Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van master of Science in de filmstudies en de visuele cultuur te behalen moet de student
  • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
  • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
  • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
  • tenminste 60 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 60 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks: alle academische bachelor- en masterdiploma’s.
Met schakelprogramma: professionele bachelordiploma’s.

Doelstellingen - eindtermen
Kennis
1. De student heeft kennis van de grondbegrippen, theorieën, bevindingen, methoden en wetenschappelijke discussies binnen filmstudies en visuele studies en kan deze herkennen, identificeren en definiëren.
2. De student heeft kennis van de voornaamste stilistische paradigma\'s, de technologische ontwikkelingen en de maatschappelijke impact van film doorheen de filmgeschiedenis en kan deze elementen herkennen, identificeren en definiëren.
 
Inzicht
3. De student heeft het inzicht om film te plaatsen binnen het ruimere hedendaagse mediaveld en de visuele cultuur. Hij/zij kan film en andere beelden ontleden, film en andere beelden differentiëren en vergelijken.
4. De student kan de belangrijkste fasen (productie, verspreiding, gebruik) van het filmmedium onderscheiden en de politieke, sociale, culturele en economische functies en inbedding ervan ontleden
 
Toepassing (wetenschappelijke vaardigheden)
5. De student is in staat om de voornaamste methoden en technieken voor waarneming, analyse en bewijsvoering van filmstudies en visuele studies te hanteren in een eigen onderzoek en om wetenschappelijk te rapporteren over dit onderzoek.
 
Analyse
6. De student is in staat tot het verzamelen en kritisch verwerken van bronnen en onderzoeksliteratuur rond een specifiek wetenschappelijk vraagstuk m.b.t. film of visuele cultuur. Hij/zij kan hierbij een probleemstelling formuleren, het thema ontleden en onderscheiden van andere gerelateerde themata.
 
Synthese en evaluatie
7. De student bezit een hoge graad van visuele geletterdheid in ruime zin. Hij/zij is in staat kritisch beelden te begrijpen, te synthetiseren en te evalueren.
8. De student kan kritisch reflecteren over het wetenschappelijke veld van de film- en visuele studies: hij/zij is in staat wetenschappelijke teksten te beoordelen door kritiek te formuleren op concepten, methodes en analyses.
9. De student kan kritisch reflecteren over film- en visuele cultuur: hij/zij is in staat maatschappelijke fenomenen van film- en visuele cultuur te beoordelen vanuit wetenschappelijke invalshoek en kan weloverwogen standpunten innemen in actuele debatten.
 
Sociale en communicatieve vaardigheden
10. De student heeft de nodige sociale en communicatieve vaardigheden om in team samen te werken.
 
Attitude
11. De student heeft een professionele en open attitude ter voorbereiding op een baan in de wereld van film- en beeldproductie, -distributie, -vertoning en kritiek in een multiculturele samenleving.
Toegang tot verdere studies
Een masterdiploma geeft toegang tot master-na-masteropleidingen, afhankelijk van de specifieke toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde master-na-masteropleiding.
Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.
ECTS-coördinator

Prof. dr. F. Van Loon, erasmus-com@ua.ac.be
Administratie: Mr Piet De Vroede, erasmus-com@ua.ac.be