Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Regelsystemen en gegevensverwerking
Studiegidsnr:2001WETRGV
Vakgebied:Fysica
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Luc Mertens

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Kennis van de basiswetten uit de fysica, chemie, thermodynamica, elektriciteit als aanloop naar procesidentificatie en de opbouw van mathematische model. Basisinzicht in verband met lineaire differentiaalvergelijkingen en stelsels van differentiaalvergelijkingen, alsook de oplossingswijze met behulp van de Laplace-transformatie. De ontbinding van systeemmatrices met behulp van eigenwaarden/eigenvectoren. Algemene voorkennis van Matlab is een voordeel.


2. Eindcompetenties

Inzicht in het opstellen van mathematische modellen die een reëel proces lineair benaderen. Het overwegen van geschikte regelstrategieën om een teruggekoppelde kring goed onder controle te brengen. De spontane evoluties van toestandgrootheden voorspellen en onder controle brengen. De stabiliteitscriteria concreet toepassen en interpreteren voor lineaire systemen. De vrijheidsgraden van regelstrategieën op basis van Fuzzy en/of Neurofuzzy doorgronden en er elementair gebruik van maken in concrete toepassingen. De omzetting van modellen in een signaal-stroomschema, op basis waarvan de veralgemeende transferregel van Mason kan worden gebruikt voor vrij complexe signaalverbanden.


3. Inhoud

1. De basisideeën van de klassieke regeltechnieken met inbegrip van 'Matlab en Simulink' ( blokschema's, Laplace-transformaties ten behoeve van lineaire systemen, pulstransferfuncties, principe van Duhamel, proportionele regeling, storingen...).
2. Concrete eerste en tweede-orde-systemen, alsook systemen met tijdvertraging ( Hun praktisch voorkomen, benaderingswijzen, regelgedrag en stoorgedragingen, veralgemeende Regel van Mason. Simulink-oefeningen ).
3. Basisstrategieën bij 'open-loop'-sturing en 'closed-loop'-controle ( P, PI, PID, tamme PID..)
4. Het stabiliteitsonderzoek van lineaire systemen ( Nyquist, Bode, Routh-Hurwitz, Fasemarge, Amplitudemarge...)
5. Rootlocus als middel bij uitstek om lineaire systemen in kaart te brengen en er een geschikte regelstrategie bij te vinden.
6. 'State Space Control' en 'State Feedback'.
7. Regelstrategieën op basis van evoluties in het Fasevlak.
8. Fuzzy-logic Control + Adaptieve Neuro-Fuzzy-Inference-Systems (ANFIS) . ( + Matlab toolbox )
9.
Neural Network Control ( + Matlab toolbox ).
10. Een 'concrete oefening' die bijdraagt tot je specifieke opleiding als 'Natuurkundige' ( bvb: regeltechnieken in de omgeving van MRI ).4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  De nota’s vormen een samenvatting uit de standaardwerken voor regeltechniek en gegevensverwerking met behulp van Matlab.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  ‘Regeltechniek voor technici’, Norman S. Nise (Academic Service, Schoonhoven NL (ISBN 90 395 1590 5)), is beschikbaar voor inzage en vlot in de handel te verkrijgen.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 01/08/2012 14:45 jan.vos