Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van bachelor of Science in de fysica te behalen moet de student
  • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
  • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
  • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
  • tenminste 180 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 180 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
een diploma van het secundair onderwijs, van het hoger onderwijs, van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid,  of van een diploma of getuigschrift dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.
Doelstellingen - eindtermen

De bachelor in de fysica kan fysische problemen analyseren en oplossen door middel van het toepassen van de bestaande methodologieën uit de discipline.
 
De bachelor in de fysica begrijpt de belangrijkste fysische fenomenen, hun experimentele evidentie, en hun theoretische beschrijving.
 
De bachelor in de fysica beheerst de meest gebruikelijke wiskundige en numerieke technieken.
 
De bachelor in de fysica kent de basisconcepten van de klassieke mechanica, de kwantummechanica, de relativiteitstheorie, de statistische fysica, de rol van symmetrie in de fysica, en zo voort, en begrijpt de fundamenten van het hedendaags fysisch denken.
 
De bachelor in de fysica kent de belangrijkste experimentele methodes en is in staat om zelf een fysisch experiment te bedenken, uit te voeren, en de resultaten te interpreteren in de context van een theoretisch model.
 
De bachelor in de fysica bezit de vaardigheid om creatief problemen te formuleren, te analyseren, en in een wiskundige vorm te vertalen. De bachelor is in staat om hierbij hoofdzaken van bijzaken te  onderscheiden.
 
De bachelor in de fysica kan numerieke technieken toepassen wanneer dit nodig blijkt voor de oplossing van een probleem. De bachelor is in staat is om hulpprogramma's te gebruiken voor algebraïsche manipulatie, numerieke evaluatie, of numerieke simulatie, en kan eenvoudige programma's schrijven in een generieke computertaal.
 
De bachelor in de fysica is bekend met de belangrijkste gebieden van de fysica.
 
De bachelor in de fysica heeft inzicht in de wijze waarop het wetenschappelijk onderzoek functioneert, en hoe fysica toegepast wordt in andere vakgebieden.
 
De bachelor in de fysica is in staat om zich, eventueel door zelfstudie, zelfstandig in te werken in een nieuwe materie.
 
De bachelor in de fysica heeft een kritische instelling, ook tegenover het eigen vakgebied. De bachelor kan zijn verworven kennis in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context kaderen.
 
De bachelor in de fysica is in staat tot het begrijpend lezen van Engelstalige handboeken en wetenschappelijke artikels en is er zich van bewust dat onderzoek in de fysica zich situeert in een internationale context.
 
De bachelor in de fysica kan, zowel mondeling als schriftelijk, op een begrijpelijke manier communiceren.
 
De bachelor in de fysica beschikt over een elementaire kennis van de andere exacte wetenschappen.
De bachelor in de fysica kan in groepsverband functioneren.


Toegang tot verdere studies
Een bachelor diploma geeft rechtstreeks toegang tot ten minste één masteropleiding.

Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.
 
De examencommissie kan een student die niet voor alle opleidingsonderdelen een creditbewijs heeft behaald geslaagd verklaren op grond van het feit dat ze gemotiveerd van oordeel is dat de doelstellingen van de opleiding globaal verwezenlijkt zijn.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.
ECTS-coördinator

Prof. dr. P. Van Mechelen, pierre.vanmechelen@ua.ac.be