics, transcriptomics en bioinformatica, met inbegrip van genetische databases, functionele annotatie, sequentievergelijkingsstrategieën, comparatieve genomics, mRNA profiling en toepassingen van DNA microarrays.
3. Inhoud

De volgende hoofdstukken komen aan bod:


1.     Anatomie van het genoom

2.      Amplificatie van DNA via PCR en cel gebaseerde DNA klonering

3.      Principes en toepassingen van nucleïnezuuramplificatie

4.      Genetische technieken voor DNA sequentiebepaling, real-time kwantitatieve PCR en mutagenese.

5.      Menselijke genoom project en daaraan verwante andere genoomprojecten

6.      Technieken behandeld die gericht zijn op de studie van gen structuur, expressie en functie, gebruik makende van cel extracten en celculturen.

7.      Gen expressie in menselijke cellen

8.      Technieken die gericht zijn op identificatie van genen voor Mendeliaanse en multifactoriële ziekten.

9.      Functionele genomics, transcriptomics en bioinformatica
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Scriptie: Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Gesloten boek

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Strachan T. & Read A.P.: Human Molecular Genetics, fourth edition. Bios Scientific Publishers Ltd, 2011. ISBN 978-0-815-34149-9

  Handouts van presentaties worden ter beschikking gesteld via Blackboard.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Aanvullende wetenschappelijke publicaties zullen ter beschikking gesteld worden via Blackboard. 


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. Dr. Guy Van Camp
  guy.vancamp@ua.ac.be

  Prof. Dr. Wim Van Hul
  wim.vanhul@ua.ac.be

  Prof. Dr. Marc Cruts
  marc.cruts@ua.ac.be

  Prof. Dr. Frank Kooy
  frank.kooy@ua.ac.be

  (+)laatste aanpassing: 26/06/2012 14:23 marleen.eyckmans