Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Profiel van de opleiding
Epidemiologie is de discipline die het voorkomen van gebeurtenissen en toestanden in populaties bestudeert en dit voorkomen tracht in verband te brengen met beschrijvende en/of beïnvloedende determinanten. Als dusdanig is de epidemiologie sterk verwant met het vakgebied volksgezondheid (Public Health). De epidemiologie is daarom bij uitstek gebruiker van de statistische methoden en één van de belangrijkste vereisten voor een goed epidemioloog is dan ook een gedegen kennis van de inferentiële statistiek. De laatste decennia zijn de methodologische concepten uit de epidemiologie ook toegepast op wetenschappelijke vraagstukken die ontstaan in de (klinische) arts-patiënt relatie en zijn specifieke methoden ontwikkeld rond de verschillende toepassingsdomeinen (bvb. genetische epidemiologie). De epidemioloog is daardoor onmisbaar geworden bij opzet, uitvoering en analyse van het toegepast medisch wetenschappelijk onderzoek enerzijds en bij het toepassen van de medisch wetenschappelijke kennis bij het ontwikkelen van een beleid (policy) rond volksgezondheid anderzijds.

De doelstelling van deze opleiding is studenten die reeds beschikken over een afgeronde bacheloropleiding in de Geneeskunde en in de Biomedische Wetenschappen, de kennis, vaardigheden en competenties bij te brengen om zelfstandig epidemiologisch onderzoek te kunnen uitvoeren in een multidisciplinaire omgeving binnen één van de domeinen van de epidemiologie en hen ook in staat te stellen adviserende en beleidsvormende functies op wetenschappelijk niveau op te nemen binnen de gezondheidszorg.
De afgestudeerde Master Epidemiologie beschikt over kennis en inzicht in epidemiologische methoden en technieken van patiëntgebonden onderzoek en in het vóórkomen en de determinanten van belangrijke ziekten en gezondheidsproblemen.
Na het afronden van de studies kan de afgestudeerde onderzoeksvragen uit de praktijk van de gezondheidszorg en van de volksgezondheid omzetten tot een onderzoeksobject en een studieopzet, kan de studie zelf uitvoeren of de uitvoering ervan coördineren. Hij kan de verzamelde gegevens analyseren, de onderzoeksresultaten interpreteren en hierover op geëigende manier communiceren zowel naar de wetenschappelijke gemeenschap als naar de actoren uit de praktijk van de gezondheidszorg en van de volksgezondheid. De domeinspecifieke leerresultaten van de opleiding komen overeen met de registratie-eisen als epidemioloog–A in Nederland.
Beroepsprofielen van de afgestudeerden
Epidemiologen vinden hun tewerkstelling voornamelijk in de wereld van het gezondheidsbeleid, in het medisch wetenschappelijk onderzoek of in het onderwijs. De laatste decennia is het actieveld van de epidemioloog sterk uitgebreid: waar de epidemioloog zich vroeger vooral richtte op onderzoeksvragen uit de preventieve geneeskunde en de volksgezondheid (Public Health) wordt nu ook meer en meer beroep gedaan op de methodologische expertise van de epidemioloog in klinisch wetenschappelijk onderzoek, in toegepast genetisch onderzoek,…Een deel van de afgestudeerden zal na afloop van de studie een promotieplaats kunnen bekleden aan een academische instelling in binnen- of buitenland. Verder zullen afgestudeerden terecht komen bij organisaties op het terrein van de volksgezondheid. Een derde categorie aan toekomstige arbeidsplaatsen voor afgestudeerden is binnen de farmaceutische industrie, onder meer als ‘Clinical Research Associate’ (CRA). De opleiding biedt ook een goede basis voor een carrière als toegepast klinisch onderzoeker al dan niet in combinatie met een functie als medisch specialist. Tot slot zal een aantal afgestudeerden terecht kunnen in onderwijsinstellingen (universiteiten en hogescholen).