Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Bachelorproef, deel II
Studiegidsnr:1003WETBAP
Vakgebied:Fysica
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I', 'Wiskundige methoden voor de fysica II', Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie', Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica', 'Experimentele fysica I', 'Inleiding
Contacturen:0
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
De student heeft voldoende voorkennis in functie van het gekozen onderwerp.2. Eindcompetenties

De bachelorproef draagt bij tot zowat alle doelstellingen van de opleiding.

Probleemoplossend handelen: de student leert het analyseren en oplossen van een concreet fysisch probleem.
Afhankelijk van het onderwerp verwerft de student experimentele vaardigheden, vaardigheden in het modelleren van fysische systemen, computervaardigheden of wiskundige vaardigheded.
De student verwerft onderzoeksvaardigheden, zowel fundamenteel als toegepast.
Leervermogen:  de student is in staat om zich door zelfstudie zelfstandig in te werken in nieuwe materie.
Beroepsattitude en ethische ingesteldheid: de student verwerft een kritische instelling tegenover het eigen vakgebied
Internationale ervaring: de student is in staat tot begrijpend lezen van Engelstalige handboeken en wetenschappelijke artikels
Coomunicatievaardigheden: de student kan zowel mondeling als schriftelijk op een begrijpelijke manier communiceren.
De student functioneert in groepsverband binnen de onderzoeksgroep.
3. Inhoud

De student kiest twee opdrachten, één die voor 8 studiepunten telt, een andere die voor 4 studiepunten telt. Eén van beide is theoretisch, het andere experimenteel. De opdrachten worden uitgevoerd onder begeleiding in één van de onderzoeksgroepen.

Een meer gedetailleerde beschrijving van de vereisten gesteld aan de bachelorproef vindt u in het reglement dat beschikbaar is op blackboard op de BA Fysica community.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Vaardigheidstrainingen

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)
  Projectwerk:
 • Individueel • 5. Evaluatievormen

  Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Afhankelijk van het gekozen onderwerp.


  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Afhankelijk van het gekozen onderwerp.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 23/04/2013 13:31 paul.scheunders