Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Kansrekening en statistiek
Studiegidsnr:1002WETKST
Vakgebied:Wiskunde
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Sandra Van Aert

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Voorkennis op gebied van kanstheorie en statistiek is niet vereist. De studenten hebben basiskennis nodig van wiskunde: limieten, convergentie, afgeleiden, integralen. Kennis van Matlab is een voordeel maar wordt ingeoefend in de oefeningensessies.
2. Eindcompetenties

De algemene doelstelling van dit opleidingsonderdeel is om de studenten vertrouwd te maken met de basisbeginselen van de kanstheorie en met de statistische methoden die gebruikt worden om wetenschappelijke onderzoeksvragen op te lossen. De cursus 'Kanstheorie en statistiek' draagt bij tot volgende competenties :  basisinzichten verwerven in relevante wetenschappelijke methoden en technieken, ontwikkelen van probleemoplossend vermogen, kunnen analyseren, synthetiseren en integreren van verschillende inzichten, methoden kritisch leren toepassen en beoordelen. Meer specifiek kunnen de studenten statistische methoden en kansregels verantwoorden, verklaren, en toepassen op concrete onderzoeksvragen, verwerven zij inzicht in statistische methoden en kansregels, kunnen zij in concrete situaties kiezen tussen de verschillende beschikbare methoden, en zijn ze in staat een correcte redenering op te bouwen (van analyse van het probleem tot oplossing en conclusie). De cursus maakt gebruik van Matlab.
3. Inhoud

De cursusnota's omvatten de volgende hoofdstukken:

 • Algemene inleiding : doel van de statistiek
 • Beschrijvende statistiek : grafische en numerische voorstellingen om gegevens samen te vatten
 • Kanstheorie
 • Univariate kansvariabelen : discrete en continue kansvariabelen, kansverdelingen en kansdichtheden, kengetallen
 • Multivariate kansvariabelen : gezamenlijke kansverdeling, marginale en voorwaardelijke kansverdeling, covariantie, correlatie en variantie
 • Het schatten van populatieparameters : steekproefgemiddelde, steekproefproportie, steekproefvariantie
 • Intervalschatters : opstellen van betrouwbaarheidsintervallen
 • Het toetsen van hypothesen : na een algemene inleiding over toetsen worden de belangrijkste toetsen voor ligging, spreiding en verdeling behandeld, voor verschillende meetschalen en voor één, twee en meer dan twee populaties
 • Parameterschatten

De opbouw van de cursus gebeurt volledig aan de hand van wetenschappelijke en technologische toepassingen.

4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Meerkeuzevragen
 • Open vragen
 • Practicum

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten
 • (tussentijdse) testen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursus verkrijgbaar bij de cursusdienst. Formularium en oefeningen beschikbaar via Blackboard.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Er is geen extra aanbevolen studiemateriaal.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Sandra.VanAert@ua.ac.be


  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 15:47 sandra.vanaert