Universiteit van Antwerpen
24/09/2018 - 10:01
(c)
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.OOD2012&n=105135&ct=105135&e=290649&all=true
Bachelor of Science in de fysica
Deel 1 (BFYS)
 
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001WETWMFWiskundige methoden voor de fysica INederlands1e semester
1059Eelbode,David
1002WETWMFWiskundige methoden voor de fysica IINederlands1e semester
606Scheunders,Paul
1001WETAFYAlgemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorieNederlands1e semester
606Van Tendeloo,Staf
1002WETAFYAlgemene fysica II: thermodynamica, golven, opticaNederlands2e semester
759Bals,Sara
1001WETEXFExperimentele fysica INederlands1e en 2e semester
606Schryvers,Nick
1001WETFDLFysica van het dagelijks levenNederlands1e semester
303NNB,-
1001WETCPRComputerpracticumNederlands1e semester
303In't Hout,Karel
1001WETIAMInleiding analytische mechanicaNederlands2e semester
606Van Dyck,Dirk
1001WETISCInleiding tot de scheikundeNederlands2e semester
606Van Espen,Piet
Keuzeopleidingsonderdelen
6 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst met keuzeopleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001WETMRDMetrische ruimten en differentiaal rekenenNederlands2e semester
606Lowen,Bob
1002WETECOEcologieNederlands2e semester
606Ceulemans,Reinhart
1001WETFWSFundamentele wiskundige structurenNederlands2e semester
303Tempère,Jacques
1001WETWSRWetenschappelijk rapporterenNederlands2e semester
303Hadermann,Joke
Deel 2 (BFYS)
 
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1003WETAFYAlgemene fysica III : elektromagnetismeNederlands1e semester
756Bals,Sara
1001WETIKWInleiding kwantummechanicaNederlands1e semester
606Peeters,Francois
1003WETIGRInleiding groepentheorieNederlands1e semester
303Le Bruyn,Lieven
1002WETKSTKansrekening en statistiekNederlands1e semester
606Van Aert,Sandra
1002WETEXFExperimentele Fysica IINederlands1e en 2e semester
606Schryvers,Nick
1001WETIKVInleiding klassieke veldentheorieNederlands2e semester
303Scheunders,Paul
1003WETIPRInleiding programmerenNederlands2e semester
606Van Remortel,Nick
1001WETASTSterrenkunde en astrofysica INederlands1e en 2e semester
303Theuns,Tom
1001WETIREInleiding relativiteitstheorie & elementaire deeltjesNederlands1e semester
303Van Mechelen,Pierre
1001WETSVSStructuur van de vaste stofNederlands2e semester
606Hadermann,Joke
Keuzeopleidingsonderdelen
12sp te kiezen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001WETBFYBiofysica INederlands1e semester
303Van Doorslaer,Sabine
1001WETMFYMedische fysicaNederlands2e semester
303Wuyts,Floris
1001WETELEElektronicaNederlands2e semester
303Van Remortel,Nick
1001WETCHSChemie en samenlevingNederlands2e semester
303Bogaerts,Annemie
1001WETBHIBanach- en HilbertruimtenNederlands2e semester
606Lowen,Bob
1001WETAMEAnalytische mechanicaNederlands2e semester
606Van Dyck,Dirk
Deel 3 (BFYS)
 
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001WETPRPProjectpracticumNederlands1e en 2e semester
606Wenseleers,Wim
1001WETEXTExperimentele technieken: signaalverwerking, vacuüm, lage temperaturenNederlands1e semester
303Goovaerts,Etienne
1002WETEXTExperimentele technieken: optica en laserspectroscopieNederlands2e semester
303Wenseleers,Wim
1001WETSTFStatistische fysicaNederlands1e semester
303Tempère,Jacques
1002WETNUMNumerieke methodenNederlands1e semester
453Partoens,Bart
1001WETPBEPrincipes van de bedrijfseconomieNederlands1e semester
303Bostyn,Frank
1002UALVBSLevensbeschouwingNederlands2e semester
303Loobuyck,Patrick
Bachelorproef
De bachelorproef bestaat uit een theoretisch en een experimenteel gedeelte. De twee onderdelen mogen afzonderlijk en in verschillende academiejaren afgelegd worden.
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1002WETBAPBachelorproef, deel INederlands2e semester
06NNB,-
1003WETBAPBachelorproef, deel IINederlands2e semester
06NNB,-
Minstens 1 module kiezen van 9 sp
Module Vaste stoffysica
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1002WETIVSInleiding tot de vaste stoffysicaNederlands1e semester
606Lamoen,Dirk
1001WETMAFMateriaalfysicaNederlands2e semester
303Van Tendeloo,Staf
Module Biofysica
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001WETCBGCelbiologieNederlands1e semester
656Vissenberg,Kris
1002WETBFYBiofysica IINederlands2e semester
303Van Doorslaer,Sabine
Module Astro- en deeltjesfysica
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1002WETSFYSubatomaire fysicaNederlands1e semester
606Van Mechelen,Pierre
1002WETASTAstrofysica IINederlands2e semester
303Theuns,Tom
Module Theoretische fysica
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001WETTFYKlassieke veldentheorieNederlands1e semester
606Scheunders,Paul
1001WETKWMKwantummechanicaNederlands2e semester
303Tempère,Jacques
Algemene keuzeopleidingsonderdelen
15 sp te kiezen uit onderstaande lijst, ook vakken uit modeltrajecten ba1, ba2 en ba3 mogen worden gekozen. De opleiding staat tevens toe dat studenten tot 18 sp volgen uit een andere opleiding van de faculteit wetenschappen.
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001WETHYDHydrodynamicaNederlands2e semester
153Partoens,Bart
1001WETPRFProgrammeren voor fysiciNederlands2e semester
556Van Remortel,Nick
1001WETFKWFundamenten van de kwantummechanicaNederlands1e semester
303Naudts,Jan
1001WETBREBeperkte relativiteitstheorieNederlands2e semester
606David,Marc
1002WETTMETheoretische mechanicaNederlands1e semester
606David,Marc
1001WETPLTPlasmatechnologieNederlands2e semester
203Bogaerts,Annemie
 

Deel 1 (BFYS)

 

Verplichte opleidingsonderdelen

 

Wiskundige methoden voor de fysica I
Studiegidsnr:1001WETWMF
Vakgebied:Wiskunde
Semester:1e semester
Contacturen:105
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)David Eelbode

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Voor de meeste topics binnen het vak 'Wiskundige Technieken in de Fysica 1' is geen voorkennis vereist, daar die vanaf nul zullen worden opgebouwd. Er wordt echter wel verwacht dat de studenten reeds vertrouwd zijn met de begrippen uit de opleiding wiskunde in een middelbare richting (8 uur of 6 uur wiskunde, en mits enige inspanning ook 4 uur).

In het bijzonder worden studenten geacht een zekere vaardigheid te hebben inzake: 

- Algemene logica en technieken van bewijsvoering

- Rekenen met reële getallen en veeltermen in een eindig aantal onbekenden

- Merkwaardige produkten en ontbinding in factoren

- Oplossen van vergelijkingen en ongelijkheden

- Vergelijking van eerste- en tweedegraadsfuncties

- Tekenonderzoek van produkten en quotiënten van veeltermen van graad 1 en 2

- Het binomium van Newton

- Oplossen van lineaire stelsels (in 2 en 3 veranderlijken)

- Vectormeetkunde en analytische meetkunde in het vlak

- Goniometrie en driehoeksmeting
2. Eindcompetenties

Het doel van deze cursus is dubbel, en deze tweeledigheid heeft te maken met het onderscheid tussen enerzijds de theoretische en anderzijds de practische component van het vak 'Wiskundige Technieken'.

Vanuit theoretisch standpunt is het de bedoeling

- dat de student vertrouwd geraakt met de noties en begrippen die in de loop van de cursus aan bod komen, en weet wat elk van deze begrippen precies inhoudt. Bovendien is het de bedoeling dat de student deze begrippen weet te situeren in het kader van enerzijds de cursus zelf, en - waar mogelijk - ook in het kader van de verdere opleiding fysica (op die manier leert de student inzien dat het wiskundige basispakket duidelijke toepassingen heeft binnen de exacte wetenschappen, en vaak ook werd geïnspireerd vanuit de toepassing)

- dat de student in staat is om een abstracte redenering (zoals bijvoorbeeld een stelling) te volgen en te reproduceren, om op die manier te bewijzen dat hij inzicht heeft verworven in de logica achter de renering.

- dat de student in staat is om uit een gegeven probleem op correcte en logisch verantwoorde wijze een wiskundig probleem af te leiden, en om het antwoord op dit probleem te formuleren. In essentie moet de student dus leren om de wiskunde aan te wenden als een formele taal waarin vraag en antwoord kunnen geformuleerd worden.

Vanuit practisch standpunt is het de bedoeling:

- dat de student de in de cursus behandelde technieken weet toe te passen op typevoorbeelden, en practische voorbeelden.

- dat de student pragmatisch kan omgaan met bepaalde stukken leerstof, en het nut van bepaalde eigenschappen kan aantonen door die op de juiste manier (en plaats) aan te wenden.
3. Inhoud

In de cursus komen volgende zaken aan bod:

- Functies van één reële veranderlijke en eigenschappen (begrensdheid, injectie/surjectie/bijectie, continuïteit, limieten)

- Afleidbaarheid in één reële veranderlijke (met een korte uitstap naar meerdere veranderlijken) en toepassingen (middelwaardestellingen, extremumproblemen, functie-onderzoek)

- Primitiveren (basisintegralen en onbepaalde integratie van de eerste/tweede/derde soort)

- Bepaalde integralen (Riemann-integratie) en toepassingen (volumebepaling, booglengte, manteloppervlakte)

- Taylor-polynomen en -reeksen (met toepassingen)

- Differentiaalvergelijkingen (overzicht van technieken: scheiding der veranderlijken, homogene vergelijkingen, exacte vergelijkingen, integrerende factoren, lineaire vergelijkingen van n-de orde, reductie der orde, variatie der parameters, methode der onbepaalde coëfficiënten)

- Lineaire algebra (vectorruimten, voortbrengend deel, vrij deel, basis en dimensie)

- Matrixrekening (structuur, bewerkingen en determinant/trace)

- Lineaire stelsels in meerdere veranderlijken

- Scalair product en vectorproduct

- Eigenwaarden/eigenvectoren en diagonalisatie

Dit is met andere woorden enerzijds de klassieke calculus van Newton en Leibniz (in 1 veranderlijke), samen met de belangrijkste toepassingen (die in zowat alle wetenschappelijke takken aan bod komen), en anderzijds een inleiding tot de lineaire algebra (die in zekere zin de theoretische onderbouw vormt voor latere vakken zoals bv. quantummechanica, waar begrippen zoals 'diagonalisatie' en 'eigenwaarden' cruciaal zijn). 
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Er wordt een cursus ter beschikking gesteld

  (te verkrijgen via de cursusdienst)  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  David Eelbode
  Campus Middelheim G 3.12
  david.eelbode@ua.ac.be

  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 09:19 liesbet.cauwenberg  

  Wiskundige methoden voor de fysica II
  Studiegidsnr:1002WETWMF
  Vakgebied:Wiskunde
  Semester:1e semester
  Contacturen:60
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Paul Scheunders

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Basiskennis van analyse, algebra en meetkunde


  2. Eindcompetenties

  De student beheerst een grondige wiskundige basis voor de studie van de theoretische fysica.

  De student kent de wiskundige begrippen die handelen over coordinatenstelsels en transformaties, vector-en matrixrekening, differentiaaloperatoren en eigenvectoren en eigenwaarden.

  De student heeft inzicht in een aantal belangrijke wiskundige technieken die noodzakelijk zijn voor de studie van de theoretische fysica, zoals daar zijn: een coordinatentransformatie uitvoeren, behandelen van vectoren en matrices binnen coordinatenstelsels, het berekenen van differentiaaloperatoren binnen coordinatenstelsels, het berekenen van eigenvectoren en eigenwaarden van operatoren.

  De student kan deze technieken toepassen.
  3. Inhoud

  De cursus behandelt een aantal belangrijke wiskundige technieken die noodzakelijk zijn voor de studie van de theoretische fysica.

  1. Inleiding
  2. Coordinatenstelsels, transformaties
  3. Gevorderde vectorrekening, basis en reciproke basis, metriek, inwendig, uitwendig en vectorieel product
  4. Gevorderde matrixrekenen, operaties op vectoren
  5. Speciale coordinatenstelsels: bol, pool en cylindercoordinaten
  6. Differentiaaloperatoren: gradient, divergentie, rotor, laplaciaan; integraalstellingen 
  7. Eigenvectoren en Eigenwaarden; othogonal operaties, rotaties, snelheid en versnelling
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Seminaries
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • (tussentijdse) testen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursus en handouts tijdens de les.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  -


  7. Contactgegevens en begeleiding


  Docent: Paul Scheunders (paul.scheunders@ua.ac.be, Tel.: 03/265 24 73 )
  Assistenten: Guy Thoonen (guy.thoonen@ua.ac.be), Valerie De Witte (valerie.dewitte@ua.ac.be)
  Monitor: Prof. Dr. W. Malfliet
  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 15:39 paul.scheunders  

  Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie
  Studiegidsnr:1001WETAFY
  Vakgebied:Fysica
  Semester:1e semester
  Contacturen:60
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Staf Van Tendeloo

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  De begineisen zijn bijzonder laag. Een middelbaar onderwijs kennis Fysica is aanbevolen, maar geen noodzaak. Een degelijke wiskundige basis daarentegen is sterk aanbevolen omdat wiskundige technieken (afleiden, integreren, differentiaalvergelijkingen, ...) veel gebruikt worden.


  2. Eindcompetenties

  Bedoeling is dat de studenten een breed overzicht krijgen van de klassieke Newtoniaanse fysica, dus met uitsluiting van de kwantummechanica en de relativiteitstheorie.

  Van de student wordt verwacht dat hij de voornaamste aspecten van de verschillende hoofdstukken beheerst en vooral dat hij de gevolgde redenering kent en duidelijk het "waarom" van een bepaalde redenering of benadering kan weergeven. Het betreft hier de kinematica (beschrijven van de beweging van een vast object), de dynamica (beschrijven van de krachten die de beweging van het vast voorwerp veroorzaken), de hydrostatica (krachten die heersen in een stilstaand fluidum (gas of vloeistof) en de hydrodynamica (krachten in een bewegend fluidum).
  3. Inhoud

  In de verschillende hoofdstukken wordt de basis van de klassieke fysica gelegd.  Deze cursus bevat volgende hoofdstukken: de kinematica van het massapunt, de dynamica van een massapunt, de hydrostatica en de hydrodynamica. Er wordt voor deze cursus weinig achtergrond kennis van fysica verondersteld. Wel enige kennis van wiskundige technieken zoals afleiden, integreren en limietberekening.  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursus, beschikbaar via de cursusdienst.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Slides gebruikt tijdens de lessen zijn beschikbaar via Blackboard
  7. Contactgegevens en begeleiding

  staf.vantendeloo@ua.ac.be

  telefoon: 03-3263262


  (+)laatste aanpassing: 01/08/2011 11:51 staf.vantendeloo  

  Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica
  Studiegidsnr:1002WETAFY
  Vakgebied:Fysica
  Semester:2e semester
  Contacturen:75
  Studiepunten:9
  Studiebelasting:252
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Sara Bals

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet

  2. Eindcompetenties


  Na het volgen van dit opleidingsonderdeel zou je de volgende doelstellingen
  moeten hebben bereikt. Let op deze doelstellingen zijn vaak slechts
  voorbeelden.
  Optica:
  1
  . Je kan de basis begrippen uit de cursus in je eigen woorden beknopt
  opschrijven en uitleggen. Enkele voorbeelden zijn:
  - brandpuntsafstand
  - beeldafstand
  - laterale vergroting
  - hoek vergroting
  2. Je kan de wiskundige afleidingen die horen bij de stralengang door
  verschillende media opschrijven.
  Je kan ook uitleggen waarom je bepaalde aannames of benaderingen kan
  maken.
  Je kan het resultaat van je afleiding uitleggen en de essentie van het effect
  samenvatten in een of twee zinnen.
  - lensformule voor sferische scheidingsoppervlakken
  - lensformule voor dunne lenzen
  - spiegelformulue
  Je kan ook de stralengang telkens grafisch beschrijven.
  3. Je kan al de formules uit doelstelling 2 ook gebruiken bij het oplossen van
  oefeningen. Hierbij kan je een vooropgesteld probleem analyseren (eventueel
  met behulp van een tekening), het probleem wiskundig formuleren, de
  geschikte formule toepassen en de bekomen vergelijkingen verder
  uitrekenen.
  Je kan evalueren of je uitkomst inderdaad een realistische oplossing van het
  gegeven probleem vormt.
  Je kan de redenering die je hebt gevolgd ook samenvatten en uitleggen aan
  anderen.
  5.
  Je kan uitleggen hoe optische instrumenten werken en de functie van de
  verschillende lenzen beschrijven. Je kan ook een grafische constructie
  maken.
  Trillingen en golven:
  1.
  Je kan de basis begrippen uit de cursus in je eigen woorden beknopt
  opschrijven en uitleggen. Enkele voorbeelden zijn:
  - groepsnelheid
  - fasesnelheid
  - staande golf
  - lopende golf
  - principe van Huygens
  2. Je kan de wiskundige afleidingen die horen bij verschillende soorten
  trillingen die we in de cursus hebben gezien opschrijven.
  Je kan het resultaat van je afleiding uitleggen en een fysische interpretatie
  opschrijven.
  - gedempte trilling
  - gedwongen trilling
  - gekoppelde trilling
  3.
  Je kan de wiskundige afleidingen die horen bij het golfgedrag in
  verschillende media opstellen.
  4.
  Je kan de wiskundige afleidingen die horen bij de interactie tussen golven
  opstellen.
  5.
  Je kan breking en reflectie van golven uitleggen op basis van het principe
  van Huygens. Je kan ook een grafische constructie maken. Je kan het
  verband leggen met de wetten die we gezien hebben in hoofdstuk 1.
  6.
  Je kan het begrip diffractie uitleggen en wiskundig afleiden aan de hand
  van de proef van Young.
  7
  . Je kan de stof ook toepassen bij het oplossen van oefeningen
  Warmte:
  1.
  Je kan begrippen zoals temperatuur en temperatuurschaal in je eigen
  woorden beknopt uitleggen. Je kan ook de werking van verschillende
  thermometers uitleggen.
  2.
  Je kan thermische uitzetting correct beschrijven aan de hand van de juiste
  formules en dit zowel op macroscopische als microscopische schaal. Bij dit
  laatste kan je de afleiding opschrijven en in je eigen woorden uitleggen.
  3.
  Je kan de definitie van soortelijke warmte geven en je kan grafisch
  weergeven hoe de soortelijke warmte varieert als functie van de temperatuur.
  Je kan voor de verschillende regimes de juiste formules afleiden en uitleggen
  in je eigen woorden. Hierbij kan je ook het verschil tussen de verschillende
  regimes uitleggen.
  4.
  Je kan warmtetransport door verschillende mechanismen illustreren aan de
  hand van voorbeelden.
  5.
  Je kan de verschillende begrippen belangrijk bij warmtetransport door
  geleiding opschrijven en uitleggen. Je kan ook de analogie met elektrische
  stroom uitleggen.
  6.
  Je kan uitleggen wat een zwarte straler is. Je kan ook de curves tekenen
  die spectrum emittantie beschrijven. Hierbij kan je ook de verschilldende
  formules geven die deze curve beschrijven
  7.
  Je kan de verplaatsingswet van Wien afleiden en uitleggen
  8.
  Je kan de wet van Stephan-Boltzmann opschrijven
  Thermodynamica:
  1.
  Je kan de verschillende hoofdwetten uit de thermodynamica formuleren
  zoals we die in de cursus hebben gezien. Je kan de wetten bovendien ook in
  je eigen woorden uitleggen.
  2.
  Je kan de verschillende thermodynamische processen (kringproces,
  adiabatisch proces enz. ) beschrijven en je kan uitleggen hoe de eerste
  hoofdwet voor die processen er uitziet.
  3.
  Je kan verschillende thermodynamische begrippen uitleggen en eventueel
  illustreren aan de hand van een (gedachten)experiment of een afleiding. Bij
  die afleidingen en experimenten kan je ook uitleggen waar bepaalde
  aannames worden gemaakt.
  Voorbeelden zijn:
  - Enthalpie
  - γ=Cp/Cv
  - Entropie
  - (Ir)reversibiliteit
  - Kelvin schaal
  4. Je kan de verschillende stappen van de ontploffingsmotor, de dieselmotor
  en de koelcyclus uitleggen en daar waar gezien in de cursus ook het
  rendement berekenen.
  5.
  Je kan de Carnot cyclus beschrijven, de verschillende stappen uitleggen,
  een p,V diagram opstellen, je kan het belang van de Carnot cylcus uitleggen.
  6.
  Je kan de verbanden tussen de verschillende thermodynamische
  begrippen afleiden (vb enthalpie en entropie).
  7.
  Je kan alle begrippen ook toepassen in oefeningen.


  3. Inhoud

  Deze cursus bevat 2 grote onderdelen, nl de geometrische en fysische optica (met inbegrip van trillingen en golven) en de thermodynamica en warmteleer. De verschillende hoofdstukken zijn:


  Geometrische optica
  Trillingen en golven
  Thermodynamica
  Thermometrie
  Voor elk van deze onderdelen zijn uitgebreide cursusnota's beschikbaar.
  Voor een meer gedetailleerde beschrijving, zie de studiewijzer die op Blackboard beschikbaar is.
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Gesloten boek

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal


  Een schriftelijke cursus is beschikbaar bij de cursusdienst. De powerpoint slides die tijdens de les worden getoond, worden beschikbaar gesteld op blackboard.
  Dit jaar zullen we voor de cursus Algemene Fysica 2 voor sommige hoofdstukken het boek "Physics" van Randall D. Knight volgen. Dit is alvast zo voor het eerste hoofdstuk "Optica". Jullie hebben online toegang tot dit boek via de site van Mastering Physics. Stuart Turner heeft deze site tijdens het eerste semester toegelicht. Merk op dat als jullie willen, jullie ook een hard copy van het boek kunnen kopen bij Hilde Evans (lokaal U403) voor 50 euro. Indien gewenst kunnen jullie aan het einde van de cursus het boek weer inwisselen voor 50 euro (als het nog in goede staat is). Het tweede hoofdstuk van de cursus is te koop bij de cursusdienst. De powerpoint slides die tijdens de les worden getoond, worden beschikbaar gesteld op blackboard. Op deze slides vind je opdrachten en/of dingen waar je even stil bij moet staan, in groen+cursief afgedrukt. Het antwoord op deze vragen wordt tijdens de theoretische sessies besproken. Links naar interessante sites worden ook op de powerpoint slides gemeld. De opgaven betreffende de schriftelijke oefeningen zullen tijdens de oefeningensessies worden rondgedeeld

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Facultatief studiemateriaal is beschikbaar op Blackboard. Dit betreft een oudere, maar meer uitgebreide versie van de cursus.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Vragen over de cursus mogen steeds worden gesteld na de les. Je mag ook steeds mailen als je vragen hebt over de cursus naar sara.bals@ua.ac.be (theoretische sessies) of bart.goris@ua.ac.be (oefeningen sessies). 
  (+)laatste aanpassing: 16/01/2013 14:36 sara.bals  

  Experimentele fysica I
  Studiegidsnr:1001WETEXF
  Vakgebied:Fysica
  Semester:1e en 2e semester
  Contacturen:60
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Nick Schryvers

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Berekening afgeleiden en integralen, gebruik wetenschappelijk rekenmachine, algemeen gebruik computer (beheer bestanden, tekstverwerking, rekenblad).  2. Eindcompetenties

  De student verwerft elementaire praktische vaardigheden nodig voor het correct opzetten en uitvoeren van een eenvoudig experiment
  De student is in staat om de nodige informatie te verzamelen bij een bepaald onderwerp
  De student hanteert een onderzoekshouding tegenover de vraagstelling en geeft blijk van eigen initiatief
  De student noteert correct de onderzoekshandelingen en verkregen meetresultaten in zijn/haar labjournaal
  De student beheerst een correcte verwerking van de meetresultaten en hun nauwkeurigheid
  De student kan vlot, volledig en correct rapporteren a.d.h. van een geschreven verslag over het uitgevoerde experiment en de resultaten
  De student is in staat om in groep te functioneren en resultaten af te leveren  3. Inhoud

  In de inleiding worden numerieke technieken aangebracht en afspraken gemaakt waarmee de student de eigen meetresultaten kan verwerken en rapporteren.
  Hieronder vinden we o.a. verdelingen, lineaire regressie, propagatie en fittingsprocedures. Deze technieken worden tijdens het laboratoriumwerk en de rapportering uitgevoerd via Excel op de computer.
  De experimenten beslaan onderwerpen uit de mechanica, thermodynamica, golffenomenen (diffractie, interferentie), optica en geluid. De student krijgt een algemene opdracht (bv. bestudeer een mechanisch gedempte harmonische beweging) en moet dan zelf een opstelling ontwerpen of aanpassen aan zijn/haar eigen concept van aanpak voor het gestelde probleem.


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Practica

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)
  Faciliteiten voor werkstudenten
  Contactmomenten:
  • Practica: groepsindeling vrij te kiezen

  Eigen werk:
  • In groep: individuele vervangingsopdracht mogelijk

  Andere:
  Voor werkstudenten is het mogelijk om specifieke afspraken te maken voor de uitvoering van de nodige experimenten.


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Open boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursus verkrijgbaar bij de cursusdienst. HTML pagina's af te laden van BB

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Squires, Practical Physics, Mastering Physics, bibliotheek


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. Dr. D. Schryvers Elektronenmicroscopie voor Materiaalonderzoek (EMAT) Departement Fysica Universiteit Antwerpen Campus Groenenborger, Gebouw X, X-010 03 2653 247 nick.schryvers@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:08 nick.schryvers  

  Fysica van het dagelijks leven
  Studiegidsnr:1001WETFDL
  Vakgebied:Fysica
  Semester:1e semester
  Contacturen:30
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)- NNB
  Jan Sijbers
  Paul Scheunders
  Sabine Van Doorslaer

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Een goede basis wiskunde en fysica is aangewezen om dit vak aan te vangen.


  2. Eindcompetenties

  De student kan een aantal basisbegrippen uit de fysica toepassen op aspecten uit het dagelijks leven.
  De student ontwikkelt interesse over de fysische wereld rondom hem.
  De student ontwikkelt kennis over fysica en is in staat die kennis toe te passen.
  De student legt verbanden tussen de fysica en andere wetenschappelijke disciplines
  De student kan een gefundeerd oordeel vormen over fysica-gerelateerde onderwerpen
  De student is zich bewust van de sociale, ethische, economische en technologische implicaties van fysica.


  3. Inhoud

  In dit vak wordt een beeld geschetst van het belang van de Fysica voor ons dagelijks leven a.d.h. van een reeks kenmerkende voorbeelden gekozen uit een zo breed mogelijk gamma van domeinen van de klassieke en moderne Fysica. Er wordt gemikt op een tijdslot van 2 lesuren per thema, wat een 10 tal thema’s impliceert (oefeningen worden in eerste instantie niet voorzien). Elk thema moet kunnen worden aangebracht op een conceptuele manier en voortbouwende op bestaande kennis bij leerlingen ASO/TSO richtingen wetenschappen. Mogelijke documentatie om als basismateriaal te gebruiken zijn de “Science and the Citizen” katerns van “Scientific American” of boeken als “The physics of everyday life” (Louis A. Bloomfield, Univ. of Virginia, J. Wiley & Sons). Er wordt van de docent ook verwacht om veelvuldig gebruik te maken van live demo’s en AV (al dan niet digitaal) materiaal.

  Enkele voorbeeldjes:

  Klassiekers zoals

  - kopieertoestel

  - polaroidbril

  - verschillende “lampen”: gloeilamp, TL-buis, halogeenlamp, LED, LASER, …

  maar ook meer “esoterische” dingen als

  - nanodeeltjes als kleurmakers in glas

  - fysica voor topsporters (aerodynamica, lichte maar sterke materialen, …)

  - radioactiviteit in de geneeskunde
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Meerkeuzevragen

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  lesmateriaal wordt voorzien

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  nihil


  7. Contactgegevens en begeleiding

  ------------------------------------------------------

  Prof. Dr. Paul Scheunders; Pr of. Dr. Sabine Van Doorslaer

  Campus CDE, Gebouw N

  Universiteitsplein 1, B-2610 Wilrijk, Belgium

  Email: Paul.Scheunders@ua.ac.be ; Sabine.VanDoorslaer@ua.ac.be

   

  ------------------------------------------------------


  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 15:34 paul.scheunders  

  Computerpracticum
  Studiegidsnr:1001WETCPR
  Vakgebied:Informatica
  Semester:1e semester
  Contacturen:30
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Karel In't Hout
  Bart Partoens
  Stijn Symens

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Geen.


  2. Eindcompetenties

  De studenten kunnen werken met en (eenvoudige) programma's schrijven in de softwarepakketten Maple en Matlab die een belangrijk hulpmiddel vormen bij de hedendaagse wiskunde-uitoefening. Daarnaast kunnen de studenten een verslag en presentatie maken met Latex. 


  3. Inhoud

  Via een interactief programma van computerlabo's worden de drie softwarepakketten Maple, Matlab en Latex geïntroduceerd. Aan elk softwarepakket worden 2-3 computerlessen besteed. In de laatste 2-3 lessen voert de student een project uit, waarbij een (toegepast) wiskundig probleem wordt geanalyseerd met behulp van Maple en/of Matlab en een verslag, met Latex, wordt geschreven. Tenslotte wordt dit project mondeling voorgesteld aan de medestudenten.


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Practica

 • Projectwerk:
 • In groep • 5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten
 • (tussentijdse) testen

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  De documenten, zelfstudiepakketten, oplossingen, etc. worden op Blackboard geplaatst.


  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  stijn.symens@ua.ac.be
  karel.inthout@ua.ac.be
  bart.partoens@ua.ac.be


  (+)laatste aanpassing: 17/09/2012 21:21 karel.inthout  

  Inleiding analytische mechanica
  Studiegidsnr:1001WETIAM
  Vakgebied:Fysica
  Semester:2e semester
  Contacturen:60
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Dirk Van Dyck

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

  Basiskennis wiskunde ASO
  2. Eindcompetenties

  De student kan op een analytische en deductieve manier, vertrekkend van enkele algemene principes, de wetten van de mechanica afleiden. Hij beheerst ook de wiskundige technieken die daarvoor nodig zijn zoals de variatierekening en de differentiaal- en integraalrekening. Hij kan ze ook toepassen op concrete problemen die in de cursus zijn behandeld. Hij heeft ook inzicht in de beperkingen van de benaderingen die gebruikt worden.
  Hij krijgt inzicht in de rol van de mechanica in het geheel van de fysica.  3. Inhoud

  In het onderdeel kinematica worden de fysische begrippen snelheid, versnelling, massa, massamiddelpunt, traagheidstensor, enz. ingevoerd. Vervolgens wordt de mechanica behandeld op een systematische en deductieve manier, vertrekkend van algemene beschouwingen over waarnemen, werkelijkheid, symmetrie en relativiteit. Uitgaande van het beginsel van minste actie worden de bewegingsvergelijkingen van Euler-Lagrange afgeleid, en van daaruit de behoudswetten. Ook het formalisme van Hamilton komt aan bod. Verder worden de bewegingsvergelijkingen opgesteld voor stelsels met bindingen en toegepast op de bewegingen van het starre lichaam, het massapunt op een kromme en de slinger. Ook het twee-deeltjesprobleem wordt uitgewerkt met toepassingen in de planetenbeweging en de botsingstheorie.


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding

 • Debatexamen

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursusnota's beschikbaar.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  NVT


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. Dr. D. Van Dyck
  Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, lokaal U439
  Groenenborgerlaan 171 2020 Antwerpen
  Tel. 03/2653258 Fax 03/2653318
  e-mail: dirk.vandyck@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 20/09/2012 21:32 dirk.vandyck  

  Inleiding tot de scheikunde
  Studiegidsnr:1001WETISC
  Vakgebied:Chemie
  Semester:2e semester
  Contacturen:60
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Piet Van Espen

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Geen specifieke voorkennis vereist. De chemie opleiding in de wetenschappelijke richtingen van het secundair onderwijs wordt als uitgangspunt genomen.  2. Eindcompetenties

  Het is de bedoeling de fysica student vertrouwd te maken met een aantal belangrijke begrippen en concepten uit de chemie en de biochemie en kennis te laten maken met de manier waarop vanuit een chemisch perspectief wetenschappelijke problemen worden behandeld.
  Na afloop van de cursus moet de student vertrouwd zijn met aantal chemische termen en producten en deze in hun context kunnen plaatsen. Hij moet in staat zijn te communiceren met chemici. Hij moet het principe en het gebruik van enkele belangrijke spectroscopische technieken (atoomspectroscopie, infrarood, magnetische resonantie en massaspectrometrie) kennen.  3. Inhoud

  In een inleidend deel wordt de basiskennis chemie van het secundair onderwijs opgefrist en aangevuld: elementen en atomen, verbindingen, chemische formules, nomenclatuur, molaire massa en concentratie en chemische reacties.
  Vervolgens bespreken we in het deel algemene (of anorganische chemie) de structuur van atomen en moleculen en het chemisch evenwicht.
  In het deel organische chemie worden de chemische en fysische eigenschappen van de belangrijkste groepen behandeld: alkanen, alcoholen, ethers, amines, aldehyde en ketonen, carbonzuren en esters. Telkens worden belangrijke vertegenwoordigers in elke groep besproken. Ook de synthetische polymeren krijgen de nodige aandacht.
  In het deel biochemie bespreken we vier belangrijke biomoleculen: de proteïnen, de koolhydraten, de lipiden en de nucleïnezuren met hun relatie tot biologische processen.
  Tijdens het verloop van de cursus behandelen we vier spectroscopische methodes die aansluiten bij de diverse onderdelen. We bekijken de fysische principes en hun praktische toepassing in de chemie:
  x-straalfluorescentie als voorbeeld van een atoomspectroscopie naar aanleiding van de studie van de structuur van atomen.
  Infrarood spectrometrie naar aanleiding van de vorm en vibraties van moleculen
  Magnetische resonantie en massaspectrometrie als voorbeelden van methodes om de structuur van organische moleculen te ontrafelen .  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Gesloten boek

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Een gedrukte vorm van de presentaties gebruikt in de cursus in beschikbaar op de cursusdienst.


  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Chemical Principles, the Quest for Insight
  Fourth Edition
  Peter Atkins, Loretta Jones
  W.H Freeman and Company New York
  ISBN-13: 978-0-7167-7355-9
   
  Fundamentals of General, Organic and Biological Chemistry
  John McMurry, Mary E. Castellion, David S. Ballantine
  Pearson Educational, New York
  ISBN 0-13-227995-9
   
  Deze twee boeken zijn beschikbaar in het studielandschap  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. P. Van Espen
  Campus Groenenborger V130
  piet.vanespen@ua.ac.be
  Tel: 03-265 34 90

  (+)laatste aanpassing: 04/07/2013 17:38 piet.vanespen  

  Keuzeopleidingsonderdelen

  6 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst met keuzeopleidingsonderdelen

  Metrische ruimten en differentiaal rekenen
  Studiegidsnr:1001WETMRD
  Vakgebied:Wiskunde
  Semester:2e semester
  Contacturen:60
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Bob Lowen

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  De inhoud van de cursus Analyse I: Calculus dient grondig gekend te zijn.


  2. Eindcompetenties

  De student heeft de nodige fundamentele kennis om de verdere gevorderde studie van de analyse aan te kunnen. In het bijzonder kent de student de basisbegrippen van de analyse zoals convergentie van rijen en reeksen, continuiteit, elementaire eigenschappen van compactheid en volledigheid. Verder kent de student de voornaamste basiseigenschappen van differentieerbaarheid van functies tussen Euclidische ruimten en van de elementaire Riemann-integraal.


  3. Inhoud

  De cursus legt in het eerste hoofdstuk de basis voor de moderne analyse. Dit omvat begrippen in metrische en genormeerde ruimten zoals:
  convergentie van rijen en reeksen,
  continuiteit,
  elementaire eigenschappen van compactheid en volledigheid.

  In de volgende hoofdstukken wordt de elementaire analyse (differentiaalrekenen en integraalrekenen) in eindigdimensionale Euclidische ruimten gezien met ondermeer:
  differentieerbaarheid van samengestelde functies
  inverse functiestelling,
  impliciete functiestelling,
  multiplicatoren van Lagrange.  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Gesloten boek
 • Open vragen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursus van de docent

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  NVT


  7. Contactgegevens en begeleiding

  bob.lowen@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 05/11/2012 21:31 bob.lowen  

  Ecologie
  Studiegidsnr:1002WETECO
  Vakgebied:Biologie
  Semester:2e semester
  Contacturen:60
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Reinhart Ceulemans
  Erik Matthysen

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  De cursus wordt in het Nederlands gedoceerd. Het cursusmateriaal is ook in het Nederlands opgesteld.
  Passieve beheersing van :
  • Engels

  Een beperkt aantal figuren en tabellen die als illustratiemateriaal in de cursus gebruikt worden, staan in het Engels. D.w.z. in de figuren en/of tabellen komen een aantal Engelstalige begrippen en benoemingen voor; deze figuren en/of tabellen zijn wel allemaal van een Nederlandstalige legende voorzien.

  • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

  Een beperkte wiskundige, natuurkundige en scheikundige voorkennis is vereist (bvb. kennis van energie en energie-eenheden, differentialen en integralen, basis van chemische oxidatie). Ofwel werd deze reeds verworven uit het secundair onderwijs, ofwel wordt ze in parallel aangebracht in andere modules van BA1, ofwel wordt ze geïncorporeerd in de cursus zelf. De student dient ook interesse te hebben in het planten- en dierenrijk.
  2. Eindcompetenties

  De student is vertrouwd met de principes en concepten van levende organisatievormen van verschillende complexiteit van individu tot gemeenschap en ecosysteem. Hij/zij heeft kennis van de interacties binnen en tussen populaties, van interacties tussen gemeenschappen en de omgeving, van het functioneren van ecosystemen, en van de effecten van pollutie en omgevingsveranderingen op ecosystemen.


  3. Inhoud

  De cursus tracht principes en concepten uit de ecologie aan te brengen, de samenhang tussen milieu en leven weer te geven, de hierarchische niveaus in de ecologie te situeren en vooral diverse milieuproblemen te kaderen en te verklaren. Verder wordt een inleiding gegeven tot demografische analyse en simulatiemodellen van natuurlijke populaties. Tenslotte worden een aantal aspecten van waterverontreining en pollutie besproken, samen met een ééndaagse excursie waarin ook enkele basisprincipes van determineren worden aangebracht.
   
  In een eerste deel komen volgende hoofdstukken komen aan bod:
  1. Algemene inleiding tot de ecologie (definities, bereik, disciplines, etc....)
  2. Fysisch milieu: energie en klimaat (met uitdieping naar verstoring van energiehuishouding van de aarde en klimaatwijzigingen)
  3. Abiotisch milieu: licht, water, nutriënten (met uitdieping naar verontreiniging van het milieu)
  4. Gemeenschappen: diversiteit, competitie, predatie
  5. Gemeenschappen en landschapsecologie (met uitdieping naar fragmentatie, oorzaken en gevolgen, o.a. voor populaties)
  6. Ecosystemen: productiviteit (met uitdieping naar landbouw)
  7. Biogeochemische kringlopen (incl. verstoring door de mens)
  8. Global change (oorzaken en vooral gevolgen)
  9. Maatschappij en energie (optioneel, energie, economie en ecologie)
  In een tweede deel komen volgende onderdelen aan bod en worden met diverse oefeningen geillustreerd:
  -          Populatie-ecologie: definities, concepten en begrippen
  -          Demografie en populatiegroei
  -          Levensgeschiedenissen
  -          Inleiding tot populatiemodellering
  -          Metapopulaties
  -          Waterverontreiniging
  -          Pollutie
  -          Gebruik van biotische index


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Excursie


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Gesloten boek

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten
 • Medewerking tijdens de contactmomenten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Een gedrukte Nederlandstalige cursus/syllabus wordt ter beschikking gesteld via de cursusdienst. Deze cursus is voornamelijk gebaseerd op het (Engelse) handboek: Elements of Ecology door R.L. Smith & T.M. Smith.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Volgend handboek wordt aanbevolen ter illustratie, maar is geen verplicht studiemateriaal.
  Elements of Ecology, door Robert L. Smith & Thomas M. Smith, Fifth Edition, 2003
  Uitgeverij Benjamin Cummings (San Francisco), 682 pp. -ISBN 0-8053-4473-X 

  Het handboek is o.a. te koop in de Standaard Boekhandel, afdeling Wetenschappen, Huidevettersstraat 57-59, 2000 Antwerpen (wa.antwerpen@standaardboek.com; tel. 03/231.0773). Maat het kan ook geraadpleegd worden in de bibliotheek van de Universiteit, campus Drie Eiken.

  De software voor stochastische populatiemodellering, met een uitgebreide handleiding, is te vinden op www.vortex9.org. De lesgever zal een beknopte handleiding ter beschikking stellen.  7. Contactgegevens en begeleiding

  • Reinhart Ceulemans, Campus Drie Eiken. Bureel: gebouw C, lokaal C.0.14. Tel.: 03/265.2256.  E-mail:  Reinhart.Ceulemans@ua.ac.be
  • Erik Matthysen, Campus Groenenborg. Bureel: gebouw V, lokaal V.323b. Tel.: 03/265.3464.  E-mail: Erik.Matthysen@ua.ac.be

  (+)laatste aanpassing: 19/03/2013 16:26 erik.matthysen  

  Fundamentele wiskundige structuren
  Studiegidsnr:1001WETFWS
  Vakgebied:Wiskunde
  Semester:2e semester
  Contacturen:30
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Jacques Tempère

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs


  2. Eindcompetenties

  Je bent vertrouwd met de begrippen uit de verzamelingenleer.
  Je weet wat een vectorruimte is, alsook wat de duale vectorruimte is, en kan dit met voorbeelden toelichten.
  Je weet wat een metrische ruimte is en kan dit met voorbeelden toelichten.
  Je weet wat een topologie is en kan dit met voorbeelden toelichten.
  Je kent open en gesloten verzamelingen, inwendige punten, randpunten en ophopingspunten, en je kan deze begrippen hanteren.
  Je kan de concepten "limiet" en "continu" uitleggen en hanteren in vectorruimten, metrische ruimten en topologien.
  3. Inhoud

  We vertrekken van een vertrouwde plek: reele getallen en vectoren, de wiskunde van alledag. De andere vakken calculus uit BA1 bouwen hierop steeds meer ingewikkelde structuren, zoals complexe getallen, afgeleiden, integralen, differentiaalvergelijkingen,.... In deze cursus gaan we in de andere riching: we dalen af naar de fundamenten en vragen ons bijvoorbeeld af wat getallen zijn, en of we bepaalde eigenschappen zoals continuiteit kunnen begrijpen zonder dat we daarom getallen nodig hebben. De reis naar het abstracte zal ons van vectorruimtes over metrische ruimtes naar topologiën voeren.

  1/ Inleiding: verzamelingen en relaties
     - orderelaties
     - equivalentierelaties en partities
     - vectorruimtes in de taal van verzamelingen en relaties
     - voorbeeld van de reis: getallen

  2/ Uitdieping vectorruimtes
     - inprodukt en norm, en de duale vectorruimte
     - rijen en limieten: herhaling
     - deelruimten: open, gesloten en geslopen
     - functies op (deel)vectorruimtes, en continuiteit  
     - link met Newtoniaanse mechanica

  3/ Metrische ruimtes
     - de metriek als essentieel ingrediënt voor calculus
     - rijen en limieten, zonder norm noch vectorruimte
     - inwendige punten, randpunten, ophopingspunten
     - open en gesloten  (deel)verzamelingen en randen
     - continuiteit, zonder norm
     - link met concepten uit algemene relativiteit

  4/ Topologiën
     - verder abstraheren: calculus zonder afstanden
     - rijen en limieten, zonder metriek
     - continuiteit, zonder metriek
     - topologische klassen en invarianten
     - link met kwantumgraviteit
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen

 • Faciliteiten voor werkstudenten

  Andere:
  Contactmomenten buiten de werkuren mogelijk op afspraak. Oefeningen in zelfstudie, met nabespreking op afspraak.


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Medewerking tijdens de contactmomenten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Eigen cursusnota's tijdens de contactmomenten.


  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  James R. Munkres, Topology (2nd edition, Prentice Hall, 2000).


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Jacques Tempere, CGB, N.017
  03 / 265 2866


  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:10 jacques.tempere  

  Wetenschappelijk rapporteren
  Studiegidsnr:1001WETWSR
  Vakgebied:Fysica
  Semester:2e semester
  Contacturen:30
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Joke Hadermann

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Passieve beheersing van :
  • Engels
  • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet

  2. Eindcompetenties

  Door presentaties te geven over recente ontwikkelingen terug te vinden in het wetenschapsnieuws, toont de bachelor in de fysica dat hij in staat is om zich door zelfstudie zelfstandig in te werken in een nieuwe materie
  Er wordt zo ook inzicht getoond in belangrijke fysische fenomenen, hun experimentele evidentie, en hun theoretische beschrijving.
  Bij het beoordelen van de presentaties van medestudenten en het deelnemen aan de vragensessies, toont de bachelor in de fysica dat hij een kritische instelling heeft, ook tegenover het eigen vakgebied. Aangezien de nieuwswaardige recente ontwikkelingen meestal in verband staan met maatschappelijk relevante toepassingen, zal de bachelor in de fysica zijn verworven kennis in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context kunnen kaderen. Hiertoe moet de bachelor in de fysica ook in staat zijn tot het begrijpend lezen van wetenschappelijke artikels.
  Het geheel van het opleidingsonderdeel maakt de bachelor in de fysica er zich van bewust dat onderzoek in de fysica zich situeert in een internationale context
  Door middel van de vele mondelinge en schriftelijke presentaties kan de bachelor in de fysica leren zowel mondeling als schriftelijk op een begrijpelijke manier te communiceren
  Door middel van groepsvoorbereidingen van presentaties wordt de bachelor in de fysica getraind in het in groepsverband functioneren.
  3. Inhoud

  De vooruitgang en verspreiding van wetenschappelijke kennis hangt af van de effectieve communicatie door wetenschappers aan de rest van de wetenschappelijke gemeenschap en aan de rest van de bevolking. Dit kan gebeuren in de vorm van mondelinge presentaties, posters, abstracts en peer-reviewed artikels in wetenschappelijke tijdschriften.  Dit zijn dan ook de bouwstenen van een wetenschappelijke carrière.  Een wetenschapper moet goed zijn in deze vormen van communicatie om een goede reputatie te kunnen opbouwen in zijn vakgebied en vooruitgang te maken.
  In deze cursus Wetenschappelijk rapporteren leert u omgaan met deze communicatievormen en wordt er een basis gelegd waarop u later zelfstandig kan verder bouwen. In Wetenschappelijk rapporteren zal u zelf presentaties geven, posters maken, artikels en abstracts schrijven over onderwerpen uit het recente wetenschapsnieuws en onderzoek op het gebied van Fysica.  Door toepassen van peer-review leert u ook zelf kritisch zijn over aangeboden informatie.   4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Werkcolleges
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep
 • Scriptie: Individueel

 • Faciliteiten voor werkstudenten

  Eigen werk:
  • In groep: individuele vervangingsopdracht mogelijk


  5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Opdrachten
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursus verkrijgbaar bij de cursusdienst.

  Slides van de lessen.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Eventuele links te vinden op Blackboard.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Joke Hadermann
  Campus Groenenborger
  Bureau X012
  Telefoonnummer 032653245

  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:31 j.hadermann  

  Deel 2 (BFYS)

   

  Verplichte opleidingsonderdelen

   

  Algemene fysica III : elektromagnetisme
  Studiegidsnr:1003WETAFY
  Vakgebied:Fysica
  Semester:1e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum een 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I', 'Wiskundige methoden voor de fysica II' en 'Algemene Fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie".
  Contacturen:75
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Sara Bals

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Algemene Fysica I en II.


  2. Eindcompetenties


  De student begrijpt de fenomenologische behandeling van elektromagnetisme. Hij/zij kan de aangeleerde concepten gebruiken in oefeningen.
  Na het volgen van dit opleidingsonderdeel zou je de volgende doelstellingen moeten hebben bereikt:
   
  1. Je kan de volgende begrippen in je eigen woorden beknopt opschrijven:
   
  - elektrisch/magnetisch veld
              - elektrische/magnetische veldlijnen
              - elektrische/magnetische flux
              - elektrische/magnetische potentiaal
              - elektrische stroom
  - elektrische polarisatie
              - magnetisatie
              - London indringdiepte
   
  2. Je kan de volgende formules opschrijven en de grootheden in de formules benoemen:
   
  - wet van Coulomb
  - wet van Gausz
  - wet van Laplace
  - wet van Ohm
  - wetten van Kirchoff
  - wet van Ampere
  - regel van Laplace
  - wet van Biot-Savart
   
  3. Je kan al de formules uit doelstelling 2 ook gebruiken bij het oplossen van oefeningen. Hierbij kan je een vooropgesteld probleem analyseren (eventueel met behulp van een tekening), het probleem wiskundig formuleren, de geschikte formule toepassen en de bekomen vergelijkingen verder uitrekenen.
  Je kan evalueren of je uitkomst inderdaad een realistische oplossing van het gegeven probleem vormt.
  Je kan de redenering die je hebt gevolgd ook samenvatten en uitleggen aan anderen.
   
  4. Je kan de wiskundige afleidingen die horen bij onderstaande effecten en/of wetten  opschrijven.
  Je kan ook uitleggen waarom je bepaalde aannames of benaderingen kan maken.
  Je kan het resultaat van je afleiding uitleggen en de essentie van het effect samenvatten in een of twee zinnen.
  Voor de effecten aangeduid met een * kan je een toepassing opnoemen en uitleggen. Dit mag de toepassing zijn die we tijdens de hoorcolleges hebben besproken, maar je mag ook een correcte toepassing opnoemen die je zelf hebt opgezocht.
   
              - wetten van Maxwell voor vacuüm en middenstoffen
              - geleiding in metalen
              - Hall effect
              - motor effect *
              - generator effect *
              - Larmor effect
              - ferro-elektriciteit *
              - para-elektriciteit *
              - diamagnetisme *
              - paramagnetisme *
              - ferromagnetisme *
              - randvoorwaarden voor elektrisch veld bij overgang tussen twee dielectrica
  - randvoorwaarden voor magnetisch veld bij overgang tussen twee magnetische middenstoffen
  - London vergelijkingen
   
  5. Je kan afleidingen zoals we die in de cursus hebben besproken zelf uitbreiden naar een iets ander of iets complexer probleem.
  Je kan evalueren of je uitkomst inderdaad een realistische oplossing van het gegeven probleem vormt.
  Je kan de redenering die je hebt gevolgd ook samenvatten en uitleggen aan anderen.
   
  6. Je kan het verband tussen warmte en elektriciteit uitleggen.
  Je kan hierbij onderstaande effecten opnoemen en uitleggen.
  Je kan ook praktische toepassingen van de effecten opnoemen en uitleggen:
   
              - Joule effect
              - Thompson effect
              - Peltier effect
              - Seebeck effect
   
  7. Je kan de functie van de begrippen weerstand, capaciteit en zelfinductie in elektrische circuits uitleggen.
  Je kan de differentiaalvergelijking van een gegeven elektrisch circuit opstellen en hieruit het verloop van elektrische lading, elektrische stroom en elektrische potentiaal berekenen en grafisch weergeven.
   
  8. Je kan de volgende effecten op macroscopische schaal beschrijven en uitleggen hoe je deze effecten kan verklaren op basis van de (microscopische) afleidingen uit doelstelling 4
   
              - para-elektriciteit
              - ferro-elektriciteit
              - diamagnetische
              - paramagnetisme
              - ferromagnetisme
              - supergeleiding
   
  9. Je kan de volgende verbanden in je eigen woorden uitleggen en grafisch illustreren. Bovendien kan je de verbanden ook als een formule opschrijven en de verschillende grootheden in die formule benoemen.
   
  Het verband tussen:
   
  - elektrisch en magnetisch veld
  - motor effect en generator effect
  - elektrisch veld in vacuüm en elektrisch veld in een dielectricum
  - magnetisch veld in vacuüm en magnetisch veld in een magnetische   middenstof
  - Maxwell vergelijkingen en London vergelijkingen
                         
   
  10. Je kan de volgende analogieën in je eigen woorden uitleggen. Je kan de analogieën ook aanduiden in de formules die de verschillende effecten beschrijven.
   
  De analogie tussen:
   
  - elektrisch veld en magnetisch veld
  - elektrische en magnetische potentiaal
  - elektrische en magnetische polarisatie
  - para-elektriciteit en paramagnetisme
  - ferro-elektriciteit en ferromagnetisme
   


  3. Inhoud


  In dit vak bespreken we de fysica van het elektromagnetische veld. Dit is een vectorveld dat bestaat uit een elektrische en een magnetische component. We gaan na hoe deze twee componenten met elkaar verbonden zijn. Dit wordt samengevat in de 4 wetten van Maxwell. We gaan ook na hoe we verschillende materiaaleigenschappen kunnen begrijpen uitgaande van elektromagnetische verschijnselen. De cursus bestaat uit 6 hoofdstukken, de structuur is hieronder geïllustreerd. In hoofdstukken 1, 2 en 3 worden de basisbegrippen betreffende elektrische en magnetische velden aangeleerd. De formules en theorieën zijn hierbij geldig in het vacuüm. In hoofdstukken 4, 5 en 6 worden uitbreidingen opgesteld voor middenstoffen.
   
  Het vak “Elektromagnetisme” sluit ook nauw aan bij het vak “Experimentele Fysica II” dat tijdens hetzelfde semester wordt georganiseerd. Bij het uitvoeren van de experimenten is het de bedoeling dat de studenten de theoretische kennis die werd opgedaan in het vak “Elektromagnetisme” zelfstandig (opnieuw) doornemen.
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Vaardigheidstrainingen • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Een schriftelijke cursus is beschikbaar bij de cursusdienst. De powerpoint slides die tijdens de les worden getoond, worden beschikbaar gesteld op blackboard.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Feynmann lectures in Physics.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Vragen over de cursus mogen steeds worden gesteld na de les. Je mag ook steeds mailen als je vragen hebt over de cursus naar sara.bals@ua.ac.be (theoretische sessies) of roeland.juchtmans@ua.ac.be(oefeningen sessies). 
  (+)laatste aanpassing: 07/04/2013 14:24 sara.bals  

  Inleiding kwantummechanica
  Studiegidsnr:1001WETIKW
  Vakgebied:Fysica
  Semester:1e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor "Wiskundige methoden voor de fysica I", "Wiskundige methoden voor de fysica II" en "Inleiding analytische mechanica".
  Contacturen:60
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Francois Peeters

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Voorkennis hebben van elementaire algebraïsche technieken en differentiaal- en integraalrekenen.
  Voorkennis hebben van elementen uit de klassieke mechanica.


  2. Eindcompetenties

  Inzicht in het verschil tussen klassieke en kwantummechanica.
  Inzicht in het kwantummechanisch meetproces.
  Het exact en benaderd kunnen oplossen van de stationaire Schrödinger vergelijking voor eenvoudige potentiaal problemen.
  Noties van begrippen als optellen van momenten,  spin en het onderscheid kennen van fermionen en bosonen.

   

   
  3. Inhoud

  A. Inleiding
  - De geboorte van de kwantummechanica (stralingswet, foto-elektrisch effect, …)
  - Deeltje-golf dualiteit
  - Interpretatie van de golffunctie
  - Schrödingervergelijking
  - Positie en impuls

  B. Golfmechanica: een-dimensionale problemen
  - De stationaire Schrödingervergelijking
  - Potentiaalput: gebonden toestanden
  - Verstrooiing in 1 dimensie: tunneleffect
  - Resonanties

  C. Axioma’s van de kwantummechanica
  - Hilbertruimte
  - Operatoren en het meetproces in de kwantummechanica

  D. De harmonische oscillator (met inbegrip van de ladder operatoren)

  E. Dirac notatie

  F. Het waterstofatoom
  - De vergelijking voor de hoeken
  - De radiale vergelijking
  - Bohrse banen
  - Energie spectrum, ontaarding, fysische interpretatie van de kwantumgetallen.

  G. Spin
  - Additie van spin
  - Additie van impulsmomenten

  H. Identieke deeltjes
  - Fermionen en bosonen
  - Exchange
  - Kwantumstatistiek

  I. Benaderingsmethoden
  - Eerste en tweede orde storingsrekening
  - Het variatie principe


  Voor meer informatie zie: http://www.cmt.uia.ac.be/
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Faciliteiten voor werkstudenten
  Contactmomenten:
  • Oefeningensessies: groepsindeling vrij te kiezen


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open boek


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Eigen cursus (is ook beschikbaar op blackboard).

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  - H. Cohen-Tannoudji & B. Diu & F. Laloë, Quantum Mechanics, vol. I, Harman, Parijs, 1997;
  - R.P. Feynham & R.B. Leighton & M. Sands, The Feynman Lectures on Physics, vol. III, Addison-Wesley, New York, 1965;
  - D.J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, Simon & Schuster, 1995;
  - S. Gasiorowicz, Quantum Mechanics, John Wiley, New York, 1996.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  F. Peeters
  Departement fysica
  Campus Groenenborger, U213
  Universiteit Antwerpen
  email: francois.peeters@ua.ac.be

  Begeleider:
  B. Vanduppen
  email: ben.vanduppen@ua.ac.be

   

   


  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:38 francois.peeters  

  Inleiding groepentheorie
  Studiegidsnr:1003WETIGR
  Vakgebied:Fysica
  Semester:1e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I' en 'Wiskundige methoden voor de fysica II'
  Contacturen:30
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Lieven Le Bruyn

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Basiskennis wiskunde.


  2. Eindcompetenties

  Je kan de symmetrie groep herkennen van ruimtelijke figuren. Je kan rekenen met permutaties. Je kent de noties van deel- en quotient-groep en deelbaarheidseigenschappen omtrent ordes van elementen en deelgroepen.


  3. Inhoud

  De samenstelling van twee symmetrieen (van een object of van een fysische theorie) vormt opnieuw een symmetrie. Dit geeft een bewerking op de symmetrieen die we een groepstruktuur noemen. 
  In deze cursus leer je werken met zulke groepen, in het bijzonder eindige groepen zoals de rotatie-symmetrieen van ruimtelijke figuren en permutatie groepen. 
  Je leert deelbaarheidseigenschappen omtrent elementen en deelgroepen, je begrijpt quotient-groepen ten opzichte van eennormaal deelgroep alsook een belangrijke classificatie stelling bewijzen (die van alle eindige rotatiegroepen in drie dimensies).  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursus-notas zijn beschikbaar via Blackboard  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  "Introduction to group theory"
  Ledermann, WalterWeir, Alan J.
  Harlow, 1996  7. Contactgegevens en begeleiding

  lieven.lebruyn@ua.ac.be

  stijn.symens@ua.ac.be

  (+)laatste aanpassing: 16/01/2013 15:53 lieven.lebruyn  

  Kansrekening en statistiek
  Studiegidsnr:1002WETKST
  Vakgebied:Wiskunde
  Semester:1e semester
  Contacturen:60
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Sandra Van Aert

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

  Voorkennis op gebied van kanstheorie en statistiek is niet vereist. De studenten hebben basiskennis nodig van wiskunde: limieten, convergentie, afgeleiden, integralen. Kennis van Matlab is een voordeel maar wordt ingeoefend in de oefeningensessies.
  2. Eindcompetenties

  De algemene doelstelling van dit opleidingsonderdeel is om de studenten vertrouwd te maken met de basisbeginselen van de kanstheorie en met de statistische methoden die gebruikt worden om wetenschappelijke onderzoeksvragen op te lossen. De cursus 'Kanstheorie en statistiek' draagt bij tot volgende competenties :  basisinzichten verwerven in relevante wetenschappelijke methoden en technieken, ontwikkelen van probleemoplossend vermogen, kunnen analyseren, synthetiseren en integreren van verschillende inzichten, methoden kritisch leren toepassen en beoordelen. Meer specifiek kunnen de studenten statistische methoden en kansregels verantwoorden, verklaren, en toepassen op concrete onderzoeksvragen, verwerven zij inzicht in statistische methoden en kansregels, kunnen zij in concrete situaties kiezen tussen de verschillende beschikbare methoden, en zijn ze in staat een correcte redenering op te bouwen (van analyse van het probleem tot oplossing en conclusie). De cursus maakt gebruik van Matlab.
  3. Inhoud

  De cursusnota's omvatten de volgende hoofdstukken:

  • Algemene inleiding : doel van de statistiek
  • Beschrijvende statistiek : grafische en numerische voorstellingen om gegevens samen te vatten
  • Kanstheorie
  • Univariate kansvariabelen : discrete en continue kansvariabelen, kansverdelingen en kansdichtheden, kengetallen
  • Multivariate kansvariabelen : gezamenlijke kansverdeling, marginale en voorwaardelijke kansverdeling, covariantie, correlatie en variantie
  • Het schatten van populatieparameters : steekproefgemiddelde, steekproefproportie, steekproefvariantie
  • Intervalschatters : opstellen van betrouwbaarheidsintervallen
  • Het toetsen van hypothesen : na een algemene inleiding over toetsen worden de belangrijkste toetsen voor ligging, spreiding en verdeling behandeld, voor verschillende meetschalen en voor één, twee en meer dan twee populaties
  • Parameterschatten

  De opbouw van de cursus gebeurt volledig aan de hand van wetenschappelijke en technologische toepassingen.

  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Meerkeuzevragen
 • Open vragen
 • Practicum

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten
 • (tussentijdse) testen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursus verkrijgbaar bij de cursusdienst. Formularium en oefeningen beschikbaar via Blackboard.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Er is geen extra aanbevolen studiemateriaal.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Sandra.VanAert@ua.ac.be


  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 15:47 sandra.vanaert  

  Experimentele Fysica II
  Studiegidsnr:1002WETEXF
  Vakgebied:Fysica
  Semester:1e en 2e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor "Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie", Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica", "Wiskundige methoden voor de fysica I" en "Experimentele fysica".
  Contacturen:60
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Nick Schryvers

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet

  Notie hebben van de basisbegrippen van:
  gebruik van Excel voor het verwerken van numerieke gegevens

  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Statistische verwerking van meetresultaten (uit Experimentele Fysica I)
  Elementaire praktische vaardigheden nodig voor het correct opzetten en uitvoeren van een eenvoudig experiment


  2. Eindcompetenties

  De student raakt vertrouwd met experimenten en toestellen uit de elektriciteit, het magnetisme en de vaste stof fysica
  De student krijgt inzicht in de programmeeromgeving Labview en kan deze toepassen op een eenvoudig experimenteel probleem (inclusief aansturing en meting)
  De student verzamelt kennis over de ontwikkeling van de moderne natuurkunde op het vlak van de belangrijkste experimentele evoluties in de 20e eeuw
  De student kan complexe experimenten opzetten op basis van een aantal onderzoeksvragen
  De student is in staat zijn/haar eigen experimenten en resultaten voor te stellen a.d.h. van mondelinge presentaties (ppt, poster, ...)
  De student kan de resultaten van verschillende experimenten met elkaar combineren in een overkoepelend verslag
  De student kan de resultaten van een experiment verwoorden in een beknopt verslag, een zgn. abstract
  De student leert de bijdragen van verschillende collegastudenten mee te evalueren  3. Inhoud

  De eerste reeks experimenten bestaat uit onderwerpen uit het elektromagnetisme (brugschakeling, thermokoppel, diode, wisselstroomkringen, ...) en belangrijke experimenten van de natuurkunde van de 20ste eeuw (lading van het elektron, e/m verhouding, elektronendiffractie, radioactiviteit, interferentie, ...). Ze worden uitgevoerd in sessies van 3 uur en gegroepeerd in 2 blokken waarbij de student één onderwerp per blok kiest (bv. “het elektron”, “energieniveaus”, “golven en straling”, etc.) en hierbinnen een reeks experimenten kiest. De uitvoering van de experimenten laat een grote keuzemogelijkheid aan benaderingen voor de student.
  In het derde blok zal de student een eigen experiment gestuurd m.b.v. Labview opzetten. Hiervoor is keuze uit een aantal toepassingen zoals harmonische beweging, diode, stroomkring, ... . De nadruk ligt hier op de aansturing en uitlezing van het experiment, minder op de inhoud van het onderwerp.
  In alle gevallen stellen de studenten een experimenteerplan op voor het begin van de reeks.  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Practica

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep
 • Scriptie: In groep

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)
  Excursie
  Projectwerk:
 • In groep

 • Faciliteiten voor werkstudenten
  Contactmomenten:
  • Practica: groepsindeling vrij te kiezen

  Eigen werk:
  • In groep: individuele vervangingsopdracht mogelijk

  Andere:
  Voor werkstudenten kan een aparte regeling voor het uitvoeren van de experimenten gemaakt worden.


  5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Opdrachten
 • Casussen
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Files beschikbaar via blackboard

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Physics for Scientists and Engineers, beschikbaar in het laboratorium
  Mastering Physics  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. Dr. Dominique (Nick) Schryvers, EMAT, UA, Groenenborgerlaan 171, B-2020 Antwerpen, CGB, X 010, 03 26 53 247, nick.schryvers@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:14 nick.schryvers  

  Inleiding klassieke veldentheorie
  Studiegidsnr:1001WETIKV
  Vakgebied:Fysica
  Semester:2e semester
  Contacturen:30
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Paul Scheunders

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Voldoende voorkennis van calculus, vector-en matrixrekenen, differentiaaloperatoren, differentiaalvergelijkingen.
  2. Eindcompetenties

  1.    Probleemoplossend handelen: de student kan de klassieke veldproblemen analyseren en oplossen

  2.    Theoretisch inzicht: de student begrijpt de fysische fenomenen van golf en diffusieproblemen en Electromagnetisme

  3.    Wiskundige Vaardigheid: de student beheerst de wiskundige technieken van Fourieranalyse en Greense functie methoden

  4.    Vaardigheid in het modelleren van fysische systemen: de student bezit de vaardigheid om klassieke veldproblemen te formuleren, te analyseren en in een wiskundige vorm te vertalen
  3. Inhoud

  -       Opstellen van de klassieke veldvergelijkingen: de potentiaal- , diffusie- en golfvergelijking

  -       Methode van het scheiden van veranderlijken

  -       Eigenwaarden en Eigenfuncties

  -       Fourieranalyse

  -       Greense functiemethode

  -       Elektromagnetisme : grondslagen, statische velden, EM golven.


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Gesloten boek
 • Open vragen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursus en handouts tijdens de les.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  Docent: Paul Scheunders (paul.scheunders@ua.ac.be)
  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 15:36 paul.scheunders  

  Inleiding programmeren
  Studiegidsnr:1003WETIPR
  Vakgebied:Fysica
  Semester:2e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor Computerpracticum
  Contacturen:60
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Nick Van Remortel

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  • Engels
  • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet

  Notie hebben van de basisbegrippen van:
  Het windows operating system.
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

  De studenten worden verwacht vertrouwd te zijn met het gebruik van een PC met het MS Windows besturingssysteem.

   

  Een basis van de meest elementaire wiskundige analyse technieken zoals integreren en differentiëren, alsook het kunnen toepassen van lineaire algebra, vectorrekening en matrices is een pluspunt.
  2. Eindcompetenties

  De student verwerft inzicht in de manier waarop een computer met instructies omgaat.

  De student verwerft een behoorlijke kennis van  de syntax van de C++ taal en de basisprincipes van object georiënteerd programmeren, met name het implementeren en gebruiken van klassen.

  De student is in staat om correct te werken met eenvoudige lineaire data structuren.

   

  De student kan de verworven kennis toepassen bij het oplossen van een aantal zeer eenvoudige fysische vraagstukken en kan inschatten, waar mogelijk, de juiste datastructuren uit de Standard Template Library (STL) aan te wenden.
  3. Inhoud


  De concepten en syntax worden behandeld in hoorcolleges waarbij een Engelstalig handboek wordt gevolgd, verduidelijkt met slides en demonstraties in het leslokaal. De cursus is erg voorbeeld gebaseerd en steunt niet op harde feitenkennis. Er worden tientallen kant-en-klare computerprogramma’s aangeboden aan de studenten, die ze kunnen uitbreiden of veranderen bij het uitwerken van de praktische opdrachten.

   

  De 8 hoorcolleges van twee uur elk bevatten, in vogelvlucht, een inleiding tot de interne werking van een computer, de basis syntax en opbouw van een C++ programma en een eerste kennismaking met het schrijven van klassen en het gebruiken van data structuren uit de Standard Template Library (STL). Studenten leren ook tekst en bestanden te manipuleren vanuit hun programma’s. De nadruk ligt op  het toepassen van de aangeleerde vaardigheden bij het oplossen van eenvoudige fysica vraagstukken die op het  einde van elke les worden meegegeven en die verplicht zijn uit te werken in een periode van 1 tot 3 weken, naargelang de moeilijkheidsgraad.

   

  De practica gaan door in een van de computerklassen en worden begeleid door de docent.

  Als programmeeromgeving wordt de gratis versie van Microsoft Visual studio gebruikt. Hierin zit een elegante tekst editor een goede C++ compiler en een debugger.

  De studenten krijgen dit programma, samen met alle voorbeeldprogramma’s aangeboden op Cd-rom.

   

  Tijdens de praktische oefensessies kunnen studenten onder begeleiding van de docent aan de tussentijdse opdrachten werken en vragen stellen, alsook behandelde voorbeeldprogramma’s uit de theorie cursus uitproberen en aanpassen.

  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Practica

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)
  Projectwerk:
 • Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Practicum

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten
 • (tussentijdse) testen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal


  Handboek

  o C++ How to Program, 6th ed.

     H. M. Deitel and P. J. Deitel

     Prentice Hall (2007)

     ISBN:  0136152503

   

  PowerPoint slides, tientallen voorbeeldprogramma’s en  programmeeromgeving op CD-ROM aangeboden door docent.

     6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Kan verkregen worden na consultatie van de docent.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  nick.vanremortel@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 12/04/2013 11:12 nick.vanremortel  

  Sterrenkunde en astrofysica I
  Studiegidsnr:1001WETAST
  Vakgebied:Fysica
  Semester:1e en 2e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor "Algemene Fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie", "Algemene Fysica II: Thermodynamica, golven, optica", "Wiskundige methoden voor de fysica I" en"Wiskundige methoden voor de fysica II". .
  Contacturen:30
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Tom Theuns

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Algemene Fysica I-II


  2. Eindcompetenties

  De cursus bestaat uit twee delen:


  • Observationele technieken en observationeel prakticum. Na de lessen weet je genoeg om zelf een observationeel projekt uit te voeren, zelf waar te nemen, de data te analyseren en te bespreken.
  • Sterren: je kan de vergelijkingen voor sterstruktuur oplossen, en in eigen woorden bespreken hoe sterren evolueren.

  3. Inhoud

  • Observationele technieken: 7 lessen over waarnemings technieken, teleskopen en instrumenten.
  • Observationeel projekt (in samenwerking met Urania): na een inleiding tot het gebruik van de teleskoop ga je in kleinde groep verschillende keren waarnemen. Je analyseert de data en bespreekt de resultaten.
  • Sterstruktuur en ster evolutie: 15 uur les over  sterren, met oefeningen en huiswerk.  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Practica

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep
 • Scriptie: Individueel

 • Excursie
  Projectwerk:
 • In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Gesloten boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  De les gever deelt eigen nota's uit.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Stellar Structure and Evolution (Prialnik, Cambridge), .
  Blackboard bevat links naar nog extra materiaal.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  De docent is alleen te bereiken gedurende de les weken, en is altijd bereikbaar via e-mail, tom.theuns@googlemail.com


  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:53 tom.theuns  

  Inleiding relativiteitstheorie & elementaire deeltjes
  Studiegidsnr:1001WETIRE
  Vakgebied:Fysica
  Semester:1e semester
  Inschrijvingsvereisten:Fysica: min. 8/20 Alg. fysica I, Alg. fysica II, Wisk. methoden fysica. I, Wisk. methoden fysica. II en Inl. analytischemechanica. Wiskunde: Alg. fysica.I en Inl. analytische mechanica
  Contacturen:30
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Pierre Van Mechelen

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Om dit vak met succes te kunnen volgen, moet je de volgende onderwerpen onder de knie hebben: elementaire meetkunde (coördinatenstelsels en -transformaties, vectorrekening, ...) en klassieke (niet-relativistische) mechanica.  Bovendien moet je basisbegrippen uit de kwantummechanica beheersen en kunnen toepassen.  2. Eindcompetenties


  Na het volgen van deze moet je:
  • vertrouwd zijn met de experimentele en theoretische ontwikkelingen die voorafgingen aan de beperkte relativiteitstheorie;
  • inzicht hebben in de gevolgen van Einsteins postulaten;
  • vertrouwd zijn met de geometrische basis van de relativiteitstheorie;
  • problemen in relativistische kinematica kunnen oplossen;
  • vertrouwd zijn met de belangrijkste technieken die gebruikt worden bij deeltjesversnellers;
  • deeltjesbotsingen kunnen beschrijven;  3. Inhoud

  Dit vak start met een overzicht van de problemen die Einstein er toe brachten om zijn revolutionaire postulaten op te stellen.  Vervolgens wordt ingegaan op de gevolgen van deze postulaten, i.h.b. voor de ruimte-tijdmeetkunde, causaliteit en mechanica.  In het deel over deeltjesfysica starten we met een bespreking van de interactie van deeltjes met materie en passen we dit meteen toe op deeltjesversnellers en deeltjesdetectoren.  Na de beschrijving van botsingen tussen elementaire deeltjes geven we een overzicht van de fundamentele deeltjes en hun interacties.

  De cursus omvat de volgende hoofdstukken:
  • Einsteins postulaten;
  • Ruimte-tijdmeetkunde; Causaliteit;
  • Relativistische mechanica;
  • Interactie van deeltjes met materie
  • Deeltjesversnellers en detectoren;
  • Deeltjesbotsingen;
  • Fundamentele deeltjes en interacties.  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen

 • Excursie


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Open boek
 • Open vragen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Een syllabus en oefeningen, aangeboden door de docent.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  • P. M. Schwarz and J. H. Scharwz, "Special Relativity: From Einstein to Strings", Cambridge University Press
  • D. H. Perkins, "Introduction to High Energy Physics", 4th edition (2000), Cambridge University Press  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. Pierre Van Mechelen
  Pierre.VanMechelen@ua.ac.be


  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:24 pierre.vanmechelen  

  Structuur van de vaste stof
  Studiegidsnr:1001WETSVS
  Vakgebied:Fysica
  Semester:2e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I', 'Algemene fysica I' en 'Algemene fysica II' OF ingeschreven voor bachelor chemie én minimum 8/20 voor 'Basisvaardigheden chemie'
  Contacturen:60
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Joke Hadermann

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Geen voorkennis absoluut vereist, maar basiskennis behandeld in Algemene Fysica 1-3 en Wiskundige Methoden 1 en 2, zal bijdragen tot het begrip van de cursus Structuur van de vaste stof.


  2. Eindcompetenties

  Na het beëindigen van deze cursus:
  - kunt u de structuur van gegeven kristallen correct beschrijven op de verschillende conventionele manieren
  - hebt u inzicht in het verband tussen symmetrie en fysische en chemische eigenschappen
  - kunt u de puntgroep, bravaisrooster en ruimtegroep, reflectievoorwaarden en structuurfactoren van materialen
  bepalen
  - kunt u numeriek werken met symmetrieën en transformaties van kristallen
  - kunt u groepentheoretische relaties leggen tussen materiaalkundige gegevens
  - kunt u eenvoudige kristalstructuren oplossen op basis van experimentele gegevens
  - kunt u zelf een eenvoudig X-stralendiffractie-experiment uitvoeren
  - hebt u een basiskennis van verschillende diffractietechnieken
  Meer gedetailleerde doelstellingen per hoofdstuk vindt u in de cursus aan het einde van elk hoofdstuk.


  3. Inhoud

  Het vak Structuur van de vaste stof beoogt de studenten een inleiding te geven tot het beschrijven en bepalen van de structuur van
  kristallijne stoffen. Worden in de cursus behandeld: de beschrijving van kristallijne stoffen in reële en
  reciproke ruimte, geometrische kristalkunde, symmetrie, puntgroepen en roostertypes, ruimtegroepen, chemische
  kristalkunde (coördinatie, dichte bolstapeling, verband straal-structuur,...) en fysische kristalkunde (belang van
  symmetrie voor de eigenschappen van een materiaal).
  Aansluitend wordt een inleiding tot diffractie gegeven. Tijdens de oefeningensessies worden de concepten toegepast op
  materialen die technologisch interessant zijn, terugkomen in andere cursussen, of behoren tot de verwachte algemene
  basiskennis. Er wordt ook een praktische sessie aan de X-stralendiffractometer en/of de elektronenmicroscoop voorzien.


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursus, verkrijgbaar bij de cursusdienst.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Links naar uitbreidingen voor de geïnteresseerden zijn beschikbaar op blackboard.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Docent: Joke Hadermann  www.ua.ac.be/joke.hadermann

   

   


  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:55 j.hadermann  

  Keuzeopleidingsonderdelen

  12sp te kiezen

  Biofysica I
  Studiegidsnr:1001WETBFY
  Vakgebied:Fysica
  Semester:1e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor "Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie', 'Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica", "Wiskundige methoden voor de fysica I" en "Inleiding tot de scheikunde".
  Contacturen:30
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Sabine Van Doorslaer

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Basis algemene fysica + inleiding in de scheikunde


  2. Eindcompetenties

  De student verkrijgt een basiskennis over de fysische achtergrond en beschrijving van biologische systemen zowel op moleculair vlak als op macroscopisch vlak. De basisbegrippen uit de biochemie, kinetiek en thermodynamika worden gezien. Deze cursus vormt een basis voor de meer gevorderde cursussen over medische fysica en moleculaire biofysica.


  3. Inhoud

  In deze cursus wordt een inleiding gegeven over de bouwstenen van het leven (eiwitten, DNA, celstructuren). Vervolgens worden verschillende aspecten van kinetiek in de biologie (van enzymkinetiek tot populatiekinetiek) mathematisch beschreven, waarbij ook ingegaan wordt op fysische methoden gebruikt bij enzymkinetiekbepaling. In een volgend hoofdstuk worden voorbeelden van de toepassing van kansrekening in de biologie gegeven. Nadien bespreken we thermodynamische aspecten in biologische problemen. In dit hoofdstuk behandelen we thermodynamische begrippen zoals de elektrochemische potentiaal die sterk aan bod zulllen komen in de beschrijving van de biofysica van het neuron in het volgend hoofdstuk. Dit laatste geeft een ideale overgang naar het laatste hoofdstuk over biomechanica, waar we zullen zien dat beweging zowel met macroscopische aspecten als microscopische aspecten samenhangt en de link gelegd zal worden naar eerdere hoofdstukken


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Open boek

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  _


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Voor verdere informatie: sabine.vandoorslaer@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 22/08/2013 18:42 sabine.vandoorslaer  

  Medische fysica
  Studiegidsnr:1001WETMFY
  Vakgebied:Fysica
  Semester:2e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor Wiskundige methoden voor de fysica I
  Contacturen:30
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Floris Wuyts

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  1ste en 2de bachelor Fysica


  2. Eindcompetenties


  Inzicht hebben in hoe fysiologische processen bij de mens kunnen gemodelleerd worden. Begrijpen welke technieken gehanteerd worden bij het onderzoek van de mens (cfr beeldvorming, functioneel onderzoek zoals evenwichtsonderzoek), en hoe gestoorde menselijke functies (zoals doofheid) kunnen worden vervangen door implantaten zoals bv een gehoor implant.


  3. Inhoud

  Diverse fysiologische processen kunnen beschreven worden aan de hand van wiskundige modellen. Externe prikkels (geluid, licht, ..) worden door de mens omgezet in elektrische signalen die via de zenuwen naar het centraal zenuwstelsel gaan voor verdere verwerking en interpretatie. Als voorbeeld hiervan wordt in de cursus uitgediept hoe het menselijk evenwicht in staat is om voor een adequate blikstabilisatie te zorgen, waarbij de input bestaat uit hoofdbewegingen en de output compenserende oogbewegingen zijn. Aan de hand van differentiaalvergelijkingen kan dit proces erg nauwkeurig gemodelleerd worden. Naast de theorie worden tevens demonstraties gegeven aan de studenten, die zelf kunnen ondergaan wat `klinisch' evenwichtsonderzoek inhoud. Verder wordt uitgelegd hoe het oor een omvormer is van mechanische golven naar frequentie gemoduleerde signalen (het gehoor). Naast de biomechanica van bewegen komen ook medische beeldvormings-technieken aan bod zoals gebruikt in bv. de radiotherapie


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursus 'Biofysica van het evenwicht' verkrijgbaar op cursusdienst.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Intermediate Physics for Medicine and Biology 3rd ed. Russell Hobbie, Biological Physics series, Springer, AIP Press, 1997
  Physics with illustrative examples from Medicine and Biology, 2nd ed. G Benedeck and F Villars, Springer, AIP Press, 2000
   


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Floris.Wuyts@ua.ac.be

  Aangezien mijn onderzoekslabo (Antwerps Universitair Research centrum voor Evenwicht en Aerospace) in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) is, ben ik meestal daar te vinden. Na de lessen kan men mij voor specifieke vragen altijd contacteren in het auditorium of in het cafetaria.


  (+)laatste aanpassing: 02/02/2012 14:34 floris.wuyts  

  Elektronica
  Studiegidsnr:1001WETELE
  Vakgebied:Fysica
  Semester:2e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor "Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie", Algemene fysica II: Thermodynamica, golven, optica", "Wiskundige methoden voor de fysica I", "Computerpracticum" en "Experimentele fysica I".
  Contacturen:30
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Nick Van Remortel

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  • Engels
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

  De student moeten beschikken over een aantal wiskundige basisvaardigheden, zoals:

  • het oplossen van een stelsel lineaire vergelijkingen
  • het oplossen van een kwadratische vergelijking
  • het uitrekenen van een eenvoudige integraal of afgeleide functie
  • het werken met complexe getallen

  Qua voorkennis fysica kent de student de basiswetten van de elektrostatica en elektrodynamica:

  • wet van Coulomb
  • wet van Ampere
  • wet van Faraday
  • wet van Ohm

  Qua praktische vaardigheden is de student in staat om:

  • Eenvoudige elektrische schakelingen op te bouwen
  • Stromen en spanningen op een juiste manier te meten
  • Om te gaan met een multimeter en een oscilloscoop
  • Experimentele resultaten grafisch en numeriek weer te geven en deze op een kritische manier te beschrijven en te beoordelen in een geschreven verslagje  2. Eindcompetenties

  De student zal op het einde van de cursus zowel abstract/theoretische als concrete/technische vaardigheden verwerven.

  Abstract/theoretisch zal de student:

  • De werking van de meest courante actieve en passieve analoge elektronische componenten begrijpen, alsook hun samenspel binnen een elektronische schakeling
  • Het gedrag van componenten binnen een schakeling wiskundig kunnen modeleren
  • Eenvoudige netwerken die deze componenten bevatten wiskundig kunnen analyseren en hun respons kwantitatief kunnen voorspellen of verklaren. Het gaat hier om netwerken die ofwel specifiek in de cursus zijn behandeld, ofwel om nieuwe originele netwerken die sterk aanleunen bij de cursus.
  Practisch en technisch gezien zal elke student
  • Eenvoudige analoge schakelingen correct kunnen opmeten en voor de hand liggende fouten diagnoseren
  • In staat zijn om elektronische meetapparatuur, met name de multimeter en de digitale oscilloscoop, op een efficiente en correcte manier te gebruiken bij het opmeten en diagnoseren van een analoge schakeling.  3. Inhoud

  Aan de hand van hoorcolleges waarbij een Engelstalig handboek wordt gevolgd, verduidelijkt met slides en uitwerkingen op het bord, worden volgende onderwerpen behandeld:

  Les 1:

  • Herneming basisprincipes elektriciteitsleer

  Les 2:

  • Studie van netwerken met passieve componenten: Overgangstoestanden, RL, RC en RLC keten

  Les 3:

  • Werken met het begrip wisselstroom, gebruik van complexe notatie en complexe impedantie
  • Passieve frequentie filters: bode plot, faseverschuivingen

  Les 4:

  • Het werkingsprincipe van de  halfgeleider diode (bipolaire junctie)
  • Het gedrag van de diode in schakelingen: belastingslijn, werkpunt, halve en volledige gelijkrichting
  • Speciale diodes (Zener, Schottky, LED, ...)

  Les 5:

  • Het werkingsprincipe van de  halfgeleider transistor, met in het bijzonder de MOSFET
  • De MOSFET karakteristiek: transconductantie en transresistantie, gelineariseerd model

  Les 6:

  • Het gebruik van de MOSFET in schakelingen: versterkers en schakelaars, actieve belasting
  • Frequentie analyse van versterker netwerken
  • Gebruik van MOSFET als basiscomponent bij digitale poorten

  Les 7:

  • De operationele versterker (Op-Amp) en haar equivalent circuit
  • Analyse van de inverterende en niet-inverterende Op-Amp versterker
  • Het gebruik van de Op-Amp in differentiele versterker en instrumentatie versterker

  Het Practicum is verplicht voor alle deelnemers aan de cursus en is een aanvulling op de theoretische cursus. Hij omvat een tweewekelijkse sessie van 3u, waarin een of twee netwerken worden bestudeerd en opgemeten. De studenten krijgen de voorgaande week een aantal korte vragen mee, die ze verplicht moeten voorbereiden voor het practicum. De antwoorden op deze vragen worden nagekeken tijdens het practicum.

  De opdrachten worden in wisselende teams van twee studenten uitgevoerd, met een schriftelijk verslag per team. Bij onderlinge discussie of onenigheid bestaat de mogelijkheid tot het schrijven van een individueel verslag. De verslagen worden verbeterd en teruggegeven aan de studenten als feedback. De resultaten dragen bij tot de helft van het behaalde examenresultaat.

   
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Practica

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Open boek

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursusnota's en practicumhandleiding beschikbaar bij de cursusdienst.

  Cursusnota's zijn grotendeels gebaseerd op twee handboeken, die onder facultatief studiemateriaal zijn weergegeven.

  Van elk handboek zijn minimaal 3 exemplaren aanwezig in de campus bibliotheek.

     6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  De cursusnota's zijn gebaseerdop materiaal uit volgende boeken:

  A. Agarwal and J.H. lang, "Foundations of analog and digital electronic circuits", Elsevier (2005)

  A. Malvino and D.J. Bates, 'Electronic Principles' 7th ed.   (2007) 

  Extra studiemateriaal kan op aanvraag bij de docent bekomen worden.

  7. Contactgegevens en begeleiding

  De docent is na afspraak bechikbaar voor uitgebreide vragen of discussie.

  Nick van Remortel

  mailto:Nick.VanRemortel@ua.ac.be

  Office: CGB-U236

  Tel. Office: 03-265-3568

  web: www.ua.ac.be/edf

  Voor korte verduidelijkingen is er mogelijkheid tot contact na de les of tijdens de pauze.


  Practica begeleiding: S. Alderweireldt (sara.alderweireldt@ua.ac.be), Ir. Wim Beaumont (wim.beaumont@ua.ac.be).

  Er kan, indien gewenst, een vragenuurtje worden georganiseerd na het laatste hoorcollege.


  (+)laatste aanpassing: 12/04/2013 10:58 nick.vanremortel  

  Chemie en samenleving
  Studiegidsnr:1001WETCHS
  Vakgebied:Chemie
  Semester:2e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor Inleiding tot de scheikunde OF ingeschreven voor bachelor chemie
  Contacturen:30
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Annemie Bogaerts
  Vera Meynen

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Passieve beheersing van :
  • Engels
  • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet

  Notie hebben van de basisbegrippen van:

  Powerpoint of andere programma's om een presentatie te kunnen geven.

  Zoekmachines op internet en leren werken met de catalogen van de bibliotheek om zo het nodige opzoekwerk voor de presentatie te kunnen doen.


  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

  Basiskennis chemie, zoals aangeleerd in het secundair onderwijs
  2. Eindcompetenties

  De student kan toepassingen illustreren van hoe chemie voorkomt in ons dagelijks leven, gaande van de natuur en het menselijk lichaam, tot toepassingen in de geneeskunde, hygiëne en cosmetica, de voeding, technologie, de landbouw, nanotechnologie, materialen en energievoorziening.

  De student kan de chemische werking uitleggen van ademhaling, zuurstoftransport in ons lichaam, verliefdheid, aspirine, detergenten, tandpasta, zonnemelk, vuurwerk, de airbag, fotovoltaïsche zonnecellen, bakken in de pan vs. koken in de microgolfoven, de problematiek van choleresterol en van omega 3 en 6 vetzuren.

  De student kan de werking van petroleum-raffinage uitleggen, alsook de verschillende toepassingen ontleden.

  De student kan de problematiek van fossiele brandstoffen analyseren, en alternatieven voorstellen.

  De student kan de voor- en nadelen van duurzame energiebronnen analyseren.

  De student kan de belangrijkste soorten kunststoffen herkennen en toepassingen uitleggen.

  De student kan het principe van Cradle-to-Cradle uitleggen.

  De student kan de belangrijke principes in de chemische industrie, in relatie met de samenleving, in eigen woorden vertellen, zoals emissie en imissie, het "overall-effect", het NIMBY syndroom, REACH, ...

  De student kan de bronnen en effecten voor enkele belangrijke en actuele luchtpolluenten, zoals aerosolen (fijn stof) en fotochemische smog, ozon, Vluchtige Organische Componenten (OC’s), SOx en NOx benoemen, kan de mechanismen uitleggen die hierbij aan de basis liggen, en kan mogelijke remedies voor deze milieuproblemen voorstellen.

  De student kan de belangrijkste bronnen van waterpollutie benoemen, de mechanismen uitleggen die aan de basis liggen en mogelijke remedies voorstellen.

  De student kan de gevaren welke mogelijk gepaard gaan met producten inschatten en plaatsen in het geheel van fysische, chemische en omgevingsaspecten.

  De student kent de mogelijke manieren waarop de informatie over gevaareigenschappen van producten kan achterhaald worden in naslagwerken, wetgeving en pictogrammen en kent de verschillen hiertussen evenals de begrippen die hierin gebruikt worden

  De student kan zelf informatie opzoeken over een toepassing van chemie in het dagelijks leven, en kan dit samen met een collega op een duidelijke manier voorstellen aan de medestudenten, via een mondelinge presentatie.
  3. Inhoud

  In deze cursus proberen we de studenten bewust te maken van de impact van chemie, en dus van de chemicus, op de samenleving. Heel ons leven is, dag in dag uit, verweven met chemie. Dit creeert een enorm boeiend pallet aan mogelijkheden voor de chemicus, maar verwacht tegelijk van hem of haar een zeker gevoel van verantwoordelijkheid.
  In een eerste deel wordt dieper ingegaan op de grote impact van chemie op ons leven, waarbij toepassingen van chemie bekeken worden in o.a. de voeding, de geneeskunde, cosmetica, textiel, kunststoffen, criminologisch onderzoek, technologische ontwikkelingen, verliefdheid, enz. Hierbij zullen de studenten de opdracht krijgen om ook zelf opzoekingen te doen, en een toepassing van chemie uit te leggen aan hun medestudenten.

  In het tweede deel laten we de studenten kennis maken met de chemische industrie, in al zijn aspecten, vermits dit het latere beroepsleven vormt voor de meeste afgestudeerde chemici. Er zal een overzicht gegeven worden van de verschillende chemische sectoren en producten, tewerkstelling, verschillende taken van chemici (productie, onderzoek en ontwikkeling, analyse, milieu en veiligheid, patenten, kwaliteitszorg,...), regelgeving naar milieu, veiligheid en kwaliteit,... Dit deel zal verzorgd worden door een gastspreker uit de industrie, waarbij de nadruk ligt op ervaringsuitwisseling, eerder dan op het produceren van getallen.

  In het laatste gedeelte bekijken we de chemische aspecten van milieuvervuiling. Enkele belangrijke en actuele luchtpolluenten worden besproken evenals de belangrijkste vormen van waterpollutie. Telkens worden de natuurlijke en anthropogene bronnen, de mechanismen en interacties, de effecten, de remedies en de trends besproken. Zo wordt er onder meer ingegaan op vervuiling via zwaveldioxide en verwante stoffen ("zure regen"), stikstofoxiden, ozon en fotochemische smog ("LA smog"), vluchtige organische componenten (VOC’s) en aerosolen ("fijn stof").

  Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het aspect veiligheid. De verschillende omstandigheden zowel fysisch, chemisch als omgeving welke een invloed hebben op veiligheid worden besproken. Er wordt een overzicht gegeven van de mogelijke naslagwerken, wetgevingen en pictogrammen waarin de belangrijkste informatie gevonden kan worden en hoe deze gebruikt en geïnterpreteerd worden.

  Deze cursus draagt bij tot het realiseren van de volgende algemene doelstellingen van de Bacheloropleiding Chemie: B1, B2, B6, B7, B8, B9, B10.
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Deel 1: kopies van de slides en ook een cursustekst met meer uitgeschreven uitleg (worden beschikbaar gesteld via Blackboard)

  Deel 2: kopies van de slides (worden door de gastspreker ter beschikking gesteld tijdens zijn eerste contactmoment)

  Deel 3: kopies van alle slides worden via Blackboard ter beschikking gesteld  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Deel milieu:
  Environmental Chemistry, G.W. Van Loon & S.J. Duffy, Oxford Univeristy Press, second edition, 2005  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. Dr. Annemie Bogaerts

  Departement Chemie, Onderzoeksgroep PLASMANT

  Universiteit Antwerpen (CDE)

  Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk.

  Tel: +32 3 820 23 77

  Fax: +32 3 820 23 76

  E-mail: annemie.bogaerts@ua.ac.be

  Website: http://ua.ac.be/plasmant/
  (+)laatste aanpassing: 01/09/2011 22:19 annemie.bogaerts  

  Banach- en Hilbertruimten
  Studiegidsnr:1001WETBHI
  Vakgebied:Wiskunde
  Semester:2e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum een 8/20 voor "Metrische ruimten en differentiaal rekenen" en "Calculus en verzamelingen" OF "Wiskundige methoden voor de fysica I" en "Metrische ruimten en differentiaal rekenen".
  Contacturen:60
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Bob Lowen

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Grondige kennis van de fundamenten van de eindigdimensionale calculus en van de basistheorie van de analyse in metrische en genormeerde ruimten.


  2. Eindcompetenties

  De student kent de basistheorie van oneindigdimensionale genormeerde ruimten (Banach en Hilbertruimten) en heeft de typische bewijs- en berekeningstechnieken onder de knie.


  3. Inhoud

  Deze cursus behandelt de basisbegrippen van Banachruimten en  de elementaire theorie van Hilbertruimten:
  projecties en orthogonaliteit,
  separabiliteit en orthogonale basissen van Hilbertruimten,
  elementaire theorie van de Lebesgue integraal (in het bijzonder met het oog op L2),
  Fourierreeksen in L2,
  puntsgewijze en uniforme convergentie van Fourierreeksen,
  algemeenheden over operatoren,
  Hermitische operatoren,
  de zwakke topologie op Hilbertruimten,
  compacte operatoren en een spectraalstelling voor compacte Hermitische operatoren.  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Gesloten boek
 • Open vragen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursus van de docent

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  NVT


  7. Contactgegevens en begeleiding

  bob.lowen@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 05/11/2012 21:31 bob.lowen  

  Analytische mechanica
  Studiegidsnr:1001WETAME
  Vakgebied:Fysica
  Semester:2e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor "Wiskundige methoden voor de fysica I", "Wiskundige methoden voor de fysica II" en "Inleiding analytische mechanica".
  Contacturen:60
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Dirk Van Dyck

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  De cursus van 2e bachelor bouwt volledig voort op die van de 1e bachelor. Daarvoor zijn dus geen bijkomende competenties vereist.


  2. Eindcompetenties

  Inzicht in de onderliggende verbanden van mechanica-relativiteit-kwantummechanica in een algemeen kader. Deductief redeneervermogen waarbij, beginnende van eenvoudige basisprincipes en hypothesen, de theoretische mechanica en relativiteitsleer worden afgeleid.
  Vaardigheden in het toepassen van generische fysisch-wiskundige tehnieken zoals diagonalistiemethodes, storingsleer matrixfuncties.
  Kritisch vermogen om de relativiteit en toepasbaarheid van fysische wetten in te zien.


  3. Inhoud

  In het tweede jaar worden de resultaten die afgeleid werden uit het vak 'Theoretische fysica II', toegepast op de studie van tal van concrete problemen zoals stelsels met bindingen,  het twee-deeltjesprobleem, trillingen enz.
  Vervolgens worden de wetten veralgemeend in de beperkte relativiteitstheorie van Einstein waarbij de beweging van een geladen deeltje in een elektromagnetisch veld in detail wordt behandeld.
  Tenslotte wordt een inleiding gegeven tot de kwantummechanica en de niet-lineaire dynamica.


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursusnota’s beschikbaar.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Handboek Herbert Goldstein


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. Dr. D. Van Dyck
  Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, lokaal U439
  Groenenborgerlaan 171 2020 Antwerpen
  Tel. 03/2653258 Fax 03/2653318
  e-mail: dirk.vandyck@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 20/09/2012 21:31 dirk.vandyck  

  Deel 3 (BFYS)

   

  Verplichte opleidingsonderdelen

   

  Projectpracticum
  Studiegidsnr:1001WETPRP
  Vakgebied:Fysica
  Semester:1e en 2e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I', 'Wiskundige methoden voor de fysica II', Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie', Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica', 'Experimentele fysica I', 'Inleiding
  Contacturen:60
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Wim Wenseleers
  Sabine Van Doorslaer
  Nick Schryvers
  Joris Dirckx

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Passieve beheersing van :
  • Engels
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Kennis van de basisfysica en de methoden van wetenschappelijke verslaggeving.
  Statistische verwerking van experimentele gegevens.
  2. Eindcompetenties

  • opbouwen van experimentele vaardigheid
  • experimentele procedure opstellen, uitvoeren en analyseren
  • correct kunnen omgaan met complexe meetapparatuur
  • theoretische kennis in de praktijk brengen
  • experimenten correct beschrijven - het volledig resultaat verwerken tot een wetenschappelijk verslag
  3. Inhoud

  Dit practicum (een mengvorm van seminarie en experimenteren) beoogt een verbinding te leggen tussen de experimentele methoden, laboratorium vaardigheden en het experimentele wetenschappelijk onderzoek.

  Een 12-tal projecten worden aangeboden, waaronder kleinere ("1 credit") en grotere ("2 credits"), en waaruit de student er ofwel 2 grote en 1 klein, ofwel 1 groot en 3 kleine (totaal 5 "credits") afwerkt gedurende het academiejaar.

  Enkele voorbeelden :
  • Scanning Elektronenmicroscopie
  • Chaos in een elektronische schakeling
  • Holografie en interferometrische technieken
  • Biofysische karakterisatie van globine-eiwitten
  • Ramanspectroscopie aan koolstofnanobuizen
  • Radioactiviteit
  • Digitale Elektronica
  • Lage temperaturen
  • Fotonica
  Bovendien zullen een aantal experimenten aangeboden worden waarvan de keuze van de technieken (spectrofotometrie, fluorescentie spectroscopie, elektronenparamagnetische resonantie, klassieke en tijdsgeresolveerde Ramanspectroscopie, flash fotolyse, elektronenmicroscopie...) en de inhoud van de opdracht worden ingekaderd in het lopende wetenschappelijk onderzoek. In het begin van het academiejaar zal dit uitvoerig toegelicht worden.
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Werkcolleges
 • Practica

 • Projectwerk:
 • In groep • 5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Wordt in overleg besproken volgens het project. Naargelang het project worden nota's en/of referentie(s) naar een (deel van een) wetenschappelijk artikel opgegeven als noodzakelijke achtergrondinformatie.

  Practiucm holografie: cursusbundel met uitleg en opgaven verkrijgbaar bij de cursusdienst.

  Practicum SEM: introductieteksten zijn beschikbaar op BB.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Waar relevant, zijn voor een aantal projecten standaardwerken beschikbaar waarin de theorie achter de gebruikte meetmethoden verder wordt toegelicht.  U wordt ook aangemoedigd om eventueel vertrekkend van de opgegeven referenties verdere literatuur op te zoeken.

  Practicum hologafie: basisboeken en verdiepingsmateriaal beschikbaar in het holografielabo.

   
  7. Contactgegevens en begeleiding

  practiucm holografie: joris.dirckx@ua.ac.be

  practica EPR en UV/Vis/Fluorescentie: sabine.vandoorslaer@ua.ac.be

  practica SEM en STM: nick.schryvers@ua.ac.be


  (+)laatste aanpassing: 17/09/2013 11:59 wim.wenseleers  

  Experimentele technieken: signaalverwerking, vacuüm, lage temperaturen
  Studiegidsnr:1001WETEXT
  Vakgebied:Fysica
  Semester:1e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I', 'Wiskundige methoden voor de fysica II', Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie', Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica', 'Experimentele fysica I', 'Inleiding
  Contacturen:30
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Etienne Goovaerts

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Basiskennis van de verschillende onderdelen van de Fysica, zoals gedoceerd in de curriculumonderdelen in 1ste en 2de Bachelor Fysica vermeld in de volgtijdelijkheid.  2. Eindcompetenties

  Inzicht in de principes, doelstellingen en methoden van experimenteel onderzoek in de Fysica.
  Kennis van veelgebruikte basistechnieken die daarbij aangewend worden, o.m. meettechnieken, signaalanalyse,  mechanische, optische en elektronische componenten, vacuüm- en lage-temperatuurtechnieken.
  Het gebruik en de kritisch lezing van wetenschappelijke literatuur in deze context.  3. Inhoud

  Na basismotivatie en doelstellingen van experimenteel onderzoek in de Fysica, worden eerst een aantal
  algemene aspecten ervan behandeld zoals de opbouw van een experiment, bronnen van fouten, behandeling van
  signalen en verbetering van signaal-ruis-verhouding, verzamelen, overdracht en opslag van gegevens en hun
  verwerking. Daarna worden enkele technieken besproken die zeer frequent worden toegepast, i.h.b. het gebruik van vacuüm en lage temperaturen. De werkingsprincipes worden uitgewerkt. Waarom zijn deze experimentele technieken verder nuttig en nodig? Welke toestellen kunnen hiertoe gebruikt worden en welk zijn de specificaties waaraan deze voor een gegeven toepassing moeten voldoen?
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Seminaries

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursusnota's worden ter beschikking gesteld.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Nihil.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Naast de contacturen zoals door de lesrooster aangegeven, is contact steeds op afspraak mogelijk, of kunnen er vragen elektronisch worden voorgelegd (E-mail: Etienne.Goovaerts@ua.ac.be)

  (+)laatste aanpassing: 07/09/2011 12:11 etienne.goovaerts  

  Experimentele technieken: optica en laserspectroscopie
  Studiegidsnr:1002WETEXT
  Vakgebied:Fysica
  Semester:2e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I', 'Wiskundige methoden voor de fysica II', Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie', Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica', 'Experimentele fysica I', 'Inleiding
  Contacturen:30
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Wim Wenseleers

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Algemene fysicakennis, zoals verworven in de curriculumonderdelen in 1ste en 2de Bachelor Fysica, en i.h.b. een algemeen inzicht in de principes en basistechnieken van experimenteel onderzoek in de Fysica zoals gedoceerd in het vak "Experimentele Technieken: signaalverwerking, vacuum, lage temperaturen", of in de Bachelor Chemie.


  2. Eindcompetenties

  U verwerft een inzicht in de principes, doelstellingen en methoden van experimenteel onderzoek gebruik makend van optische technieken en lasers. U kan inschatten welke technieken voor welke doelstellingen in aanmerking komen.
  Voor de Masterstudenten  Chemie draagt deze cursus specifiek bij tot het realiseren van de volgende algemene
  doelstellingen van hun opleiding: M1, M2, M3, M5, M7, MV5, MO3.  3. Inhoud

  Optische technieken en lasers zijn niet meer weg te denken uit het wetenschappelijk onderzoek en de huidige technologie. De werkingsprincipes, technische aspecten en mogelijkheden van de meest gebruikte technieken voor de generatie, manipulatie, selectie (polarisatie, golflengte), en detectie van licht worden eerst uitgelegd. Vervolgens wordt in meer detail ingegaan op de werking van lasers: Hoe wordt de golflengte bepaald, hoe worden korte of heel energetische pulsen gegenereerd, kortom, welke lasers zijn geschikt voor welke doeleinden ? De meest frequent gebruikte optische spectroscopische methoden worden, opnieuw vanuit een technische/praktische invalshoek, besproken.


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Gesloten boek


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursusnota's worden ter beschikking gesteld.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Voor wie zich na het volgen van deze cursus verder wil verdiepen in meer geavanceerde laserspectroscopische technieken, of in een meer rigoureuse beschrijving van de werking en eigenschappen van lasers, is het volgende boek een aanrader: 'Laser Spectroscopy', door Wolfgang Demtröder, 3rd edition, Springer Verlag, 2002.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Vragen zijn steeds welkom voor, tijdens, of na de les, of op mijn kantoor (CDE, N2.19). Om u ervan te vergewissen wanneer ik aanwezig ben kan u me ook steeds contacteren per email.
  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:26 wim.wenseleers  

  Statistische fysica
  Studiegidsnr:1001WETSTF
  Vakgebied:Fysica
  Semester:1e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I', 'Wiskundige methoden voor de fysica II', Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie', Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica', 'Inleiding analytische mechanica',
  Contacturen:30
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Jacques Tempère

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

  Dit zijn de competenties verworven in de vakonderdelen thermodynamica, mechanica, statistiek en kansrekening, en basisnoties kwantummechanica. Verder beheerst de student de basistechnieken uit de wiskunde voor fysici (zoals differentiaalvergelijkingen).
  2. Eindcompetenties

  -U begrijpt de basisbegrippen en -methodes uit de statistische fysica (zoals de verschillende verdelingsfuncties, de theorie der ensembles, de toestandssom,...) en u bent in staat om deze uit te leggen en te demonstreren aan de hand van typevoorbeelden.

  -Gegeven een microscopische beschrijving van de materie (in het bijzonder de energieniveaus van de atomaire bouwstenen), kunt u de macroscopische thermodynamische grootheden (warmtecapaciteit, magnetisatie,...) uitrekenen.

  -U herkent welke statistiek (klassiek of kwantummechanisch) past bij een gegeven fysisch systeem.

  -U kan kwantumstatistiek toepassen op fermionische en op bosonische systemen, en ook voor deze systemen de macroscopische eigenschappen uitwerken uitgaande van de microscopische beschrijving.

  -U bent uzelf bewust van de beperkingen en aannames van de statistische fysica voor evenwichtssystemen.
  3. Inhoud

  De cursus begint met een inleiding, waarin Boltzmann statistiek wordt ingevoerd voor klassieke systemen van onderscheidbare deeltjes. Daarna laten we het onderscheidbaar karakter van de deeltjes weg, en bespreken we de ensemble methode van Gibbs. Dit brengt ons naar het derde deelthema, namelijk de studie van het monoatomair en diatomair gas. Eens dit voltooid, moet de kwantummechanische natuur van de deeltjes nog in rekening gebracht worden. Dit doen we in het deel over kwantumstatistiek, en het daaropvolgende thema: Bosegassen en Fermigassen. Ten slotte vindt er een lezing door een uitgenodigd gastpreker plaats, indien mogelijk.
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Casussen: Individueel

 • Projectwerk:
 • Individueel

 • Faciliteiten voor werkstudenten

  Andere:
  Contactmomenten buiten de werkuren mogelijk op afspraak. Oefeningen in zelfstudie, met nabespreking op afspraak.


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Casussen
 • Medewerking tijdens de contactmomenten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursusnota's en eigen nota's  

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  J. P. Sethna, Statistical Mechanics: Entropy, Order Parameters, and Complexity (Oxford Univ. Press, 2008).
  L.D. Landau en L.F. Lifschitz, Statistical Physics Part 1 (Pergamon Press Ltd., 1980).
  D.A. McQuarrie, Statistical Mechanics (Harper & Row, 1976).
  R. Kubo, Statistical Mechanics (North-Holland, 1965).


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof.dr. Jacques Tempere
  Departement Fysica, CDE, lokaal N0.17
  Universiteit Antwerpen
  tel: 03/265.3526
  e-mail: jacques.tempere@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:56 jacques.tempere  

  Numerieke methoden
  Studiegidsnr:1002WETNUM
  Vakgebied:Fysica
  Semester:1e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I', 'Wiskundige methoden voor de fysica II', Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie', Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica', 'Computerpracticum', 'Inleiding anal
  Contacturen:45
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Bart Partoens

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Actieve beheersing van :
  • Nederlands

  2. Eindcompetenties

  * Leren werken met Matlab
  * Het met inzicht kunnen toepassen van standaard numerieke methoden, gebaseerd op concepten als gevoeligheid, stabiliteit, nauwkeurigheid en snelheid.


  3. Inhoud

  De volgende onderwerpen worden behandeld:
  · Fouten bij numeriek rekenen en floating-pointgetallen
  · Oplossen van niet-lineaire vergelijkingen
  · Stelsels van lineaire vergelijkingen
  · Interpolatie en splines
  · Kleinste kwadraten problemen
  · Numerieke integratie en differentiatie
  · Gewone differentiaalvergelijkingen
  · Partiële differentiaalvergelijkingen
  · Eigenwaarden en eigenvectoren
  · De tijdsonafhankelijke Schrödingervergelijking
  Tijdens de computerpractica wordt gebruik gemaakt van Matlab.


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Practica • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Gesloten boek

 • Permanente evaluatie:
 • Medewerking tijdens de contactmomenten
 • Enkel een evaluatiemoment in de eerste zittijd, geen tweede examenkans mogelijk


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursus en lesnota’s

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  · “Numerical methods for physics”, A. L. Garcia, Prentice Hall, 2000
  · “Scientific computing, an introductory survey”, M. T. Heath, Mc Graw Hill, 2002
  · “Applied numerical methods for engineers and scientists”, S. S. Rao, Prentice Hall, 2002


  7. Contactgegevens en begeleiding

  U316 Campus Groenenborger
  bart.partoens@ua.ac.be
  03 265 36 63

  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:17 bart.partoens  

  Principes van de bedrijfseconomie
  Studiegidsnr:1001WETPBE
  Vakgebied:Economische wetenschappen
  Semester:1e semester
  Contacturen:30
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Frank Bostyn

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

  Er is geen specifieke voorkennis noodzakelijk
  2. Eindcompetenties

  De student(e) kan de principes van de algemene boekhouding uitleggen en toepassen. Verder kan hij/zij de basisprincipes van financiële analyse en de kostprijsberekening  van een onderneming uitleggen en doorrekenen. De student(e) kan de essentiële elementen van budgetteren en kasplanning uitleggen en toepassen. Hij/zij kent de verschillende economische en financiële basistechnieken die verband houden met investeringsanalyse en kan deze in vraagstukken toepassen.

  Studenten zullen zo enkele kerncompetenties van een bachelor in de informatica en een bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen verwerven. De studenten krijgen zicht op een andere wetenschappelijke discipline, namelijk de economische wetenschappen. Ook leren studenten vlot omgaan met abstracte modellen om formele redeneringen en argumentaties mogelijk te maken. Ook leren ze op een correcte manier economische data te interpreteren en er de nodige conclusies aan te verbinden.  3. Inhoud

  Eerst worden de principes van de algemene en industriële boekhouding behandeld, gevolgd door de analyse de financiële structuur en financiering van een onderneming. Vervolgens wordt ingegaan op studie van de kostprijssystemen , de budgettereing en kasplanning. De cursus geeft verder inzicht in de financiële en economische technieken van de investeringen. Daarbij aansluitend worden de basistechnieken besproken die aangewend worden bij de opvolging en planning van activiteiten in de uitvoering van een project.


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen

  Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  handboek: Principes van bedrijfseconomie / Clarence Van der Putte & Fred Rienstra / Pearson Education 2008

  Extra studiemateriaal (o.a. slides) zal via blackboard beschikbaar worden gesteld.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  jaarverslagen
  7. Contactgegevens en begeleiding

  steven.vanpassel@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 20/07/2011 21:28 steven.vanpassel  

  Levensbeschouwing
  Studiegidsnr:1002UALVBS
  Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
  Semester:2e semester
  Contacturen:30
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Patrick Loobuyck
  Walter Van Herck

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Passieve beheersing van :
  • Nederlands
  • Engels
  • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Geen specifieke voorkennis vereist.
  De algemene interpretatieve competentie van analyse en synthese.


  2. Eindcompetenties

  De student kent en heeft inzicht in één of meerdere levensbeschouwingen en hun mens- en wereldbeeld(-en). De student kan een levensbeschouwelijk thema op een reflexieve wijze bespreken en daarbij de actueel maatschappelijke implicaties beoordelen.


  3. Inhoud

  Levensbeschouwelijke diversiteit is in de hedendaagse samenleving een feit en dit weerspiegelt zich ook aan de universiteit. Om met deze diversiteit om te gaan kiest de Universiteit Antwerpen voor actief pluralisme. Actief pluralisme wil recht doen aan het belang van levensbeschouwelijke ideeën en aan de plaats die ze in de openbare ruimte kunnen innemen. Levensbeschouwelijke ideeën blijven immers een belangrijke rol spelen in het morele bewustzijn en in het dagelijks oordelen en handelen van mensen, organisaties en samenlevingen.

  Actief pluralisme is zelf geen levensbeschouwing, maar een houding ten aanzien van (de eigen en andere) levensbeschouwingen. Het insisteert op een inhoudelijke dialoog binnen en tussen levensbeschouwingen en op een concreet engagement dat levensbeschouwingen als fenomeen, als overtuiging én als praktijk, ernstig wil nemen.

  In dat verband richt het Centrum Pieter Gillis een cursus levensbeschouwing in (30 uur - 3 studiepunten) voor alle studenten van het 3e bachelorjaar. De UA wil haar studenten hiermee uitnodigen om levensbeschouwelijke zaken bespreekbaar te maken en erover na te denken. Omgaan met levensbeschouwelijke verschillen en conflicten is echter vaak niet vanzelfsprekend. Veelal ontbreekt het aan een elementaire levensbeschouwelijke geletterdheid. Het vak heeft dan ook niet de bedoeling mensen tot één of andere levensbeschouwing te bekeren, maar is vormend van opzet.

  Om de cursus boeiend te maken voor een zeer breed spectrum, qua opleiding en belangstelling van zo vele studenten werd geopteerd voor een breed aanbod met keuzemogelijkheden. De cursus is opgesplitst in drie onderdelen: een inleidende A module, een verdiepende B module waarin men kan kiezen tussen lessenreeksen over verschillende levensbeschouwingen, en een verbredende C module waarin onder meer de relatie wetenschap/recht/maatschappij/cultuur-levensbeschouwing aan bod kunnen komen.

   

  Meer gedetailleerde informatie over de inhoud is beschikbaar via de website http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*PIETERGIL&n=33956
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursusnota's: zie blackboard

  Ook verkrijgbaar bij Universitas (CST) of de cursusdienst (CDE, CMI)  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Aangeleverde teksten en powerpointpresentaties op blackboard


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Titularissen van het vak: Patrick Loobuyck & Walter Van Herck

  www.ua.ac.be/pietergillis


  (+)laatste aanpassing: 16/11/2012 12:49 steven.bosmans  

  Bachelorproef

  De bachelorproef bestaat uit een theoretisch en een experimenteel gedeelte. De twee onderdelen mogen afzonderlijk en in verschillende academiejaren afgelegd worden.

  Bachelorproef, deel I
  Studiegidsnr:1002WETBAP
  Vakgebied:Fysica
  Semester:2e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I', 'Wiskundige methoden voor de fysica II', Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie', Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica', 'Experimentele fysica I', 'Inleiding
  Contacturen:0
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)- NNB

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  De student heeft voldoende voorkennis in functie van het gekozen onderwerp.  2. Eindcompetenties

  De bachelorproef draagt bij tot zowat alle doelstellingen van de opleiding.

  Probleemoplossend handelen: de student leert het analyseren en oplossen van een concreet fysisch probleem.
  Afhankelijk van het onderwerp verwerft de student experimentele vaardigheden, vaardigheden in het modelleren van fysische systemen, computervaardigheden of wiskundige vaardigheded.
  De student verwerft onderzoeksvaardigheden, zowel fundamenteel als toegepast.
  Leervermogen:  de student is in staat om zich door zelfstudie zelfstandig in te werken in nieuwe materie.
  Beroepsattitude en ethische ingesteldheid: de student verwerft een kritische instelling tegenover het eigen vakgebied
  Internationale ervaring: de student is in staat tot begrijpend lezen van Engelstalige handboeken en wetenschappelijke artikels
  Coomunicatievaardigheden: de student kan zowel mondeling als schriftelijk op een begrijpelijke manier communiceren.
  De student functioneert in groepsverband binnen de onderzoeksgroep.


  3. Inhoud

  De student kiest twee opdrachten, die ieder voor 6 studiepunten tellen. Eén van beide is theoretisch, het andere experimenteel. De opdrachten worden uitgevoerd onder begeleiding in één van de onderzoeksgroepen.

  Een meer gedetailleerde beschrijving van de vereisten gesteld aan de bachelorproef vindt u in het reglement dat beschikbaar is op blackboard op de BA Fysica community.
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Vaardigheidstrainingen

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)
  Projectwerk:
 • Individueel • 5. Evaluatievormen

  Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Afhankelijk van het gekozen onderwerp.


  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Afhankelijk van het gekozen onderwerp.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 23/04/2013 13:29 paul.scheunders  

  Bachelorproef, deel II
  Studiegidsnr:1003WETBAP
  Vakgebied:Fysica
  Semester:2e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I', 'Wiskundige methoden voor de fysica II', Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie', Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica', 'Experimentele fysica I', 'Inleiding
  Contacturen:0
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)- NNB

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  De student heeft voldoende voorkennis in functie van het gekozen onderwerp.  2. Eindcompetenties

  De bachelorproef draagt bij tot zowat alle doelstellingen van de opleiding.

  Probleemoplossend handelen: de student leert het analyseren en oplossen van een concreet fysisch probleem.
  Afhankelijk van het onderwerp verwerft de student experimentele vaardigheden, vaardigheden in het modelleren van fysische systemen, computervaardigheden of wiskundige vaardigheded.
  De student verwerft onderzoeksvaardigheden, zowel fundamenteel als toegepast.
  Leervermogen:  de student is in staat om zich door zelfstudie zelfstandig in te werken in nieuwe materie.
  Beroepsattitude en ethische ingesteldheid: de student verwerft een kritische instelling tegenover het eigen vakgebied
  Internationale ervaring: de student is in staat tot begrijpend lezen van Engelstalige handboeken en wetenschappelijke artikels
  Coomunicatievaardigheden: de student kan zowel mondeling als schriftelijk op een begrijpelijke manier communiceren.
  De student functioneert in groepsverband binnen de onderzoeksgroep.
  3. Inhoud

  De student kiest twee opdrachten, één die voor 8 studiepunten telt, een andere die voor 4 studiepunten telt. Eén van beide is theoretisch, het andere experimenteel. De opdrachten worden uitgevoerd onder begeleiding in één van de onderzoeksgroepen.

  Een meer gedetailleerde beschrijving van de vereisten gesteld aan de bachelorproef vindt u in het reglement dat beschikbaar is op blackboard op de BA Fysica community.
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Vaardigheidstrainingen

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)
  Projectwerk:
 • Individueel • 5. Evaluatievormen

  Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Afhankelijk van het gekozen onderwerp.


  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Afhankelijk van het gekozen onderwerp.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 23/04/2013 13:31 paul.scheunders  

  Minstens 1 module kiezen van 9 sp

  Module Vaste stoffysica

  Inleiding tot de vaste stoffysica
  Studiegidsnr:1002WETIVS
  Vakgebied:Fysica
  Semester:1e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I', 'Wiskundige methoden voor de fysica II', Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie', Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica', 'Experimentele fysica I', 'Inleiding
  Contacturen:60
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Dirk Lamoen

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Passieve beheersing van :
  • Engels
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

  De studenten zijn vertrouwd met de basisbegrippen uit de fysica en de basistechnieken van de theoretische fysica ihb. van de kwamtummechanica. De studenten beschikken ook over een basiskennis kristallografie, elektromagnetisme en chemie ihb. over de chemische binding.


  2. Eindcompetenties

  1. Student moet de begrippen aangebracht in dit opleidingsonderdeel zoals fononen, Fermigas, bandenstructuur, …kunnen definieren en ze wiskundig kunnen formuleren.
  2. Student moet deze begrippen kunnen toepassen bij het oplossen van eenvoudige problemen.
  3. Student moet het verband tussen de experimentele resultaten en  de wiskundige beschrijving kunnen maken.
  4. Student kan kritisch staan tov. de bekomen resultaten en tov. de gebruikte wiskundige/fysische modellen. Beperkingen van de modellen zijn gekend door de student.
  5. De student is in staat een engelstalig handboek te gebruiken.


   
  3. Inhoud

  In deze cursus worden enkele belangrijke basisconcepten die nodig zijn voor de beschrijving van de eigenschappen van kristallijne vaste stoffen besproken aan de hand van eenvoudige "modelsystemen". De nadruk in deze cursus ligt voornamelijk op de elektronische en vibrationele eigenschappen. De noodzaak van een kwantummechanische beschrijving van de geintroduceerde fenomenen wordt aangetoond.  De studenten leren de nieuwe concepten gebruiken bij het oplossen van eenvoudige oefeningen.

  De volgende onderwerpen komen aan bod :   
  1. Kristalstructuur : herhaling basisbegrippen kristallografie.
  2. Brillouinzones.
  3. Kristalbinding.
  4. Inleiding elasticiteitstheorie
  5. Roostertrillingen, Fononen : normaaltrillingen van een (harmonisch) rooster. Bijdrage van fononen tot de soortelijke warmtecapaciteit, toestandsdichtheid, ...  
  6. Vrij elektronengas : eigenfuncties en eigenwaarden van Hamiltoniaan en impulsoperator, soortelijke warmte, ...
  7. Energiebanden : Bloch theorema, Bandgap, ...
  8. Isolatoren, metalen, halfgeleiders 
  9. transporteigenschappen halfgeleiders : chemische potentiaal, PN juncties, ...
  10. Plasmonen & polaritonen
  11.Magnetisme
  12. Ferro-elektriciteit
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open boek


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Handboek: Introduction to Solid State Physics, door C. Kittel, n-de editie, J. Wiley & Sons.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  • 'Principles of the Theory of Solids', J.M. Ziman, Cambridge University Press,1964.
  • 'Solid State Physics', N.A. Ashcroft and N.D. Mermin, Harcourt College Publishers, 1976.
  • 'Condensed Matter Physics', M.P. Marder, J. Wiley & Sons, 2000.  7. Contactgegevens en begeleiding


  D. Lamoen
  EMAT, Departement Fysica, lokaal U413
  Campus Groenenborger
  Groenenborgerlaan 171
  2020 Antwerpen
  tel : 32-3-2653316
  fax : 32-3-2653318
  email : Dirk.Lamoen@ua.ac.be
   
  (+)laatste aanpassing: 19/05/2013 18:22 dirk.lamoen  

  Materiaalfysica
  Studiegidsnr:1001WETMAF
  Vakgebied:Fysica
  Semester:2e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I', 'Wiskundige methoden voor de fysica II', Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie', Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica', 'Experimentele fysica I', 'Inleiding
  Contacturen:30
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Staf Van Tendeloo

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  De studenten zijn vertrouwd met de basisbegrippen van de vaste stof fysica en de kwantummechanica.


  2. Eindcompetenties

  De bedoeling is de studenten de stap te laten zetten van "theoretische" vaste stof fysica naar "realistische" materialen, zoals gebruikt in de moderne technologie; inclusief de nanotechnologie.

  Aan het einde van de cursus wordt van de student een presentatie van een eigen gekozen onderwerp in de materiaalfysica verwacht en een kennis van "een" gebied van de materiaalfysica dat de student zelf mag kiezen; ook al komt het niet expliciet in de cursus voor.
  3. Inhoud

  Bedoeling is de inhoud van de cursus te bespreken SAMEN met de studenten; afhankelijk van hun interesses. Dit kan door het beperkt aantal studenten. Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld: legeringen en vormgeheugen legeringen, III-V halfgeleiders, nieuwe keramische materialen (inclusief supergeleiders en CMR materialen), vloeibare kristallen, magnetische materialen, dunne laag technologie, koolstof nanobuisjes ... Voor het praktisch gedeelte zullen de studenten zelf een presentatie voorbereiden over een onderwerp naar eigen keuze (theoretisch, experimenteel of toegepast).


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling zonder schriftelijke voorbereiding

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  - cursusnota's - overzicht van ppt presentaties.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  - "Introduction to Solid State Physics" door Charles Kittel (of equivalent boek) is steeds nuttig.

  - Tijdschriften zoals "Nature Materials" kunnen geraadpleegd worden binnen EMAT.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  G.Van Tendeloo is altijd bereikbaar via e-mail en (meestal) op zijn bureel.


  (+)laatste aanpassing: 01/09/2011 17:13 staf.vantendeloo  

  Module Biofysica

  Celbiologie
  Studiegidsnr:1001WETCBG
  Vakgebied:Biologie
  Semester:1e semester
  Contacturen:65
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Kris Vissenberg

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Passieve beheersing van :
  • Engels
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Een specifieke vooropleiding is niet vereist, een vlot gebruik van de Engelse taal, zeker passief, is een flinke hulp.


  2. Eindcompetenties

  De student heeft inzicht in het functioneren van de cel als bouwsteen van alle leven, en in het samenleven van cellen in weefselverband. Hij/zij kan reflecteren over de grenzen van het hedendaags kennen van de celopbouw en functionering, over het verleggen van die grenzen met specifieke en doelgerichte experimenten, over algemene principes met specifieke differentiaties in gespecialiseerde celtypes/weefsels. Door de combinatie van een syllabus met illustraties uit anderstalige leerboeken wordt het gebruik van wetenschappelijk Engels op instapniveau aangebracht.


  3. Inhoud

  De benadering van de materie is die van de gekende handboeken. Een Nederlandstalige syllabus staat ter beschikking; waar mogelijk volgt deze naar inhoud en niveau één of enkele gedegen handboeken.
  In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de voorziene hoofdstukken en belangrijkste onderdelen :
  - inleiding (met o.a. 'biota versus abiota' en ontstaan van het leven)
  - moleculen van het leven (eiwitten, suikers, nucleïnezuren, vetten)
  - universele structuren en functies in de cel (sequentie transcriptie-translatie- eiwit modificatie als rode draad, prokaryote (+ overzicht) en eukaryote cellen)
  - specifieke functies en structuren bij eukaryoten (ademhaling, fotosynthese, organellen, endomembranen, secretie, verwijzing naar de symbionttheorie)
  - mobiliteit in de cel en van de cel (cytoskelet en motor-eiwitten)
  - celcyclus (DNA duplicatie, mitose, meiose)
  - controle op de celcyclus
  - ééncellige organismen (voorbeelden)
  - signalisatie naar en in de cel
  - meercelligheid
  - differentiatie
  - dedifferentiatie
  -weefselvorming in plant en dier (principes van organisatie, geen "histologie"!).  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Practica • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Gesloten boek


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Celbiologie. K. Vissenberg, Syllabus (cursusdienst)

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  "Molecular Cell Biology" ed. Lodish et al.

   "Henderson's Dictionary of Biological Terms", ed. E. Lawrence, Longman Scientific & Technical.

  7. Contactgegevens en begeleiding

  prof.dr. K. Vissenberg : lokaal U 631, Campus Groenenborger, gebouw U / telefoon: 03 265 34 10 / e-mail: kris.vissenberg@ua.ac.be

  Praktijkassistent Niko Celis: U501, niko.celis@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 07/09/2011 10:55 kris.vissenberg  

  Biofysica II
  Studiegidsnr:1002WETBFY
  Vakgebied:Fysica
  Semester:2e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I', 'Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie', Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica', 'Inleiding tot de scheikunde' en 'Biofysica I'
  Contacturen:30
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Sabine Van Doorslaer

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  De student moet reeds het vak Biofysica I gevolgd hebben. Verder steunt deze cursus op principes uit - algemene natuurkunde - analyse en algebra - algemene scheikunde


  2. Eindcompetenties

  Daar waar de 'Biofysica I' cursus een algemene inleiding in biofysische problemen (moleculaire biofysica en biomechanica) beoogde, worden in 'Biofysica II' een aantal meer specifieke topics uit de moleculaire biofysica benaderd. De student leert hier hoe moderne biofysische problemen door een interdisciplinaire aanpak worden benaderd. Hij/zij leert wetenschappelijke vakliteratuur te analyseren.


  3. Inhoud

  De cursus behandelt een aantal 'hot topics' uit de moleculaire biofysica, zoals eiwitopvouwing, biosensoren, bioinformatica, ... Daarbij wordt rond thema's gewerkt, waarbij, uitgaande van een centrale vraagstelling ( b.v. hoe vouwt een eiwit zich op), teruggegaan wordt naar de theoretische en experimentele basis nodig om dit probleem te doorgronden.


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  cursusnota's en wetenschappelijke artikels worden ter beschikking gesteld door lesgeefster

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  _


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Voor contact : sabine.vandoorslaer@ua.ac.be


  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:31 sabine.vandoorslaer  

  Module Astro- en deeltjesfysica

  Subatomaire fysica
  Studiegidsnr:1002WETSFY
  Vakgebied:Fysica
  Semester:1e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I', 'Wiskundige methoden voor de fysica II', Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie', Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica', 'Experimentele fysica I', 'Computerp
  Contacturen:60
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Pierre Van Mechelen

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Dit vak is een vervolg op het vak "Inleiding Relativiteitstheorie en Elementaire Deeltjes" uit de 2de Ba Fysica.  Bovendien moet je basisbegrippen uit de kwantummechanica beheersen en kunnen toepassen.


  2. Eindcompetenties

  Na het volgen van dit vak moet je:
  • inzicht hebben in begrippen en modellen uit de kern- en elementaire-deeltjesfysica;
  • problemen (vraagstukken) i.v.m. subatomaire fysica kunnen oplossen;
  • inzicht hebben zodat je actuele resultaten uit het vakgebied kan plaatsen in een algemene context en nieuwe experimentele of theoretische bevindingen logisch kan analyseren.  3. Inhoud

  Dit vak omvat twee delen.  Het eerste deel geeft een dieper inzicht in elementaire deeltjes en hun interacfties.  Daarna komen verschillende aspecten uit de kernfysica aan bod.

  Deel 1: Elementaire-deeltjesfysica

  Symmetrie en behoudswetten; Quarkstructuur van Hadronen; Sterke wisselwerking; Zwakke wisselwerking; Elektrozwakke unificatie

  Deel 2: Kernfysica

  Eigenschappen van kernen; schillenmodel; alfaverval en fissie, geëxciteerde kernen; kernreacties, kernfissie en kernfusie; radioactiviteit en leven  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen

 • Excursie


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Mondeling zonder schriftelijke voorbereiding
 • Gesloten boek
 • Open boek
 • Open vragen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Syllabus en oefeningen, aangeboden door de docent;
  W. N. Cottingham and D. A. Greenwood, "An Introduction to Nuclear Physics", 2nd edition, Cambridge University Press.


  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  • D. H. Perkins, "Introduction to High Energy Physics", 4th edition (2000), Cambridge University Press
  • B. Povh, K. Rith, C. Scholz and F.Zetsche, "Particles and Nuclei: An Introduction to the Physical Concepts", 3rd edition (2002), Springer
  • A. Das and T. Ferbel, "Introduction to Nuclear and Particle Physics", 1994, Wiley
  • D. Griffiths, "Introduction to Elementary Particles", 1987, Wiley
  • E. Lohrmann, "Hochenergiephysik", 1992, Teubner
  • W. E. Burcham and M. Jobes, "Nuclear and Particle Physics", 1995, Longman Scientific
  • F. W. Bopp, "Kerne, Hadronen und Elementarteilchen", 1989, Teubner
  • S. Eidelman et al., Review of Particle Properties", Phys. Lett. B592 (2004) 1  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. Pierre Van Mechelen
  Pierre.VanMechelen@ua.ac.be

  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:23 pierre.vanmechelen  

  Astrofysica II
  Studiegidsnr:1002WETAST
  Vakgebied:Fysica
  Semester:2e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I', 'Wiskundige methoden voor de fysica II', Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie', Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica', 'Inleiding analytische mechanica', '
  Contacturen:30
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Tom Theuns

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Algemene Fysica I-III
  Astrofysica I  2. Eindcompetenties

  Galaxieen: Na deze lessen kan je de verschillende types van galaxieen beschrijven, en enkele belangrijke fysische processen die er in optreden illustreren en toepassen. Je kan ook verschillende manieren om donkere materie te detecteren bespreken. Je kan dynamische vergelijkingen die de struktuur van galaxieen bepalen oplossen.

  Projekt: Je kan zelf informatie over een astrofysisch onderwerp naar keuze vinden, samenvatten, bespreken, en aan je mede studenten uitleggen.

  Zelfstudie: je bent in staat om zelf nieuwe stof te studeren.  3. Inhoud

  De cursus bestaat uit twee delen: een deel les over galaxieen (15 uur), en een eigen project over een astrofysiche onderwerp naar keuze.

  • Galaxieen: Struktuur en evolutie van sterstelsels: struktuur van de Melk Weg, elliptische galaxieen, donkere materie, groepen van galaxieen, supermassive zwarte gaten, gravitatie lenzen. Er is 15 uur les, met oefeningen tijdens de les, en huiswerk.

  • Projekt: Kies zelf een onderwerp (bijvoorbeeld planeetvorming, stervorming, astro-biologie, Big Bang, inflatie, cosmology, kosmische achtergrond straling, ...) Vind informatie over dit onderwerp en geef in een 10-15 pagina lang werkje een overzicht van dit onderwerp, met een korte bespreking van de huidige staat van onderzoek. Geef hier een voordracht over voor je mede studenten.

  • Inleiding tot de kosmologie: studeer zelf de kursus, met mogelijkheid vragen te stellen tijdens de les.
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Seminaries
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Scriptie: Individueel

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)
  Projectwerk:
 • Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Gesloten boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten
 • (tussentijdse) testen

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Syllabus online.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Er staat een groot aantal links op blackboard naar extra materiaal.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  De lesgever is per e-mail te bereiken op tom.theuns@googlemail.com, en is aanwezig gedurende les weken.


  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:56 tom.theuns  

  Module Theoretische fysica

  Klassieke veldentheorie
  Studiegidsnr:1001WETTFY
  Vakgebied:Fysica
  Semester:1e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I', 'Wiskundige methoden voor de fysica II', Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie', 'Inleiding analytische mechanica', 'Algemene fysica III: elektromagnetisme' en 'Inleidin
  Contacturen:60
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Paul Scheunders

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Passieve beheersing van :
  • Engels
  • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Deze cursus vereist voorkennis van de cursus Inleiding Klassieke Veldentheorie
   


  2. Eindcompetenties


  De student kan klassieke veldproblemen oplossen, specifiek in sferische en cylindersymmetrie
  De student beheerst de theorie over Fourieranalyse en de Greense Functie Methode, met inbegrip van methodes om Greense functies te bepalen 
  De student kan deze theorie toepassen
  De student beheerst de principes van electrostatica, magnetostatica, EM golven, EM straling en EM in media, en kan deze toepassen.


  3. Inhoud


  De cursus bevat een aantal wiskundige technieken om klassieke veldproblemen: de golf-diffusie en potentiaalproblemen op te lossen:
  - de methode van het scheiden van veranderlijken
  - het Sturm-Liouville eigenwaardeprobleem, de Fourieranalyse en het onwikkelen in eigenfuncties
  - de veldvergelijking met puntbronnen, de inhomogene vergelijkingen en de Greense functiemethode

  Verder worden deze technieken toegepast op het domein van elektromagnetisme, specifiek in het geval van:
  - statische velden
  - Elektromagnetische golven
  - Elektromagnetische straling
  - Elektromagnetisme in media
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Gesloten boek
 • Open vragen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursus en handouts tijdens de les.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  -


  7. Contactgegevens en begeleiding


  Docent: Paul Scheunders (paul.scheunders@ua.ac.be)
  Assistent: Rob Heylen (rob.heylen@ua.ac.be)

  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 15:40 paul.scheunders  

  Kwantummechanica
  Studiegidsnr:1001WETKWM
  Vakgebied:Fysica
  Semester:2e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I', 'Wiskundige methoden voor de fysica II', 'Inleiding analytische mechanica', 'Inleiding kwantummechanica', 'Inleiding groepentheorie' en 'Analytische mechanica'
  Contacturen:30
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Jacques Tempère

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Het vak volgt op "Inleiding Kwantummechanica". Er wordt gebruik gemaakt van een aantal competenties verworven in de vakken groepentheorie, calculus en elektromagnetisme. Kennis van Banach-en Hilbertruimten is ook nuttig maar niet noodzakelijk.  2. Eindcompetenties

  De leerdoelen zijn:
  Je kan het kwantummechanische gedrag van geladen deeltjes in een magneetveld beschrijven, en de kwantumdynamica van deze deeltjes berekenen.
  Je bent vertrouwd met het begrip "spin", met de experimenten die het bestaan van spin aangetoond hebben, en met de wiskudige beschrijving van deze eigenschap.
  Je bent vetrouwd met het begrip ijk-invariantie, en je kan dit toepassen om het Aharanov-Bohm effect en de Berry fase uit te leggen.
  Je kent de basisbegrippen gerelateerd aan generatoren van Lie groepen, en kan deze illustreren voor de SO(3) en SU(2) groepen.
  Je bent vertrouwd met de basisconcepten van de padintegraalbeschrijving van de kwantummechanica.
  3. Inhoud

  In een eerste deel gaan we symmetrie als uitgangspunt voor de kwantummechanica nemen, en bekijken hoe een klassieke theorie gekwantiseerd kan worden. In dit deel komen Lie groepen aan bod, generatoren, representaties, rotaties, commutatierelaties.
  In het tweede deel onderzoeken we magnetisme en spin. De onderwerpen die in dit deel aan bod komen zijn: de kwantummechanica van geladen deeltjes in het elektromagnetisch veld; ijk-invariantie; spin; combinatie van spins of draaimomenten, rotatie en spin
  In het derde deel ten slotte wordt een inleiding gegeven over de padintegraalbeschrijving van de kwantummechanica.  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting

 • Permanente evaluatie:
 • Medewerking tijdens de contactmomenten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursusnota's, eigen nota's opgenomen tijdens de lessen.


  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  "Modern Quantum Mechanics" (tweede uitgave, Pearson Education, 2011).
  "Quantum Mechanics" I en II van C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laloe, Wiley Interscience.
  "Feynman Lectures on Physics, volume III", Leighton & Sands, Addison-Wesley publishing.
  "Quantum Physics", Le Bellac, Cambridge University press 2007.  7. Contactgegevens en begeleiding

  N0.17, gebouw N, Campus Drie Eiken
  03 / 265 2688

  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:55 jacques.tempere  

  Algemene keuzeopleidingsonderdelen

  15 sp te kiezen uit onderstaande lijst, ook vakken uit modeltrajecten ba1, ba2 en ba3 mogen worden gekozen. De opleiding staat tevens toe dat studenten tot 18 sp volgen uit een andere opleiding van de faculteit wetenschappen.

  Hydrodynamica
  Studiegidsnr:1001WETHYD
  Vakgebied:Fysica
  Semester:2e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Wiskundige methoden voor de fysica I', 'Wiskundige methoden voor de fysica II', 'Inleiding analytische mechanica' en 'Inleiding klassieke veldentheorie' OF masterstudent scheikunde
  Contacturen:15
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Bart Partoens

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  Klassieke mechanica Vectorrekenen


  2. Eindcompetenties

  Het kunnen afleiden van de basisvergelijkingen van de de hydrodynamica, begrijpen wanneer welke benadering gerechtvaardigd is: samendrukbare versus niet-samendrukbare stromingen, en viskeuze versus niet-viskeuze stromingen. Het exact kunnen oplossen van eenvoudige problemen. Inzicht in een aantal hardnekkige misconcepties omtrent de wet van Bernouilli. 


  3. Inhoud

  In de hydrodynamica bestudeert men het transport van vloeistoffen en gassen. De stroming van een vloeistof of gas wordt beschreven door een set van partiële differentiaalvergelijkingen die het behoud van massa, impuls en energie uitdrukken. Dit zijn de Navier-Stokes vergelijkingen voor visceuze stromingen, en de Euler-vergelijkingen voor niet-visceuze vloeistoffen. Het oplossen van deze vergelijkingen laat toe om het transport van vloeistoffen te begrijpen en te voorspellen. De hydrodynamica heeft belangrijke en diverse toepassingen, van het ontwerpen van vliegtuigen tot het simuleren van de bloedstroming in het hart. Deze cursus behandelt de basisconcepten van de hydrodynamica: afleiding van de basisvergelijkingen, exact oplosbare problemen, lift, turbulentie, stroming door covergerende-divergerende buizen, schokgolven, subsonische en supersonische stroming, ... 


  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Transparanten en boek beschikbaar op Blackboard.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  * “Fluid mechanics”, L. D. Landau en E. M. Lifshitz. 
  * “Principles of fluid mechanics”, A. Alexandrou, Prentice Hall, 2001. 
  * “Computational fluid dynamics”, J. D. Anderson, Mc Graw Hill, 1995.  7. Contactgegevens en begeleiding

  U316 Campus Groenenborger
  bart.partoens@ua.ac.be
  03 265 36 63

  (+)laatste aanpassing: 27/03/2013 13:18 bart.partoens  

  Programmeren voor fysici
  Studiegidsnr:1001WETPRF
  Vakgebied:Fysica
  Semester:2e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor 'Computerpracticum' en 'Inleiding programmeren'
  Contacturen:55
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Nick Van Remortel

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  • Engels
  • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet

  Notie hebben van de basisbegrippen van:
  Werken met een PC, en een modern operating system.
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

  De studenten worden verwacht vertrouwd te zijn met het gebruik van een PC met het MS Windows besturingssysteem, de syntax van de programmeertaal C++ en de basisconcepten van object georiënteerd programmeren.

   

  Een basis van de meest elementaire wiskundige analyse technieken zoals afleiden en differentiëren, alsook het kunnen toepassen van lineaire algebra, vectorrekening en matrices is een pluspunt.
  2. Eindcompetenties

  De student heeft een diepgaande kennis van de C++ programmeertaal en van object georiënteerd programmeren met inbegrip van  belangrijke gevorderde concepten zoals polymorfisme en templates.

  De student beheerst de basisprincipes van goed software ontwerp, exception handling, design patronen en optimalisatie.

  De student heeft een overzicht van de inhoud van de Standard Template Library en kan deze efficient gebruiken, waar nodig. Hij/zij kan ook externe en open source wetenschappelijke bibliotheken gebruiken, ….

   

  De student wendt de verworven kennis aan bij het uitwerken van een groter praktijkproject en kan dit implementeren op zowel Windows als Linux platformen.

  De student kan ook omgaan met large scale computing en rekenclusters.
  3. Inhoud


  De concepten worden overgebracht aan de hand van hoorcolleges waarbij stukken uit een aantal Engelstalige handboeken worden gebruikt, verduidelijkt met slides en demonstraties in het leslokaal. De cursus is erg voorbeeld gebaseerd en steunt niet op harde feitenkennis. De nadruk ligt echter vooral op het praktische gedeelte in de computerklas.

   

  De cursus behandelt het werken met het Linux operating system en het schrijven van shell scripts en Makefiles die nodig zijn voor het werken op computerclusters. De basiskennis van C++ wordt uitgebreid met polymorfisme, templates en exception handling. Een aantal software ontwerp patronen zullen worden bekeken. We bekijken in groter detail de functionaliteit van de Standard Template Library en leren om ook andere externe bibliotheken te installeren en te gebruiken, zoals Boost, GNU scientific library etc. Uiteindelijk bekijken we het probleem van run time type informatie en een elegante oplossing die door het RooT pakket wordt verzorgd.

   

  Tijdens de practica zullen we gezamenlijk werken aan het ontwerp en de implementatie van een klassikaal programmeerproject. Hierbij zullen (groepjes) studenten, na afspraak, de verantwoordelijkheid nemen over het implementeren en testen van een evenredig deel van het project en hiervoor in groep beoordeeld worden.
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Practica

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)
  Projectwerk:
 • Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Practicum

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Portfolio:
 • zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  De docent verdeelt PowerPoint slides die gebaseerd zijn op hoofdstukken uit volgende handboeken:

   

  • C++ How to Program, 6th ed.

              H. M. Deitel and P. J. Deitel

              Prentice Hall (2007)

              ISBN:  0136152503

  • Linux in  nutshell, 6th ed.

  E. Siever, S. Figgins, R.Love and A. Robbins

  O’Reilly  (2009)

  ISBN: 0596154488

  • The C++ Standard Library

  N.M. Josuttis

  Addison-Wesley (1999)

  ISBN: 0201379260

   

   

  Voorbeeldprogrammas op CD-ROM aangeboden door docent.

  Online documentatie van externe bibliotheken wordt gezamenlijk bekeken.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Kan verkregen worden na consultatie van de docent.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  nick.vanremortel@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 09/12/2013 12:49 nick.vanremortel  

  Fundamenten van de kwantummechanica
  Studiegidsnr:1001WETFKW
  Vakgebied:Fysica
  Semester:1e semester
  Inschrijvingsvereisten:Fysica:min. 8/20 Wisk. methoden fysica I, Wisk. methoden fysica II, Inl.analy. mechanica, Metr. ruimten en diff.rekenen, Inl. k wantum mechanica , Inl. groepentheorie, Banach- en hilb. Voor Wiskunde: min. 8/20 Inl.anal. mechanica en Banach-en hilb.
  Contacturen:30
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Jan Naudts

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

  Basiskennis in de functionaalanalyse, kennis van elementaire begrippen uit de klassieke mechanica en de kwantummechanica, rekenvaardigheid (integraal- en differentiaalrekenen).


  2. Eindcompetenties

  Beter begrip van de fundamenten van de kwantummechanica. Kennis van enkele alternatieve formuleringen van de kwantummechanica. Toepassing van stellingen uit de functionaalanalyse in de context van de kwantummechanica.


  3. Inhoud

  1) De kwantumhydrodynamica van Madelung.
  2) De operatorformulering van de kwantummechanica; de stelling van Stone.
  3) De stelling van Rellich en Kato; continu en discreet spectrum.
  4) Kwantumwaarschijnlijkheidstheorie; dichtheidsmatrices; de KMS-conditie.
  5) De C*-algebraische aanpak; de Fock-ruimte.
  Deze onderwerpen zijn zo gekozen dat de student beter kan begrijpen hoe het formalisme van de kwantummechanica in elkaar steekt. Bovendien wordt duidelijk gemaakt dat de gewone, dit is de niet-relativistische kwantummechanica streng wiskundig kan geformuleerd worden.  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Gesloten boek


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal


  Cursusnota's worden ter beschikking gesteld.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  geen


  7. Contactgegevens en begeleiding

  jan.naudts@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 08/10/2012 14:02 jan.naudts  

  Beperkte relativiteitstheorie
  Studiegidsnr:1001WETBRE
  Vakgebied:Fysica
  Semester:2e semester
  Inschrijvingsvereisten:Voor studenten FYSICA: min. 8/20 voor "Metrische ruimten en different.rek." en "Inl. analytische mech.". Voor studenten WISKUNDE: min. 8/20 voor "Alg. fys. I: kin. dyn. warmteleer, gastheorie", "Inl. analytische mech." en "Alg.fys. III": electromagn.
  Contacturen:60
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Marc David

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  Notie hebben van de basisbegrippen van:
  calculus, lineaire algebra en analytische meetkunde in E3
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  oplossing van differentiaaalvergelijkingen; elementen van differentiaalmeetkunde (manifolds, vector- en tensoranalyse); grondbeginselen van de klassieke mechanica.


  2. Eindcompetenties

  Als je deze cursus met succes gevolgd hebt, kan je blijk geven van een grondig inzicht in de betekenis van de Minkowski ruimte en van de Lorentz transformatie en zal je bv. in staat zijn de zogenaamde "paradoxen" van de Beperkte Relativiteitstheorie te verklaren.

  Je zal kunnen uitleggen hoe relativistische bewegingsvergelijkingen worden afgeleid met behulp van het Lagrange-formalisme. Je zal dit concreet kunnen toepassen op systemen van van geladen deeltjes en een electro-magnetisch veld en hieruit de vergelijkingen van Maxwell afleiden.
  3. Inhoud

  Vertrekkend vanuit de experimentele vaststelling dat de snelheid van het licht in vacuum een universele constante is, stellen we vast dat het klassieke onderscheid tussen "tijd" en "plaats" moet verworpen worden en dat fysische fenomenen in principe moeten beschreven worden in een 4-dimensionale "tijd-positie" ruimte waarvan de meetkundige structuur gebaseerd is op de zgn. "Minkowski metriek" in plaats van de klassieke Euclidische metriek.

  Vervolgens onderzoeken we welke gevolgen dit heeft voor het beschrijven van "beweging" (Kinematica) en van de verandering van beweging onder invloed van krachten (Dynamica). Bij wijze van illustratie wordt dit alles dan toegepast op systemen van geladen deeltjes en het electro-magnetisch veld.
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Faciliteiten voor werkstudenten
  Contactmomenten:
  • Oefeningensessies: groepsindeling vrij te kiezen

  Begeleide zelfstudie (ev. met responsiecollege):
  • Blended learning met beperkt aantal contactmomenten ’s avonds

  Andere:
  In overleg met de docent kan een individueel werk/studieschema afgesproken worden.


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Gesloten boek
 • Open vragen
 • Practicum


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Syllabus beschikbaar via Blackboard.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  J.L. Synge: Talking About Relativity (Uitg. North Holland)


  7. Contactgegevens en begeleiding

  M. David tel.: 03 / 265 3355 email: marc.david@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 22/08/2012 17:31 marc.david  

  Theoretische mechanica
  Studiegidsnr:1002WETTME
  Vakgebied:Fysica
  Semester:1e semester
  Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor Inleiding analytische mechanica
  Contacturen:60
  Studiepunten:6
  Studiebelasting:168
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:1e semester
  Lesgever(s)Marc David

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

  Notie hebben van de basisbegrippen van:

  Analyse, lineaire algebra en analytische meetkunde in E3 (Cartesische en kromlijnige coordinaten, krommen en oppervlakken).  

   


  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

  Fenomenologische kennis van de mechanica, elementaire vector- en tensoranalyse; basiskennis van het Lagrange-formalisme voor de mechanica.
  2. Eindcompetenties

  Na het volgen van deze cursus kan je de behandeling van enkele belangrijke type-problemen uit de klassieke deeltjes-mechanica met behulp van het Lagrange-formalisme uitleggen. Je kan ook zelf eenvoudige mechanische problemen hiermee oplossen.

  Je kan de alfleiding van de vergelijkingen van Hamilton, het gebruik van  Canonische transformaties en de Lagrangiaanse formulering van de klassieke veldentheorie uitleggen en toepassen op enkele voorbeelden.  
  3. Inhoud

  De basis van de mechanica van een "afgesloten stelsel" van massapunten werd in het eerste jaar gelegd, maar om realistische problemen te kunnen oplossen moeten we de beperking tot afgesloten stelsels opheffen en naast massapunten ook materiele lichamen met eindige afmetingen kunnen beschrijven.

  Verder zien we dat er naast het eerder bestudeerde "Lagrange formalisme" nog andere manieren zijn om bewegingsvergelijkingen te formuleren, en we bestuderen i.h.b het formalisme van Hamilton dat nuttig is voor een latere studie van de Statistische mechanica en de Quantummechanica.

  Tenslotte leggen we ook de basis voor de klassieke veldentheorie die later gebruikt zal worden bij de studie van de Relativiteitstheorie.
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:In groep

 • Faciliteiten voor werkstudenten
  Contactmomenten:
  • Oefeningensessies: groepsindeling vrij te kiezen

  Begeleide zelfstudie (ev. met responsiecollege):
  • Blended learning met beperkt aantal contactmomenten ’s avonds

  Andere:
  In overleg met de docent kan een individueel werk/studieschema afgesproken worden.


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Gesloten boek
 • Open vragen
 • Practicum


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Syllabus beschikbaar via Blackboard.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  L.D. Landau and E.M. Lifshitz: Course of Theoretical Physics Vol.1: Mechanics, Pergamon Press

  H. Goldstein: Classical Mechanics, Addison-Wesley

  Jorge V. Jose & Eugene J. Saletan: Classical Dynamics: a contemporary approach, Cambridge University Press, 1998
  7. Contactgegevens en begeleiding

  M. David tel.: 03 / 265 3355 email: marc.david@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 22/08/2012 17:32 marc.david  

  Plasmatechnologie
  Studiegidsnr:1001WETPLT
  Vakgebied:Chemie
  Semester:2e semester
  Inschrijvingsvereisten:Min.8/20 voor Wisk meth fys I, Wisk meth fys II, Alg fys I, Inl analyt mech,Inl scheikunde, Alg fys III,Inl klass velden OF ingeschreven voor de opleiding Chemie én min. 8/20 voor Basisvaardigh. chemie of voor Beginselen chemie.
  Contacturen:20
  Studiepunten:3
  Studiebelasting:84
  Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
  Instructietaal:Nederlands
  Examen:2e semester
  Lesgever(s)Annemie Bogaerts

   

  Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


  1. Aanvangscompetenties

  Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
  Actieve beheersing van :
  • Nederlands
  Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
  De studenten hebben basiskennis nodig van fysica, van fysische elektrochemie en colloïdchemie, en van kinetiek van gassen en chemische reacties, zoals gedoceerd in bachelor 1, bachelor 2 and 1e semester van bachelor 3.


  2. Eindcompetenties

  * De student kan de verschillen en overeenkomsten aangeven tussen de verschillende soorten plasma's, gaande van natuurlijke plasma's, over fusieplasma's, tot gasontladingsplasma's.

  * De student kan plasma's in lokaal thermisch evenwicht (LTE) en plasma's in niet-LTE vergelijken, en uitleggen waarom beide soorten plasma's andere toepassingen kennen.

  * De student kan de fysicochemische basisprincipes van gasontladingsplasma's uitleggen, zoals het verschil in temperatuur (energie) van de elektronen en atomen/ionen, de oorsprong van de plasmapotentiaal en de grenslaag in een plasma, het principe van ambipolaire diffusie en van de plasmafrequentie. 

  * De student kan een overzicht geven van verschillende soorten botsingen en chemische reacties die kunnen voorkomen in een plasma, alsook de reacties die kunnen optreden tussen het plasma en de wanden van de plasmareactor.

  * De student kan de voor- en nadelen analyseren van verschillende soorten gasontladingsplasma's.

  * De student kan de verschillende toepassingen van gasontladingsplasma's uitleggen, in de micro-elektronica en materiaaltechnologie (etsen, depositie, oppervlaktemodificatie), als lichtbronnen, lasers, plasma displays, in analytische chemie, als chemische reactoren, voor milieu- en biomedische toeapssingen.

  * De student kan de verschillende modellen die ontwikkeld worden ter beschrijving van plasma's, en de verschillende diagnostische meetmethoden uitleggen, en de voor- en nadelen van de verschillende modellen en meetmethoden analyseren.

  * De student is in staat om zelfstandig informatie op te zoeken over een onderwerp dat aansluit bij de cursus (bv. een toepassing van plasma's, of de werking van een bepaald soort plasma), en kan deze informatie op een duidelijke manier verwoorden in een schriftelijk werkstuk.
  3. Inhoud

  Plasma is de vierde aggregatietoestand van materie, naast gas, vloeistof en vaste stof. Een plasma is een (geheel of gedeeltelijk) geïoniseerd gas. Het bestaat dus naast neutrale atomen of moleculen, ook uit ionen en elektronen, alsook uit geëxciteerde deeltjes, fotonen, en radicalen. Meer dan 99% van het zichtbare heelal is in plasma-toestand (bv. de zon, sterren, nebulae, zonnecorona,…). Naast deze natuurlijke plasma’s worden plasma’s ook opgewekt door de mens, nl. voor fusie-onderzoek, en ook voor vele industriële toepassingen.

  In dit keuzevak wordt de student allereerst vertrouwd gemaakt met plasma in al zijn facetten en bestaansvormen (natuurlijke astro-plasma’s, fusie-plasma’s, gasontladingen). Ook de vele toepassingen van plasma’s (o.a., materiaaltechnologie, micro-elektronica, lampen, lasers, plasma-TV’s, analytische chemie, milieu- en biotechnologische toepassingen,…) worden toegelicht.

  Vervolgens wordt dieper ingegaan op de speciale fysica en chemie van plasma’s (met speciale aandacht voor gasontladingen), o.a. hoe wordt het plasma opgewekt in de verschillende vormen van gasontladingen, elektrische eigenschappen van plasma’s, soorten deeltjes in het plasma en hun botsingen, transport van deeltjes in plasma, chemische reacties in het plasma,… Ook de manier waarop deze fysica en chemie kan beschreven worden aan de hand van computersimulaties enerzijds en plasmadiagnostiek anderzijds, komt aan bod.

   

  Om de toepasingen van plasma's aanschouwelijker voor te stellen, worden er 1 of 2 bedrijfsbezoeken georganiseerd, naar IMEC (Interuniversitair Microelectronica Centrum, Leuven) en VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, Mol). Ook wordt er een gastlezing voorzien, door een specialist plasmafusie, om de laatste ontwikkelingen op gebied van kernfusie toe te lichten.

   

  Tenslotte krijgen de studenten de opdracht om een paper te schrijven over een toepassing van plasmatechnologie, gebaseerd op wetenschappelijke publicaties (keuze onderwerp in overleg tussen student en docent).

  Deze cursus draagt bij tot het realiseren van de volgende algemene doelstellingen van de Bacheloropleiding Chemie: B1, B6, B8.
  4. Werkvormen
  Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel

 • Excursie


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling zonder schriftelijke voorbereiding
 • Open boek
 • Open vragen

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Nederlandstalige cursus van de docent, ter beschikking gesteld via de cursusdienst. Indien gewenst kunnen ook de slides op Blackboard geplaatst worden.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  De cursus is o.a. gebaseerd op:

  * Het Engelstalig handboek: Glow Discharge Processes, B. Chapman, Wiley, New York, 1980.

  * Engelstalige review-artikels van de docent.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. Dr. Annemie Bogaerts

  Departement Chemie, Onderzoeksgroep PLASMANT

  Universiteit Antwerpen (CDE)

  Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk.

  Tel: +32 3 820 23 77

  Fax: +32 3 820 23 76

  E-mail: annemie.bogaerts@ua.ac.be

  Website: http://ua.ac.be/plasmant/


  (+)laatste aanpassing: 26/07/2011 16:11 jan.vos