Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van master of Science in de epidemiologie te behalen moet de student
 • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
 • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
 • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
 • tenminste 120 studiepunten hebben verworven.
De opleiding heeft een studieomvang 120 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks: academische bachelor in de geneeskunde, in de biomedische wetenschappen.

Na toelating: academische bachelors die kunnen aantonen dat ze minimum 5 jaar werkervaring hebben in de epidemiologie.  Hun dossiers worden individueel beoordeeld door een opleidingscommissie.
 
Mits schakelprogramma: professionele bachelor in de verpleegkunde die eveneens kunnen aantonen dat ze minimum 5 jaar werkervaring hebben in de epidemiologie

Doelstellingen - eindtermen

De master in de epidemiologie moet beschikken over een aantal competenties. Deze competenties vallen onder 6 competentiegebieden: inhoudelijk expert, wetenschapsexpert, communicator, samenwerker, professional en levenslange lerende.
De opleiding master in de epidemiologie levert afstuderenden af die voldoen aan deze competenties. De nadruk van het programma ligt op het verwerven van kennis rond epidemiologie en wetenschappelijk onderzoek enerzijds en op het verwerven van vaardigheden hier rond anderzijds. Daarnaast gaat er ook aandacht naar communicatie en samenwerken, omdat de afstuderende master in de epidemiologie in het dagelijkse beroep deze competenties nodig heeft.
Binnen voornoemde 6 competentiegebieden hebben we 9 (hoofd)competenties voor de opleiding gedefinieerd.
De 9 (hoofd)competenties en hun verdere onderverdeling:
De afgestudeerde:

 1. Heeft kennis van de epidemiologie en van de belangrijkste ontwikkelingen in de gezondheidswetenschappen 
 2. Kan een probleem uit het domein van de medische wetenschappen vertalen naar een wetenschappelijke onderzoeksvraag  
 3. Kan een passend studieopzet kiezen, verantwoorden en uitvoeren
 4. Kan empirisch verkregen data verwerken, analyseren, interpreteren en (kritisch) evalueren 
 5. Kan de opzet en uitkomsten van empirisch onderzoek presenteren en verbinden met de theorie 
 6. Kan functioneren in een multidisciplinair samengesteld onderzoeksteam
 7. Heeft inzicht in de interactie van de epidemiologie als discipline van de gezondheidswetenschappen (Health Sciences) met de maatschappij
 8. Heeft een resultaatsgerichte en competitieve instelling
 9. Kan verder studeren op een grotendeels zelfgestuurde en zelfstandige manier

meer
Toegang tot verdere studies
Een masterdiploma geeft toegang tot master-na-masteropleidingen, afhankelijk van de specifieke toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde master-na-masteropleiding.
Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma.

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.

Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.