Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Chemie en samenleving
Studiegidsnr:1001WETCHS
Vakgebied:Chemie
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor Inleiding tot de scheikunde OF ingeschreven voor bachelor chemie
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Annemie Bogaerts
Vera Meynen

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Passieve beheersing van :
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet

Notie hebben van de basisbegrippen van:

Powerpoint of andere programma's om een presentatie te kunnen geven.

Zoekmachines op internet en leren werken met de catalogen van de bibliotheek om zo het nodige opzoekwerk voor de presentatie te kunnen doen.


Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Basiskennis chemie, zoals aangeleerd in het secundair onderwijs
2. Eindcompetenties

De student kan toepassingen illustreren van hoe chemie voorkomt in ons dagelijks leven, gaande van de natuur en het menselijk lichaam, tot toepassingen in de geneeskunde, hygiëne en cosmetica, de voeding, technologie, de landbouw, nanotechnologie, materialen en energievoorziening.

De student kan de chemische werking uitleggen van ademhaling, zuurstoftransport in ons lichaam, verliefdheid, aspirine, detergenten, tandpasta, zonnemelk, vuurwerk, de airbag, fotovoltaïsche zonnecellen, bakken in de pan vs. koken in de microgolfoven, de problematiek van choleresterol en van omega 3 en 6 vetzuren.

De student kan de werking van petroleum-raffinage uitleggen, alsook de verschillende toepassingen ontleden.

De student kan de problematiek van fossiele brandstoffen analyseren, en alternatieven voorstellen.

De student kan de voor- en nadelen van duurzame energiebronnen analyseren.

De student kan de belangrijkste soorten kunststoffen herkennen en toepassingen uitleggen.

De student kan het principe van Cradle-to-Cradle uitleggen.

De student kan de belangrijke principes in de chemische industrie, in relatie met de samenleving, in eigen woorden vertellen, zoals emissie en imissie, het "overall-effect", het NIMBY syndroom, REACH, ...

De student kan de bronnen en effecten voor enkele belangrijke en actuele luchtpolluenten, zoals aerosolen (fijn stof) en fotochemische smog, ozon, Vluchtige Organische Componenten (OC’s), SOx en NOx benoemen, kan de mechanismen uitleggen die hierbij aan de basis liggen, en kan mogelijke remedies voor deze milieuproblemen voorstellen.

De student kan de belangrijkste bronnen van waterpollutie benoemen, de mechanismen uitleggen die aan de basis liggen en mogelijke remedies voorstellen.

De student kan de gevaren welke mogelijk gepaard gaan met producten inschatten en plaatsen in het geheel van fysische, chemische en omgevingsaspecten.

De student kent de mogelijke manieren waarop de informatie over gevaareigenschappen van producten kan achterhaald worden in naslagwerken, wetgeving en pictogrammen en kent de verschillen hiertussen evenals de begrippen die hierin gebruikt worden

De student kan zelf informatie opzoeken over een toepassing van chemie in het dagelijks leven, en kan dit samen met een collega op een duidelijke manier voorstellen aan de medestudenten, via een mondelinge presentatie.
3. Inhoud

In deze cursus proberen we de studenten bewust te maken van de impact van chemie, en dus van de chemicus, op de samenleving. Heel ons leven is, dag in dag uit, verweven met chemie. Dit creeert een enorm boeiend pallet aan mogelijkheden voor de chemicus, maar verwacht tegelijk van hem of haar een zeker gevoel van verantwoordelijkheid.
In een eerste deel wordt dieper ingegaan op de grote impact van chemie op ons leven, waarbij toepassingen van chemie bekeken worden in o.a. de voeding, de geneeskunde, cosmetica, textiel, kunststoffen, criminologisch onderzoek, technologische ontwikkelingen, verliefdheid, enz. Hierbij zullen de studenten de opdracht krijgen om ook zelf opzoekingen te doen, en een toepassing van chemie uit te leggen aan hun medestudenten.

In het tweede deel laten we de studenten kennis maken met de chemische industrie, in al zijn aspecten, vermits dit het latere beroepsleven vormt voor de meeste afgestudeerde chemici. Er zal een overzicht gegeven worden van de verschillende chemische sectoren en producten, tewerkstelling, verschillende taken van chemici (productie, onderzoek en ontwikkeling, analyse, milieu en veiligheid, patenten, kwaliteitszorg,...), regelgeving naar milieu, veiligheid en kwaliteit,... Dit deel zal verzorgd worden door een gastspreker uit de industrie, waarbij de nadruk ligt op ervaringsuitwisseling, eerder dan op het produceren van getallen.

In het laatste gedeelte bekijken we de chemische aspecten van milieuvervuiling. Enkele belangrijke en actuele luchtpolluenten worden besproken evenals de belangrijkste vormen van waterpollutie. Telkens worden de natuurlijke en anthropogene bronnen, de mechanismen en interacties, de effecten, de remedies en de trends besproken. Zo wordt er onder meer ingegaan op vervuiling via zwaveldioxide en verwante stoffen ("zure regen"), stikstofoxiden, ozon en fotochemische smog ("LA smog"), vluchtige organische componenten (VOC’s) en aerosolen ("fijn stof").

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het aspect veiligheid. De verschillende omstandigheden zowel fysisch, chemisch als omgeving welke een invloed hebben op veiligheid worden besproken. Er wordt een overzicht gegeven van de mogelijke naslagwerken, wetgevingen en pictogrammen waarin de belangrijkste informatie gevonden kan worden en hoe deze gebruikt en geïnterpreteerd worden.

Deze cursus draagt bij tot het realiseren van de volgende algemene doelstellingen van de Bacheloropleiding Chemie: B1, B2, B6, B7, B8, B9, B10.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Deel 1: kopies van de slides en ook een cursustekst met meer uitgeschreven uitleg (worden beschikbaar gesteld via Blackboard)

  Deel 2: kopies van de slides (worden door de gastspreker ter beschikking gesteld tijdens zijn eerste contactmoment)

  Deel 3: kopies van alle slides worden via Blackboard ter beschikking gesteld  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Deel milieu:
  Environmental Chemistry, G.W. Van Loon & S.J. Duffy, Oxford Univeristy Press, second edition, 2005  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. Dr. Annemie Bogaerts

  Departement Chemie, Onderzoeksgroep PLASMANT

  Universiteit Antwerpen (CDE)

  Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk.

  Tel: +32 3 820 23 77

  Fax: +32 3 820 23 76

  E-mail: annemie.bogaerts@ua.ac.be

  Website: http://ua.ac.be/plasmant/
  (+)laatste aanpassing: 01/09/2011 22:19 annemie.bogaerts