Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Philosophy of science
Studiegidsnr:2001WETWEF
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Erik Myin

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Passieve beheersing van :
 • Engels
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

geen bijzondere
2. Eindcompetenties

 Kennis van en inzicht in thema's van de hedendaagse wetenschapsfilosofie. In staat zijn om verschillende wetenschapsfilosofische posities te onderscheiden, te vergelijken en te contrasteren. Een probleem of onderwerp in verschillende wetenschapsfilosofische contexten kunnen kaderen.
3. Inhoud

In dit college wordt de filosofische reflectie op wetenschap behandeld, zoals deze laatste decennia gevoerd is. Dit gebeurt ofwel door een overzicht van de wetenschapsfilosofie in het algemeen te geven, of door te focussen op de wetenschapsfilosofie van de cognitieve wetenschappen (inclusief de Artificiële Intelligentie). In de eerste optie wordt wordt ingegaan op wat wetenschap onderscheidt van andere cultuurverschijnselen en er wordt een overzicht gegeven van gangbare opvattingen over typische wetenschappelijke fenomenen zoals verklaring, voorspelling, confirmatie en falsificatie. Tevens wordt dan  aandacht besteed aan de kritiek op de wetenschappelijke rationaliteit en op de status van de wetenschap binnen de westerse cultuur. In de andere optie bekijken we de vraag hoe de menselijke cognitieve vaardigheden wetenschappelijk bestudeerd kunnen worden. Zijn de hersens te begrijpen als een soort computers, die representaties van de buitenwereld verwerken of gaat het bij intelligentie vooral om de directe interactie met de buitenwereld. Aan de hand van deze vraag verschijnen klassieke wetenschapsfilosofische thema's in een betrekkelijk concrete vorm. 4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  De syllabus "Wetenschapsfilosofie" van de docent, beschikbaar op Blackboard

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  -Godfrey-Smith, Peter (2003), Theory and reality. An introduction to the philosophy of science. Chicago, ILL.: University of Chicago Press.

  - Clark, Andy (2000), Mindware. An Introduction to the Philosophy of Cognitive Science, New York: Oxford University Press. 

  - Clark, Andy (2003), Natural Born Cyborgs. Minds, Technologies and the Future of Human Inteligence, New York: Oxford University Press.   7. Contactgegevens en begeleiding

  Erik Myin

  Stadscampus, lokaal D416

  Erik.Myin@ua.ac.be


  (+)laatste aanpassing: 26/06/2011 19:51 erik.myin