Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Masterproef
Studiegidsnr:2061OIWMAP
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:108
Studiepunten:18
Studiebelasting:504
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Peter Van Petegem
Vincent Donche
Sven De Maeyer
Jan Vanhoof
Paul Mahieu
David Gijbels
Elke Struyf
Piet Van den Bossche
Jozef Colpaert
Gracienne Lauwers
Kristin Vanlommel
Jan Ardies
Liesje Coertjens
Karen Meynen
Jelle Boeve-de Pauw
Katrien Cuyvers

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:


2. Eindcompetenties

Om de master succesvol af te sluiten dien je een masterproef te schrijven. Deze masterproef moet het bewijs leveren dat je het vakgebied, en in het bijzonder het gekozen deelgebied (onderwerp), voldoende beheerst om zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek op te zetten, uit te voeren en daarover schriftelijk te rapporteren.

 

De masterproef moet zonder twijfel een bijdrage zijn, hoe bescheiden ook, tot de onderwijs- en opleidingswetenschappen.

 

Hierbij wordt alleszins een eigen inbreng van jou verwacht.

 

Het doel van de bijdrage is dat de bestaande wetenschappelijke kennis, inhoudelijk of methodologisch, na het tot stand komen van de verhandeling toegenomen moet zijn, hoe bescheiden deze toename ook moge wezen. Dit veronderstelt dat vooraf wordt aangetoond dat in deze kennis ofwel leemten schuilen, ofwel tegenstellingen en onzekerheden en dat achteraf blijkt dat dit verholpen werd.
3. Inhoud

Een goede masterproef bevat de volgende onderdelen:

- een inleiding en duidelijke probleemstelling;

- een overzicht van relevante bestaande literatuur;

- een uiteenzetting van de gevolgde methode bij het onderzoek;

- een overzichtelijke beschrijving van de onderzoeksresultaten;

- een bespreking en conclusie;

- een lijst met gehanteerde referenties.

4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Seminaries

 • Eigen werk:
 • Scriptie: Individueel

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen

  Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Er zijn een aantal relevante publicaties op de markt die je helpen met het schrijven van je eindverhandeling. Deze auteurs lichten voornamelijk taalaspecten toe: hoe best een argumentatie opbouwen, welke stijlelementen zijn toepasbaar in een eindverhandeling, een korte uiteenzetting van spellingsregels en grammaticale aandachtspunten, …

   

  Een aanrader daarbij is:  

  Eco, U. (1985). Hoe schrijf ik een scriptie. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.

   

  Aangaande de APA-stijl verwijzen we naar de verschillende bronnen die via het internet raadpleegbaar zijn. Een voorbeeld:

  Degelman, D., & Harris, M. L. (2000).  APA style essentials.   Geraadpleegd op 23 januari 2006 op de website van Vanguard University, Department of Psychology: http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/index.aspx?doc_id=796


  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

   
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Met vragen kan je terecht bij karen.meynen@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 31/01/2013 16:48 karen.meynen