Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van bachelor in de rechten te behalen moet de student
  • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
  • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
  • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
  • tenminste 180 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 180 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
een diploma van het secundair onderwijs, van het hoger onderwijs, van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid,  of van een diploma of getuigschrift dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.

Doelstellingen - eindtermen

De eindtermen - vereiste competenties beogen de concretisering van de algemene opleidingsdoelstellingen in het licht van artikel 58 van het Structuurdecreet.
a) Wetenschappelijke competenties
De bachelor in de Rechten heeft een basiskennis van en een basisinzicht in de grondslagen, de beginselen en de structuren van de belangrijkste juridische vakgebieden. Hij heeft ook een basisinzicht in de wisselwerking tussen de Belgische, de Europese en de internationale rechtsorde, wat hem in staat moet stellen de contextgebondenheid in tijd en ruimte van het eigen rechtssysteem te leren inzien.
De bachelor is vertrouwd met de bronnen van het recht en is in staat die bronnen zelfstandig te raadplegen en de gevonden informatie op een wetenschappelijk verantwoorde manier te verwerken. Hij is in staat rechtsregels en rechtsproblemen te identificeren en bezit een onderzoekende houding ten aanzien van de ordening van het menselijk leven in de maatschappij.
De bachelor bezit algemene intellectuele vaardigheden, zoals het logisch kunnen redeneren, het analyseren en synthetiseren van teksten, het schrijven van een korte verhandeling, het voeren van en het deelnemen aan een initiërend juridisch debat, de rapportering van ondernemingen.
 
De bachelor heeft aandacht voor de ontwikkeling van het eigen kennisniveau, is in staat om zichzelf bij te scholen door zelfstudie en opgedane ervaring. Hij is bovendien in staat kritisch te reflecteren ten aanzien van het recht.
 
De bachelor heeft inzicht in alle factoren die spelen bij de tot standkoming van het recht.
b) Beroepsgerichte competenties met academisch niveau
De bachelor in de Rechten kan zich zowel mondeling als schriftelijk behoorlijk uitdrukken in de Nederlandse taal. Hij is vertrouwd met het juridische taalgebruik, zowel in het Nederlands als in het Frans, Engels en Duits.
De bachelor kan juridische begrippen en ideeën correct verwoorden en een eenvoudige juridische argumentatie opbouwen. Hij is in staat om eenvoudige juridische teksten en/of rapporten met een juridische invalshoek op te stellen.
De bachelor bezit de praktische vaardigheden die afgestemd zijn op de toenemende informatisering van de samenleving en van het recht in het bijzonder. Hij heeft tevens relationele vaardigheden, zoals het kunnen werken in teamverband en het deelnemen aan vergaderingen. Hij kan over een rechtsmaterie helder communiceren met leken en juristen.
De bachelor is zich bewust van het groeiende belang van de internationalisering en europeanisering van het recht en heeft de reflex om op zoek te gaan naar en kennis te nemen van de rechtsbronnen daaromtrent.
c) Maatschappelijke en beschouwelijke competenties
De bachelor in de Rechten bezit een algemene vorming over de mens en de samenleving en heeft een basisinzicht in de economische, sociale en politieke factoren die het recht beïnvloeden en mee vorm geven aan de samenleving. Hij heeft een algemeen inzicht in de geschiedenis en filosofie en heeft tevens kennis van en inzicht in de historische en de filosofische grondslagen van het recht. Hij is bereid om de eigen kennis omtrent die achtergronden op peil te houden, te actualiseren en waar nodig uit te breiden.
 
De bachelor heeft een kritische houding ten opzichte van het recht en het functioneren van het recht in de samenleving. Hij stelt belang in nieuwe rechtsconcepten en rechtsconcepten uit andere rechtssystemen waar deze het positief recht beïnvloeden en durft het positieve recht in vraag te stellen.
De bachelor heeft een open visie op de wereld en de maatschappij en streeft steeds een inhoudelijke dialoog na met respect voor de diverse levensbeschouwelijke opvattingen.
De bachelor wordt gaandeweg vertrouwd gemaakt met het gedachtegoed van duurzame ontwikkeling.
Toegang tot verdere studies
Een bachelor diploma geeft rechtstreeks toegang tot ten minste één masteropleiding.

Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.
 
De examencommissie kan een student die niet voor alle opleidingsonderdelen een creditbewijs heeft behaald geslaagd verklaren op grond van het feit dat ze gemotiveerd van oordeel is dat de doelstellingen van de opleiding globaal verwezenlijkt zijn.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.
ECTS-coördinator

Prof. dr. G. Pavlakos, georgios.pavlakos@ua.ac.be

Mw M. Briels, mieke.briels@ua.ac.be (admin)