Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Steunpunt Recht & Onderwijs  
    
Steunpunt Recht en Onderwijs
Het onderwijsrecht draagt een bij uitstek juridisch multidisciplinair karakter waarbij de volgende subdisciplines vertegenwoordigd zijn binnen volgende potentiële  werkgroepen : grondwettelijk recht, administratief recht, bestuursrecht, burgerlijk recht, verbintenissenrecht, gerechtelijk recht, ambtenarenrecht, wetgevingstechniek, vergelijkend recht, budgettair recht, sociaal recht, verbintenissenrecht, handels- en economisch recht, fiscaal recht, internationaal recht, europees recht, volkenrecht, sociaal recht, personen- en familierecht, strafrecht, strafprocesrecht, staatsrecht.
Het steunpunt beoogt een intra-disciplinaire samenwerking binnen het juridische vakgebied te realiseren binnen de hiervoor beschikbare middelen.

Het steunpunt Recht en Onderwijs maakt, als een samenwerkingsverband van de rechtsfaculteiten, het mogelijk om voor korte termijn onderzoeksvragen, beroep te doen op de deskundigheid van de experten binnen de verschillende disciplines.

De personen die verbonden zijn aan de entiteiten en in beginsel hun bereidheid tot medewerking hebben meegedeeld, worden gevoegd in annex. Hun inzetbaarheid wordt bepaald door de reële beschikbaarheid voor de vervulling van de specifieke opdracht binnen de in onderling overleg af te spreken redelijke termijn.

Het voert een lange termijn onderzoeksagenda via een structuur van werkgroepen en voor zover de beschikbare middelen het toelaten. Het korte termijn onderzoek gebeurt via een structuur van experten en potentiële ad hoc werkgroepen aan de hand van de door de overheid geformuleerde onderzoeksvragen.

Het steunpunt streeft verder naar interactie met de rechtspraktijk waaronder de magistraten en de balie en met andere wetenschappelijke disciplines.  Een bijzondere inbreng vanwege de ambtenaren-juristen van het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap alsook van de verschillende onderwijsnetten wordt  gewaarborgd.

Het steunpunt beoogt een collegiale inter-disciplinaire werkwijze te realiseren in de disseminatieactiviteiten. Hiervoor kan het beroep doen op het netwerk van het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (ICOR).