Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Collectief leren in organisaties
Studiegidsnr:2035OIWCLO
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Semester:2e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Piet Van den Bossche

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

2. Eindcompetenties

Studenten begrijpen hoe een variëteit aan sociale structuren in organisaties de context bieden voor kennisdeling en –ontwikkeling en zijn in staat om concepten en theorieën betreffende collectief leren toe te passen op bestaande organisaties. Daarenboven zijn ze in staat om strategieën aan te reiken die collectief leren bevorderen.
3. Inhoud

Organisaties beseffen dat kennis en leren heel belangrijke, zoniet de enige, bronnen van hun werkelijk competitief voordeel zijn.  Opvallend hierbij is dat heel wat van het leren in organisaties niet gebeurt vanuit onpersoonlijke informatiebronnen zoals handboeken of databases, maar door interacties tussen mensen. Meer en meer wordt onderkend dat kennis en de kracht van kennisontwikkeling ingekapseld is in sociale netwerken en gemeenschappen. Dat web van relaties kan organisaties helpen om heel dynamisch problemen aan te pakken en nieuwe kennis te creëren.

Dit vak bestudeert het collectief leren in organisaties vanuit drie verschillende perspectieven: het leren dat plaatsvindt in teams, gemeenschappen (communities of practice) en netwerken. Telkens wordt stilgestaan bij welke kennis en wat soort leren (al dan niet) plaatsvindt. Er wordt gezocht naar kritische factoren die het succes van dit collectief leren bepalen.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Open boek
 • Open vragen

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 02/12/2010 09:36 piet.vandenbossche