Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van master of Science in de vergelijkende en Europese politiek te behalen moet de student
  • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
  • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
  • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
  • tenminste 60 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 60 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks: academische bachelor in de politieke wetenschappen, de sociologie, de communicatiewetenschappen en de sociaal-economische wetenschappen
 
Mits voorbereidingsprogramma: academische bachelors en masters in de humane wetenschappen
 
Mits schakelprogramma: professionele bachelor in het communicatiemanagement, het bedrijfsmanagement - optie rechtspraktijk, de journalistiek en het sociaal werk. 
Doelstellingen - eindtermen
De  Master kent de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek in de discipline van de vergelijkende en Europese politiek, zowel wat betreft theorie als methodologie.
 
De Master kent de belangrijkste wetenschappelijke theorieën, benaderingwijzen en concepten van de vergelijkende en de Europese politiek
 
De Master heeft inzicht in de binnenlandse en Europese politieke, sociale en economische problemen en in de binnenlandse en Europese politieke actualiteit
 
De Master heeft inzicht in de institutionele architectuur, de besluitvorming en het beleid van de binnenlandse en Europese overheidsorganisaties
 
De Master heeft het vermogen om op een wetenschappelijke wijze te kijken naar problemen uit de binnenlandse en Europese politiek
 
De Master heeft het vermogen om op een kritische en open wijze te kijken naar problemen uit de binnenlandse en Europese politiek
 
De Master kan op maatschappelijk verantwoorde en relevante wijze omgaan met problemen uit de binnenlandse en Europese politiek
 
De Master kan op een creatieve en probleemoplossende wijze omgaan met problemen uit de binnenlandse en Europese politiek
 
De Master is in staat om een probleem uit de binnenlandse en Europese politiek op een wetenschappelijk correcte wijze te onderzoeken
 
De Master is in staat om schriftelijk en mondeling te rapporteren en te communiceren over een probleem uit de binnenlandse en Europese politiek
Toegang tot verdere studies
Een masterdiploma geeft toegang tot master-na-masteropleidingen, afhankelijk van de specifieke toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde master-na-masteropleiding.
Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald. 
 
Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.
ECTS-coördinator

Prof. dr. F. Van Loon, erasmus-com@ua.ac.be
Administratie: Mr Piet De Vroede, erasmus-com@ua.ac.be