Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van master of Science in de communicatiewetenschappen te behalen moet de student
  • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
  • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
  • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
  • tenminste 60 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 60 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks: academische bachelor in de communicatiewetenschappen, de sociaal-economische wetenschappen, de sociologie en de politieke wetenschappen

Mits voorbereidingsprogramma: andere academische bachelors en masters in de humane wetenschappen 

Mits schakelprogramma: professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, de communicatiewetenschappen, de journalistiek, het sociaal werk en in de toegepaste psychologie

Na toelating: andere professionele bachelors via een schakelprogramma
Doelstellingen - eindtermen

1. De master kent de grondbegrippen en theorieën van maatschappelijke, organisatorische en interpersoonlijke communicatie en kan de stand van de wetenschappelijke discussie beschrijven.
 
2. De master is in staat om op een systematische manier bronnen en onderzoeksliteratuur over een specifiek communicatiewetenschappelijk vraagstuk te verzamelen en kritisch te verwerken.
 
3. De master onderkent de communicatieve en mediale dimensies van maatschappelijke problemen en hun mogelijke oplossing, op micro- en macrovlak (mondiaal).
 
4. De master kan zowel schriftelijk als mondeling, via visuele of multimediale technieken doeltreffend communiceren en dit zowel op interpersoonlijk als op groep-, organisatie- en massamediaal niveau.
 
5. De master heeft inzicht in de aard, de problemen en de mogelijkheden van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en kan de voornaamste methoden en technieken van waarneming en bewijsvoering binnen de communicatiewetenschappen hanteren.
 
6. De master kan de belangrijkste fasen (productie, verspreiding, gebruik) en de voornaamste modi van communicatie, mediatypen en mediasystemen binnen de samenleving beschrijven, en relateren aan de politieke, sociale, culturele en economische functies en inbedding ervan.
 
7. De master kent de historische en epistemologische achtergronden van de communicatiewetenschap en haar bevindingen.
 
8. De master beschikt over multiculturele geletterdheid. Hij of zij heeft een positieve attitude en gefundeerde kennis die hem of haar in staat stelt om op een humane en creatieve wijze te functioneren in multiculturele samenlevingen en werkomgevingen.
 
9. De master kan de complexe ethische aspecten van communicatief handelen in de samenleving onderscheiden.
 
 
Van de afgestudeerde master in de communicatiewetenschappen met afstudeerrichting strategische communicatie wordt verder verwacht dat hij of zij de volgende specifieke kerncompetenties verwerft:
 
10. De master heeft een grondige kennis van de grondbegrippen, theorieën, bevindingen, wetenschappelijke discussies, methoden en technieken van het domein van de Strategische Communicatie en kan deze herkennen, identificeren en definiëren.
 
11. De master heeft het inzicht om specifieke strategische communicatiemiddelen te plaatsen binnen het ruimere mediaveld. Hij/zij bezit een hoge graad van mediastrategische competentie en kan communicatiemiddelen ontleden, vergelijken en evalueren.
 
12. De master kan kritisch reflecteren over het wetenschappelijke veld van de strategische communicatie: hij/zij is in staat wetenschappelijke teksten te beoordelen door kritiek te formuleren op concepten, methodes en analyses.
 
13. De master kan kritisch reflecteren over strategische communicatiefenomenen: hij/zij is in staat maatschappelijke fenomenen van strategische communicatie te beoordelen vanuit wetenschappelijke invalshoek en kan weloverwogen standpunten innemen in actuele debatten.
 
 
Van de afgestudeerde master in de communicatiewetenschappen met afstudeerrichting mediacultuur wordt verder verwacht dat hij of zij de volgende specifieke kerncompetenties verwerft:
 
14. De master heeft een grondige kennis van de grondbegrippen, theorieën, bevindingen, wetenschappelijke discussies, methoden en technieken van het domein van de Mediacultuur.
 
15. De master heeft het inzicht om specifieke media(producten) te plaatsen binnen het ruimere hedendaagse mediaveld en de visuele cultuur. Hij/zij bezit een hoge graad van visuele geletterdheid en kan beelden ontleden, vergelijken en evalueren.
 
16. De master kan kritisch reflecteren over het wetenschappelijke veld van de mediacultuur: hij/zij is in staat wetenschappelijke teksten te beoordelen door kritiek te formuleren op concepten, methodes en analyses.
 
17. De master kan kritisch reflecteren over media- en visuele cultuur: hij/zij is in staat maatschappelijke fenomenen van media- en visuele cultuur te beoordelen vanuit wetenschappelijke invalshoek en kan weloverwogen standpunten innemen in actuele debatten.
Toegang tot verdere studies
Een masterdiploma geeft toegang tot master-na-masteropleidingen, afhankelijk van de specifieke toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde master-na-masteropleiding.

Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.
ECTS-coördinator

Prof. dr. F. Van Loon, erasmus-com@ua.ac.be
Administratie: Mr Piet De Vroede, erasmus-com@ua.ac.be