Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur te behalen moet de student
 • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
 • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
 • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
 • tenminste 180 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 180 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
een diploma van het secundair onderwijs, van het hoger onderwijs, van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid,  of van een diploma of getuigschrift dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.
Doelstellingen - eindtermen
Voor de bachelor Handelsingenieur worden de volgende kerncompetenties beoogd:
 • CB-HI-1 | De bachelor HI kan de basisbegrippen en theoretische hoofdstromingen van de economie, exacte en humane wetenschappen onderscheiden en definiëren.
 • CB-HI-2 | De bachelor HI kan basisbegrippen en theoretische hoofdstromingen van diverse functionele managementdomeinen en technologie- en productiegerelateerde toegepaste wetenschappen onderscheiden en definiëren, en kan de relevantie ervan binnen een organisatie duiden.
 • CB-HI-3 | De bachelor HI kan de belangrijkste onderzoeksmethoden en -technieken van (bedrijfs)economisch onderzoek beschrijven en de juiste methode selecteren en gebruiken bij de oplossing van (bedrijfs)economische vraagstukken. 
 • CB-HI-4 | De bachelor HI kan oorzaken, gevolgen en onderlinge verwevenheden van belangrijke sociale en (bedrijfs)economische ontwikkelingen in een globaliserende samenleving identificeren.
 • CB-HI-5 | De bachelor HI kan ongestructureerde problemen herleiden tot concrete onderzoeksvragen.
 • CB-HI-6 | De bachelor HI kan de verworven basiskennis toepassen in diverse contexten.
 • CB-HI-7 | De bachelor HI kan kritisch omgaan met een veelheid aan informatiebronnen en hieruit de correcte informatie distilleren.
 • CB-HI-8 | De bachelor HI kan schriftelijk en mondeling communiceren op een academisch niveau in het Nederlands en in minstens twee vreemde talen over (bedrijfs)economische en maatschappelijk relevante onderwerpen.
 • CB-HI-9 | De bachelor HI beheerst algemene academische vaardigheden zoals logisch redeneren, analytisch denken en het vermogen tot argumenteren en onderkent het belang van levenslang en levensbreed leren.
 • CB-HI-10 | De bachelor HI kan de ethische dimensie van een (bedrijfs)economisch, maatschappelijk en technologie- en productiegerelateerd toegepast wetenschappelijk probleem onderscheiden en hierover reflecteren.
De afstemming van de specifieke kerncompetenties op de beroepsrollen van de Faculteit TEW ziet er als volgt uit:
 • Analyzer: CB-HI-1, CB-HI-2, CB-HI-3, CB-HI-4
 • Coordinator: CB-HI-5, CB-HI-6, CB-HI-7, CB-HI-9, CB-HI,10
 • Communicator: CB-HI-8, CB-HI-9, CB-HI-10

  Toegang tot verdere studies
  Een bachelor diploma geeft rechtstreeks toegang tot ten minste één masteropleiding.

  Eindexamen
  Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

  Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
   
  Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

  Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

  Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.
   
  De examencommissie kan een student die niet voor alle opleidingsonderdelen een creditbewijs heeft behaald geslaagd verklaren op grond van het feit dat ze gemotiveerd van oordeel is dat de doelstellingen van de opleiding globaal verwezenlijkt zijn.

  Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.
  ECTS-coördinator

  Prof. dr. L. Van Hoof, liliane.vanhoof@ua.ac.be

  Ms. G. Boeckx, gerda.boeckx1@ua.ac.be (admin)