Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Klasmanagement
Studiegidsnr:6304OIWKLM
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Semester:1e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Elke Struyf
Gilberte Verbeeck

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Passieve beheersing van :
 • Engels
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Geen specifieke voorkennis vereist


2. Eindcompetenties

Aansluitend bij de basiscompetenties van de leraar secundair onderwijs, zoals uitgeschreven door de Vlaamse Regering:

 

1  De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelprocessen

Realiseren van een krachtige leeromgeving (1.7) 

 

2  De leraar als opvoeder

Creëren van een positief leefklimaat voor leerlingen in klasverband en op school (2.1)

Door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden (2.3)

Adequaat omgaan met leerilngen in sociaal-emotionele probleemsituaties of met gedragsmoeilijkheden (2.5) 


3 De leraar als organisator

Een gestructureerd werkklimaat bevorderen (4.1) 

Een soepel en efficiënt les- en/of dagverloop creëren, passend in een tijdsplanning (4.2) 

Op correcte manier administratieve taken uitvoeren (4.3)

Een stimulerende, veilige en werkbare klasruimte creëren (4.4)

 

4  De leraar als innovator - als onderzoeker

Eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen (5.3) 

 

De attitudes die prioritair aan bod komen, zijn:

- beslissingsvermogen

- relationale gerichtheid

- organisatievermogen

- flexibiliteit
3. Inhoud

Volgende topics worden behandeld (Voor meer detail: zie studiewijzer op blackboard):

 

- De klas als leefmilieu

- Proactieve klasmanagementvaardigheden

- Beheer van tijd en ruimte

- Belang van regels en procedures

- Ordebeschermers en ordebewakers

- Ordehandhaving en ordeherstel 

- Motiveren van leerlingen

- Bevorderen van een gunstig klasklimaat

- Het Model Interpersoonlijk Leraarsgedrag

- Klasmanagement in de grootstedelijke context

- Opvattingen van leraren en leerlingen over klasmanagement.

 
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Casussen: In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  1. Eigen ontwikkeld cursusmateriaal ('Cursus' en 'reader' Klasmanagement), te koop bij Universitas
  2. Studiemateriaal beschikbaar op Blackboard: slides getoond tijdens de les.    6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Zie Blackboardsite


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Titularis: Prof. dr. E. Struyf, Elke.Struyf@ua.ac.be

  Assistent: Mevr. G. Verbeeck, Gilberte.Verbeeck@ua.ac.be

   


  (+)laatste aanpassing: 06/09/2012 15:08 gilberte.verbeeck