Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van master of Science in de fysica te behalen moet de student
 • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
 • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
 • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
 • tenminste 120 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 120 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks: academische bachelor in de fysica en in de fysica en de sterrenkunde
 
Mits voorbereidingsprogramma: academische bachelor in de chemie, de wiskunde, de ingenieurswetenschappen en in de industriële wetenschappen.
Doelstellingen - eindtermen
Specifieke competenties
 • Een studie gemaakt hebben van belangrijke grote deelgebieden van de fysica op een intermediair niveau (een aantal hiervan moeten reeds in de bacheloropleiding aan bod gekomen zijn). Deze studie nog grondiger hebben verder gezet in minstens één belangrijke deelgebied van de fysica.
 • Als experimenteel fysicus in staat zijn om nieuwe experimenten op te zetten of bij te dragen tot experimenten die in grote internationale samenwerkingsverbanden worden uitgevoerd.
 • Via een doorgedreven vorming en contact met de huidige stand van het onderzoek in een specifiek deelgebied fysica bedrijven.
 • In staat zijn om zich zelfstandig nieuwe fysische inzichten, resultaten en methoden eigen te maken en deze uit te breiden.
 • Actuele concrete fysische problemen kunnen oplossen door de gepaste experimentele en/of theoretische methode te kiezen en hierover correct kunnen rapporteren.
 • Via samenwerking met medestudenten en onderzoekers, attitudes verwerven om in teamverband aan wetenschappelijk onderzoek mee te werken en leren hierover te communiceren in een wetenschappelijk correcte taal.
 • In staat zijn moderne computertechnieken in te zetten voor de oplossing van fysische problemen, evenals in andere toepassingen.
 • In staat zijn om de verworven inzichten in de fysica, het analyserend vermogen, en de algemene methodologie van de wetenschappen aan te wenden in een breed spectrum van beroepen.
 • Zich voorbereid hebben om als fysicus, of meer algemeen als basiswetenschapper, te functioneren in een beroepsrichting van zijn keuze, inzonderheid het leraarsberoep of dat van onderzoeker. 
Algemene competenties
 • In staat tot het lezen en begrijpen van de algemene vakliteratuur en het opvolgen van de recentste ontwikkelingen in de eigen subdiscipline.
 • Beheersen van vaardigheden (luisteren, spreken, lezen, schrijven) om effectief te communiceren in de moedertaal en in één of meerdere talen waaronder het engels.
 • Klaar en duidelijk presenteren van het onderzoekswerk, enerzijds aan een publiek van specialisten, anderzijds aan een publiek van leken.
 • Een kritische instelling verwerven, ook tegenover het eigen vakgebied; zaken kunnen kaderen in een brede wetenschappelijke en maatschappelijke context.

Toegang tot verdere studies
Een masterdiploma geeft toegang tot master-na-masteropleidingen, afhankelijk van de specifieke toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde master-na-masteropleiding.
Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.
ECTS-coördinator

Prof. dr. Milorad Milosevic milorad.milosevic@uantwerpen.be