Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van master of Science in het cultuurmanagement te behalen moet de student
 • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
 • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
 • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
 • tenminste 60 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 60 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks: academische bachelor in de toegepaste economische wetenschappen, sociaal-economische wetenschappen, handelsingenieur (in de beleidsinformatica) en economische wetenschappen; alle masters

Mits voorbereidingsprogramma: andere academische bachelors

Mits schakelprogramma: professionele bachelors in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde, professionele bachelors in het sociaal werk (afstudeerrichtingen sociaal-cultureel werk en kunst- en cultuurbemiddeling), professionele bachelor in pop- en rockmuziek (afstudeerrichting muziekmanagement) (PHL), professionele bachelor na bachelor in advanced business management (optie cultuurmanagement) (KHL).
Doelstellingen - eindtermen
Voor de master in het Cultuurmanagement worden de volgende kerncompetenties beoogd:
 • CM-CM-1 | De master heeft inzicht in de huidige wetenschappelijke kennis in het domein van het cultuurmanagement, begrijpt de relevantie ervan binnen een culturele organisatie en kan deze toepassen waar nodig.
 • CM-CM-2 | De master is in staat om op een systematische manier bronnen en wetenschappelijke literatuur over een specifiek managementvraagstuk kritisch te selecteren, te verwerken en te synthetiseren.
 • CM-CM-3 | De master kan op basis van een open en kritische houding complexe problemen van cultuurmanagement op wetenschappelijke wijze detecteren, analyseren en op creatieve wijze oplossingen aanreiken vanuit een interdisciplinair denkkader.
 • CM-CM-4 | De master speelt actief in op maatschappelijke culturele ontwikkelingen (interculturaliteit, vergrijzing,...) en kan een situatie beoordelen en/of beslissingen nemen in een onzekere lokale of internationale context met oog voor creativiteit en originaliteit.
 • CM-CM-5 | De master beheerst de methodologie van het managementonderzoek en kan deze zelfstandig gebruiken bij managementvraagstukken uit de culturele sector (zoals participatieonderzoek, publieksonderzoek en performantieanalyse).
 • CM-CM-6 | De master is in staat om op een gefundeerde, synthetische en zelfstandige wijze zijn kennis aan te wenden en toe te passen bij het voorbereiden, het nemen en het opvolgen van management- en beleidsbeslissingen in de culturele sector.
 • CM-CM-7 | De master is in staat om efficiënt en effectief in team te werken, ondernemerschap aan de dag te leggen en zijn vaardigheden ook actief aan te wenden in een netwerk.
 • CM-CM-8 | De master is in staat om zijn analyse van en oplossingen voor problemen te evalueren en op creatieve en begeesterende wijze te communiceren met vakgenoten en leken en daarbij te inspireren.
 • CM-CM-9 | De master is in staat de institutionele- en beleidscontext van cultuur kritisch door te lichten en hier rekening mee te houden bij de analyse van een managementprobleem en de voorstellen tot oplossingen.
 • CM-CM-10 | De master reflecteert kritisch over cultuur en maatschappij, gebaseerd op cultuursociologische en -filosofische inzichten en heeft daarbij oog voor de diversiteit van cultuuruitingen in een lokale en internationale omgeving.
 • CM-CM-11 | De master kan reflecteren over zijn eigen denken en werken en is in staat zijn reflecties te vertalen in constructieve activiteiten en meer adequate oplossingen voor te stellen.
De afstemming van de specifieke kerncompetenties op de beroepsrollen van de Faculteit TEW ziet er als volgt uit:
 • Analyzer: CM-CM-1, CM-CM-2
 • Coordinator: CM-CM-5, CM-CM-6, CM-CM-7
 • Creator: CM-CM-3, CM-CM-4
 • Communicator: CM-CM-7
 • Inspirer: CM-CM-8
 • Strategist: CM-CM-9, CM-CM-10, CM-CM-11

  Toegang tot verdere studies
  Een masterdiploma geeft toegang tot master-na-masteropleidingen, afhankelijk van de specifieke toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde master-na-masteropleiding.
  Eindexamen
  Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

  Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
   
  Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

  Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

  Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.

  Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.
  ECTS-coördinator

  Prof. dr. L. Van Hoof, liliane.vanhoof@ua.ac.be

  Ms. G. Boeckx, gerda.boeckx1@ua.ac.be (admin)