Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
HRM en arbeidsrecht
Studiegidsnr:1206TEWBDK
Vakgebied:Bedrijfskundige wetenschappen
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ria Janvier
Erik Henderickx

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
 • Engels
Passieve beheersing van :
 • Nederlands
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

U wordt verondersteld te beschikken over een behoorlijke kennis van en een gedegen inzicht in de basisbegrippen van organisaties en management, naast noties van recht. 
2. Eindcompetenties

Wij streven ernaar u als student sensitief te maken voor de 'menselijke' factor in organisaties. Vanuit dat perspectief beogen wij de volgende eindcompetenties: 
 • De student(e) kan de basisbegrippen en theoretische hoofdstromingen van het HRM en het arbeidsrecht onderscheiden en definiëren, en kan de relevantie ervan binnen een organisatie duiden, gevoed vanuit (inter)nationaal onderzoek. 
 • De student(e) kan de oorzaken, gevolgen en onderlinge verbanden van belangrijke sociale en (bedrijfs)economische ontwikkelingen binnen het HRM en het arbeidsrecht, en de link ervan met de globaliserende samenleving, identificeren. 
 • De student(e) kan de verworven basiskennis van het HRM en het arbeidsrecht toepassen in concrete omstandigheden. 
 • De student(e) kan op een logische, analytische en beargumenteerde wijze een vraagstuk op het domein van het HRM en het arbeidsrecht oplossen. 3. Inhoud

Het centrale vraagstuk van dit opleidingsonderdeel is: ‘hoe’ kan arbeidsgedrag (competenties, motivatie, werkomgeving) een (meetbare) sleutelbijdrage leveren aan een duurzaam competitief voordeel voor organisaties (profit, social profit - zoals onder andere scholen - en publieke sector) in een voortdurende veranderende (globaliserende) omgeving? Wat typeert de ‘high-performance organisations’ of de ‘high involvement work systems’ in termen van het aansturen van de inzet van medewerkers?  Hoe met 'mensen' het 'verschil' maken?
 
HRM wordt tot vandaag gedefinieerd als “the planned pattern of human resource (i.e. workforce) and human resource management (i.e. functional) deployments and activities intended to enable the organization to meet organizational goals and objectives” (McMahan, Virick & Wright, 1999: 99-122). 
 
De centrale lijn van de leerinhoud - ondersteund door de meest recente bevindingen vanuit het personeelswetenschappelijk onderzoek in de internationale tijdschriften - is: welke zijn de mogelijke conceptuele, theoretische en praktijkmogelijkheden om mensen (arbeid) in te zetten in competitieve organisaties? Het competentie- en talentmanagement vormen de 'rode draad' doorheen de diverse HRM-praktijken die worden bestudeerd. De academische insteek binnen deze leerinhoud impliceert dat wij expliciet steunen op de belangrijkste 'reviews' en 'meta analyses' die vandaag beschikbaar zijn, naast de topartikels in de wetenschappelijke literatuur. Deze worden dan vertaald naar 'evidence based management', of hoe in de praktijk 'onderbouwd' kan worden gehandeld. In grote lijnen onderscheiden wij de volgende grote delen:
 • Definitie HRM: samenhang omgeving, ('ambidextrous') organisatie, strategie en arbeid(sgedrag) 
 • Personeelswetenschappelijke stromingen / paradigma's
 • Rollen HRM en 'eerstelijnsmanagement'
 • BSC, organisatieconfiguratie en HRM Card (meten en sturen)
 • Werving, selectie en de 'eerste dag' ('on boarding') (instroom)
 • Doorstroom en loopbanen
 • Uitstroom, uitwerving en ontslag
 • Leren en ontwikkelen van competenties
 • Sturen op arbeidsgedrag (objectieven, beoordelen, terugkoppelen)
 • Belonen en waarderen
 • 'Workdesign' en 'bevlogenheid'
 • Change Management 

In dit opleidingsonderdeel wordt vanuit een geïntegreerd perspectief ook de nodige aandacht besteed aan het arbeidsrechtelijke raamwerk. Hierbij willen wij de dynamiek en de eigenheid van het arbeidsrecht, zowel het individuele als het collectieve, in het raam van een aantal specifieke HRM-toepassingen duiden: juridische contouren bij het aanwerven en het tewerkstellen van personeel, de onderscheiden types arbeidsovereenkomsten, de mogelijkheden en beperkingen van flexibiliteit, het ontslag, de rol van de sociale partners, het collectief overleg tot en met collectieve actie.

De theoretische invulling van de verschillende thema's wordt regelmatig geïllustreerd aan de hand van gegevens uit recent wetenschappelijk onderzoek, concrete illustraties (audiovisueel) en ‘self assessment’-oefeningen. Tevens wordt in een 'box' korte toelichting gegeven bij de basisconcepten en inzichten van de arbeids- en organisatiepsychologie / sociologie.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Casussen: Individueel

 • Portfolio


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk examen: elektronisch
 • Open boek
 • Meerkeuzevragen
 • Open vragen

 • Portfolio:
 • zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  HENDERICKX, E., JANVIER, R., VAN BEIRENDONCK, L, HUMBLET, P.  HRM, competentiemanagement en arbeidsrecht, Leuven, Acco, (editie 2010)

  Slides via ACCO of Blackboard

  Bijkomend studiemateriaal op Blackboard  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Dit zal bij specifieke onderdelen worden aangegeven via Blackboard:

  • Fragmenten '50 lessons' (audiovisueel)
  • Actuele documentatie (recente rapporten, wetenschappelijke artikels...)  7. Contactgegevens en begeleiding

  Gelieve bij vragen de assistent te contacteren: 

  De docenten kunt u best contacteren via e-mail:


  (+)laatste aanpassing: 07/02/2013 17:44 erik.henderickx