Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van master in de rechten te behalen moet de student
 • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
 • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
 • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
 • tenminste 120 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 120 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks: academische bachelor in de rechten. 

Met voorwaarden: Professionele bachelor bedrijfsbeheer, optie rechtspraktijk na slagen voor het schakelprogramma rechten.
Doelstellingen - eindtermen
In de masteropleiding in de rechten worden zes doelstellingen nagestreefd:
 1. de basiskennis in de meeste juridische disciplines, die de studenten in de bacheloropleiding hebben verworven, verruimen en verdiepen.
 2. de studenten aanzetten om te reflecteren over het recht vanuit een bredere maatschappelijke, sociaal-economische, historische en filosofische context.
 3. in samenhang hiermee de studenten een attitude bijbrengen die de spanning tussen recht en ethiek voortdurend bevraagt.
 4. de studenten verder bewust maken van de internationale en vooral de Europese context waarbinnen het recht functioneert, om hen aldus de contextgebondenheid in tijd en ruimte van het eigen rechtssysteem te doen inzien. 
 5. het aanscherpen van het juridische redeneervermogen en van het probleemoplossende vermogen van de student, zodat hij in staat is om autonoom en creatief met het recht om te gaan. 
 6.  de wetenschappelijke attitude en vaardigheden versterken en inoefenen, zodat de afgestudeerde master in de rechten in staat is om zelfstandig wetenschappelijk werk te verrichten.
Aan alle doelstellingen wordt een gelijke waarde gehecht. 
De afgestudeerde master in de rechten dient, bovenop de competenties waarover de bachelor in de rechten dient te beschikken, de volgende competenties te hebben: 

1. wetenschappelijke competenties: 
 • De master in de rechten bezit een grondige kennis van de grondslagen, de structuren, de methodologie en de systematiek van het Belgische, het Europese en het internationale recht. Hij heeft een diepgaande kennis verworven van één of meer specifieke rechtsgebieden. 
 • De master heeft een beperkte kennis van en inzicht in andere rechtsstelsels en is vertrouwd met de rechtsvergelijkende methode. 
 • De master neemt een wetenschappelijke houding aan, die hem in staat stelt de rechtsregels en de praktische toepassing ervan kritisch te benaderen en de wetenschappelijke publicaties in het vakgebied kritisch te beoordelen en op hun waarde te schatten. 
 • De master bezit de vaardigheid om de aangeleerde wetenschappelijke onderzoeksmethoden en technieken zelfstandig en creatief te hanteren en toe te passen. 
2. beroepsgerichte competenties met academisch niveau: 
 • De master in de rechten is in staat om een wetenschappelijk onderbouwd juridisch betoog te houden en eigen stellingen met wetenschappelijk onderbouwde argumenten te verdedigen in een discussie, zowel mondeling als schriftelijk. Hij kan op heldere wijze schriftelijk rapporteren en mondeling presenteren, aangepast aan het doelpubliek. 
 • De master beschikt over een adequate kennis van de Franse, Engelse en Duitse taal in het algemeen en van de juridische terminologie in die vreemde talen in het bijzonder. Hij is in staat om de rechtsbronnen en juridische teksten in het Nederlands en in de voormelde vreemde talen te analyseren en te beoordelen. 
 • De master kan autonoom en creatief werken met het recht, kan problemen onderkennen en aanpakken, oplossingen ervoor zoeken en ontwerpen en die oplossingen implementeren en evalueren. In het raam van de masterproef, die de toekomstige master in de Rechten in contact brengt met het juridische beroepenveld, beschikt hij over de competentie om de theoretische kennis die hij heeft verworven, te toetsen aan de rechtspraktijk en om daarover kritisch te reflecteren. Deze kennismaking met de rechtspraktijk kan mee bijdragen tot een verantwoorde beroepskeuze. 
 • De master is in staat om te bemiddelen en te onderhandelen en bezit een aantal relationele vaardigheden, zoals het leiden van vergaderingen en projecten. 
3. maatschappelijke en beschouwelijke competenties 
 • De master in de rechten dient dezelfde maatschappelijke en beschouwelijke competenties te hebben als de bachelor in de Rechten. 
 • Van de Master in de rechten wordt verwacht dat hij in staat is om het eigen recht te plaatsen in een ruim vergelijkend perspectief en de contextgebondenheid in tijd en ruimte ervan inziet.

Toegang tot verdere studies
Een masterdiploma geeft toegang tot master-na-masteropleidingen, afhankelijk van de specifieke toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde master-na-masteropleiding.

Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.
ECTS-coördinator

Prof. dr. G. Pavlakos, georgios.pavlakos@ua.ac.be

Mw M. Briels, mieke.briels@ua.ac.be (admin)