Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van master of Science in de organisatie en het management te behalen moet de student
 • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
 • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
 • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
 • tenminste 60 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 60 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks: alle academische bachelors uitgezonderd academische bachelors uit het studiegebied economische en toegepaste economische wetenschappen
  
Mits schakelprogramma: professionele bachelors in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde, professionele bachelor in het facilitair management (KAHOSL)
Doelstellingen - eindtermen
Voor de master in Organisatie en Management worden de volgende kerncompetenties beoogd:
 • CM-OM-1 | De master kent de grondbegrippen en theorieën van de bedrijfskunde en kan de stand van de wetenschappelijke discussie en de nieuwste ontwikkelingen in dit domein beschrijven. 
 • CM-OM-2 | De master is in staat om op een systematische manier bronnen en onderzoeksliteratuur over een specifiek managementvraagstuk te verzamelen en kritisch te verwerken. 
 • CM-OM-3 | Op basis van zijn analytisch inzicht en methodologische vorming kan de master zelfstandig of in groepsverband, op een wetenschappelijke wijze een onderzoeksvraag formuleren en een onderzoeksopzet uittekenen. 
 • CM-OM-4 | De master kan de resultaten van wetenschappelijk onderzoek kritisch evalueren en vertalen naar praktische managementaanbevelingen. 
 • CM-OM-5 | De master ontwikkelt zijn academische kernvaardigheden (zoals zelfstandig analyseren en synthetiseren, zelfstandig redeneren, oordelen en communiceren) verder en onderkent het belang van zelfstudie en levensbreed leren. 
 • CM-OM-6 | De master kan initiatief nemen en zelfstandig (creatieve) oplossingen formuleren voor complexe managementvraagstukken. 
 • CM-OM-7 | De master kan zowel schriftelijk als mondeling doelgericht communiceren en rapporteren. 
 • CM-OM-8 | De master is in staat om op een open manier om te gaan met het multiculturele, internationale of multinationale karakter van de organisatie waarbinnen hij functioneert. 
 • CM-OM-9 | De master integreert ethische reflecties in zijn managementadviezen. De master is in staat zijn reflecties te vertalen in constructieve activiteiten voor de organisatie. De master hanteert een wetenschappelijk kader bij de analyse van managementproblemen. Hij benadert informatie op een onafhankelijke en kritische manier.
 • CM-OM-10 | De master hanteert een wetenschappelijk kader bij de analyse van managementproblemen. Hij benadert informatie op een onafhankelijke en kritische manier.
De afstemming van de specifieke kerncompetenties op de beroepsrollen van de Faculteit TEW ziet er als volgt uit:
 • Analyzer: CM-OM-1, CM-OM-2 
 • Coordinator: CM-OM-3, CM-OM-5 
 • Creator: CM-OM-4, CM-OM-6 
 • Communicator: CM-OM-5 
 • Inspirer: CM-OM-7, CM-OM-8 
 • Strategist: CM-OM-9, CM-OM-10

  Toegang tot verdere studies
  Een masterdiploma geeft toegang tot master-na-masteropleidingen, afhankelijk van de specifieke toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde master-na-masteropleiding.
  Eindexamen
  Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

  Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
   
  Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

  Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

  Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.

  Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.
  ECTS-coördinator

  Prof. dr. L. Van Hoof, liliane.vanhoof@ua.ac.be

  Ms. G. Boeckx, gerda.boeckx1@ua.ac.be (admin)