Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Steunpunt Recht & Onderwijs  
    
Werking van het steunpunt
Beheersstructuur
Gestructureerd overleg vindt op geregelde tijdstippen plaats in de organen van bestuur van het steunpunt.

Bestuur
Het Bestuur komt jaarlijks samen. Het bestaat uit het Management-comité uitgebreid met de decanen of hun vertegenwoordigers. Het bestuur draagt bestuursverantwoordelijkheid, neemt de belangrijkste beslissingen, oefent toezicht uit en evalueert de werking van het steunpunt. Wat het onderzoek betreft, waakt het Bestuur erover dat het steunpunt zich slechts zal engageren voor die thema’s waarvoor bij de consortiumentiteiten voldoende expertise aanwezig is en nadat het bestuur zich daarvan heeft vergewist. In principe worden de beslissingen bij consensus genomen. Het Bestuur wordt  voorgezeten door de steunpunt promotor-coördinator.

Management-comite
Voor het algemeen beheer van het steunpunt “Recht en Onderwijs”  staat  een Management-comité in dat bestaat uit de steunpunt promotor-coördinator, de steunpunt coordinator en uit één afgevaardigde van iedere deelnemende faculteit uitgebreid met experten, onder meer in functie van de overeengekomen onderzoeksthema’s, aangeduid door het comité.
Het management-comité draagt de verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur van het steunpunt, met o.m. maar niet uitsluitend de practische programmatie van de onderzoeksagenda. Het Management-comité komt in beginsel maandelijks samen. In principe worden de beslissingen bij consensus genomen. De steunpunt promotor-coördinator zit het management-comité voor.  Het Management-comité staat in voor de centrale taakverdeling.  

Steunpunt promotor-coördinator (Prof. Dr. Daniel Cuypers)
De steunpunt promotor-coördinator is het aanspreekpunt voor het steunpunt in het algemeen en treedt op als liaison officer voor het steunpunt ten aanzien van de Vlaamse overheid. Hij leidt het Bestuur en het Management-comité en zit dit voor. Hij is ook verantwoordelijk voor het financieel management van het steunpunt.

Steunpunt directeur (Prof. Dr. Gracienne Lauwers)
De uitvoering van het dagelijks bestuur berust bij de directeur van het steunpunt.

Het Overlegcomité met de overheid
Het Overlegcomité met de overheid voert o.m. jaarlijks overleg over de onderzoeksvragen van de overheid. De onderzoeksvragen worden in onderling overleg vastgelegd, rekening houdende met de binnen de entiteiten beschikbare expertise en draagkracht,op basis waarvan door het consortium onderzoeksgroepen kunnen worden gevormd. Het overlegcomité komt samen op vraag van de overheid. Het Management-comité vaardigt afgevaardigden af naar het overlegcomité.

Het financieel beheer van het steunpunt  
De boekhouding gebeurt door de UA, en wordt gecontroleerd door een onafhankelijke bedrijfsrevisor, aangesteld door het Management-comité van het steunpunt.

HRM van het steunpunt  
HRM wordt overgelaten aan het Management-comité van het steunpunt.