Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Ecologie
Studiegidsnr:1002WETECO
Vakgebied:Biologie
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Reinhart Ceulemans
Erik Matthysen

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
De cursus wordt in het Nederlands gedoceerd. Het cursusmateriaal is ook in het Nederlands opgesteld.
Passieve beheersing van :
 • Engels

Een beperkt aantal figuren en tabellen die als illustratiemateriaal in de cursus gebruikt worden, staan in het Engels. D.w.z. in de figuren en/of tabellen komen een aantal Engelstalige begrippen en benoemingen voor; deze figuren en/of tabellen zijn wel allemaal van een Nederlandstalige legende voorzien.

 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Een beperkte wiskundige, natuurkundige en scheikundige voorkennis is vereist (bvb. kennis van energie en energie-eenheden, differentialen en integralen, basis van chemische oxidatie). Ofwel werd deze reeds verworven uit het secundair onderwijs, ofwel wordt ze in parallel aangebracht in andere modules van BA1, ofwel wordt ze geïncorporeerd in de cursus zelf. De student dient ook interesse te hebben in het planten- en dierenrijk.
2. Eindcompetenties

De student is vertrouwd met de principes en concepten van levende organisatievormen van verschillende complexiteit van individu tot gemeenschap en ecosysteem. Hij/zij heeft kennis van de interacties binnen en tussen populaties, van interacties tussen gemeenschappen en de omgeving, van het functioneren van ecosystemen, en van de effecten van pollutie en omgevingsveranderingen op ecosystemen.


3. Inhoud

De cursus tracht principes en concepten uit de ecologie aan te brengen, de samenhang tussen milieu en leven weer te geven, de hierarchische niveaus in de ecologie te situeren en vooral diverse milieuproblemen te kaderen en te verklaren. Verder wordt een inleiding gegeven tot demografische analyse en simulatiemodellen van natuurlijke populaties. Tenslotte worden een aantal aspecten van waterverontreining en pollutie besproken, samen met een ééndaagse excursie waarin ook enkele basisprincipes van determineren worden aangebracht.
 
In een eerste deel komen volgende hoofdstukken komen aan bod:
 1. Algemene inleiding tot de ecologie (definities, bereik, disciplines, etc....)
 2. Fysisch milieu: energie en klimaat (met uitdieping naar verstoring van energiehuishouding van de aarde en klimaatwijzigingen)
 3. Abiotisch milieu: licht, water, nutriënten (met uitdieping naar verontreiniging van het milieu)
 4. Gemeenschappen: diversiteit, competitie, predatie
 5. Gemeenschappen en landschapsecologie (met uitdieping naar fragmentatie, oorzaken en gevolgen, o.a. voor populaties)
 6. Ecosystemen: productiviteit (met uitdieping naar landbouw)
 7. Biogeochemische kringlopen (incl. verstoring door de mens)
 8. Global change (oorzaken en vooral gevolgen)
 9. Maatschappij en energie (optioneel, energie, economie en ecologie)
In een tweede deel komen volgende onderdelen aan bod en worden met diverse oefeningen geillustreerd:
-          Populatie-ecologie: definities, concepten en begrippen
-          Demografie en populatiegroei
-          Levensgeschiedenissen
-          Inleiding tot populatiemodellering
-          Metapopulaties
-          Waterverontreiniging
-          Pollutie
-          Gebruik van biotische index


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Excursie


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Gesloten boek

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten
 • Medewerking tijdens de contactmomenten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Een gedrukte Nederlandstalige cursus/syllabus wordt ter beschikking gesteld via de cursusdienst. Deze cursus is voornamelijk gebaseerd op het (Engelse) handboek: Elements of Ecology door R.L. Smith & T.M. Smith.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Volgend handboek wordt aanbevolen ter illustratie, maar is geen verplicht studiemateriaal.
  Elements of Ecology, door Robert L. Smith & Thomas M. Smith, Fifth Edition, 2003
  Uitgeverij Benjamin Cummings (San Francisco), 682 pp. -ISBN 0-8053-4473-X 

  Het handboek is o.a. te koop in de Standaard Boekhandel, afdeling Wetenschappen, Huidevettersstraat 57-59, 2000 Antwerpen (wa.antwerpen@standaardboek.com; tel. 03/231.0773). Maat het kan ook geraadpleegd worden in de bibliotheek van de Universiteit, campus Drie Eiken.

  De software voor stochastische populatiemodellering, met een uitgebreide handleiding, is te vinden op www.vortex9.org. De lesgever zal een beknopte handleiding ter beschikking stellen.  7. Contactgegevens en begeleiding

  • Reinhart Ceulemans, Campus Drie Eiken. Bureel: gebouw C, lokaal C.0.14. Tel.: 03/265.2256.  E-mail:  Reinhart.Ceulemans@ua.ac.be
  • Erik Matthysen, Campus Groenenborg. Bureel: gebouw V, lokaal V.323b. Tel.: 03/265.3464.  E-mail: Erik.Matthysen@ua.ac.be

  (+)laatste aanpassing: 19/03/2013 16:26 erik.matthysen