Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Biostatistiek
Studiegidsnr:2001WETBST
Vakgebied:Fysica
Semester:2e semester
Contacturen:46
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Floris Wuyts

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Begrippen van kansleer


2. Eindcompetenties

- Het begrijpen van de methoden van biomedisch wetenschappelijk onderzoek, waarbij het statistisch analyseren van de gegevens een belangrijke rol inneemt.
- Het kunnen uitvoeren en interpreteren van statistische analyses van gegevens afkomstig uit de biomedische wetenschappen. Dit teneinde eigen onderzoeksresultaten (cfr. thesis) op een correcte wijze te kunnen analyseren evenals de wetenschappelijke vakliteratuur te kunnen interpreteren, inclusief de toegepaste statistiek.
- De student dient te leren de juiste statistische technieken te hanteren, welke vereist zijn om de gegevens op correcte wijze te analyseren. Hierbij kan hij/zij zich baseren op een speciaal daartoe ontworpen beslissingschema dat aangeeft welke testen aangewezen zijn voor een gegeven probleem.
- Het kunnen uitvoeren van kwaliteitscontrole op gegevens. Dit schema is tevens de rode draad doorheen de cursus.
- Naast het kunnen interpreteren van statistische resultaten, dient de student deze ook op een overzichtelijke wijze weer te geven, met figuren en schema¿s, zoals typisch wordt teruggevonden in de wetenschappelijke literatuur.
3. Inhoud

Fysici die een weg zoeken in de biomedische sfeer, worden regelmatig geconfronteerd met "biologische variabiliteit". Dode materie, eigen aan de fysica van de vaste stof, reageert op zich heel constant op een specifieke stimulus (denk maar aan opwarming van een metalen staaf). De variaties die aanwezig zijn bij de resultaten, zijn doorgaans te wijten aan het meettoestel of aan kleine verstoringen. Bij biomedisch onderzoek zijn de systemen die onderzocht worden veel complexer van aard, met veel meer beinvloedende factoren. Vandaar dat variaties op resultaten niet alleen te wijten zijn aan meetfouten van de toestellen op zich, maar onlosmakelijk verbonden met het complexere biologisch systeem. Om rekening te houden met deze "biologische variabiliteit" dienen specifieke statistische technieken gebruikt te worden.

In de cursus wordt er nagestreefd om de student vertrouwd te maken met statistische analyse van gegevens afkomstig van experimenten en onderzoek, teneinde analyses van eigen onderzoek of uit de wetenschappelijke literatuur te kunnen uitvoeren. Hiervoor worden databestanden met echte gegevens gebruikt uit biomedisch onderzoek.

De basistechnieken worden aan de hand van voorbeelden toegelicht. Bij de parametrische methoden worden t-test, anova, lineaire regressie en correlatie methoden behandeld. Bij de niet-parametrische methoden worden Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis, Friedman en Chi kwadraat toegelicht. Tevens worden een aantal multivariate testen zoals logistische regressie, discriminant analyse en clusteranalyse belicht.

In de PC practica dienen de studenten individueel met behulp van het statistisch software pakket SPSS de in de les toegelichte technieken zelf uit te voeren. De student wordt aangeleerd hoe onderzoeksgegevens te verzamelen, te onderzoeken met een kwaliteitscontrole, te analyseren en te presenteren onder de vorm van grafieken en tabellen, typisch voor wetenschappelijke publicaties.

Het is tevens een goede voorbereiding op de thesis.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Meerkeuzevragen
 • Practicum


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursus te verkrijgen op de cursusdienst
  Aviva Petrie en Carolin Sabin: Medical Statistics at a Glance, Blackwell Publishing, 2003.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  Floris.Wuyts@ua.ac.be

  Aangezien mijn onderzoekslabo (Antwerps Universitair Research centrum voor Evenwicht en Aerospace) in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) is, ben ik meestal daar te vinden. Na de lessen kan men mij voor specifieke vragen altijd contacteren in het auditorium of in het cafetaria.


  (+)laatste aanpassing: 24/09/2012 10:32 floris.wuyts