Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van bachelor of Science in de communicatiewetenschappen te behalen moet de student
 • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
 • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
 • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
 • tenminste 180 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 180 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
een diploma van het secundair onderwijs, van het hoger onderwijs, van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid,  of van een diploma of getuigschrift dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.
Doelstellingen - eindtermen
 1. De bachelor kan de belangrijkste theorieën en onderzoeken in het brede domein van de communicatiewetenschappen beschrijven en duiden, vanuit een algemeen sociaal-wetenschappelijk perspectief.
 2. De bachelor kent de belangrijkste onderzoeksmethoden op het gebied van de sociale wetenschappen in het algemeen en de communicatiewetenschappen in het bijzonder, bijvoorbeeld: kwalitatieve en kwantitatieve inhoudsanalyse,
  survey-onderzoek, diverse methoden van mediaonderzoek, focusgroepen, etnografisch onderzoek. Hij of zij kan op basis van deze methodenkennis zelfstandig of in groepsverband wetenschappelijk of beleidsgericht onderzoek initiëren en/of ontwerpen en verrichten.
 3. De bachelor kan problemen van sociaal-wetenschappelijke aard en van communicatiewetenschappelijke aard in het bijzonder, analyseren. Deze analytische attitude en vaardigheden zijn prioritair om ieder van de kerntaken op bevredigende wijze tot uitvoering te kunnen brengen.
 4. De bachelor kan genuanceerd oordelen en stelt zich open en tolerant op ten aanzien van diverse politieke, culturele en levensbeschouwelijke overtuigingen.
 5. De bachelor beschikt over maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.
 6. De bachelor kan reflecteren op het brede gebied van communicatie in het algemeen, en heeft daarbij oog voor het complexe samenspel van sociale, culturele, economische, technologische, en politieke facetten. De bachelor houdt tevens rekening met de ethische implicaties van communicatievormen en –uitingen.
 7. De bachelor heeft een internationaal ingestelde houding en beschikt over taal en communicatievaardigheden die nodig zijn in internationale settings.
 8. De bachelor kan basis- en kernbegrippen binnen het terrein van de sociale wetenschappen en de communicatiewetenschappen in het bijzonder, helder definiëren en duiden.
 9. De bachelor kan een wetenschappelijk rapport op het terrein van de communicatie schrijven en presenteren.
 10. De bachelor kan argumenteren en redeneren, drogredenen onderkennen, maatstaven voor argumentatie ontwikkelen, plausibele standpunten erkennen, en kritische standpunten innemen.
 11. De bachelor kan wetenschappelijke en journalistieke teksten in het Nederlands, Frans en Engels lezen, begrijpen en analyseren.
 12. De bachelor kan werken met elektronische leer- en onderzoeksmiddelen.
 13. De bachelor kan een communicatie- en beleidsplan opstellen.

Toegang tot verdere studies
Een bachelor diploma geeft rechtstreeks toegang tot ten minste één masteropleiding.

Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.
 
De examencommissie kan een student die niet voor alle opleidingsonderdelen een creditbewijs heeft behaald geslaagd verklaren op grond van het feit dat ze gemotiveerd van oordeel is dat de doelstellingen van de opleiding globaal verwezenlijkt zijn.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.
ECTS-coördinator
Prof. dr. F. Van Loon, erasmus-com@ua.ac.be
Administratie: Mr Piet De Vroede, erasmus-com@ua.ac.be