Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact | AfdrukkenLogin 
Master Biomedische Wetenschappen  
    
In vivo beeldvorming in preklinische en klinische context (6 sp – sem 1)
De basisprincipes van de biomedische beeldvorming worden als parate kennis bijgebracht. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan radio-actieve isotopen, de interactie van straling met materie en het biologisch gedrag van radiofarmaceutische verbindingen voor diagnostisch en therapeutisch gebruik. De cursus behandelt zowel de fysische basisprincipes als preklinische en klinische toepassingen van de verschillende types van biomedische beeldvorming: X-stralen beeldvorming en CT-scan, echografie met ultra geluid, Doppler ultrasoon, MRI magnetische resonantie beeldvorming, radionuclide beeldvorming: scintigrafie, SPECT en PET.
Preklinisch geneesmiddelenonderzoek (6sp – sem 1)
Met deze cursus verwerft men inzicht over de preklinische ontwikkeling van geneesmiddelen door farmaceutische en biotechnologische bedrijven. De afgestudeerde moet in staat zijn om preklinische gegevens in een registratiedossier correct te plaatsen en de relevantie hiervan voor het klinische onderzoek te herkennen.
In een overzicht van de belangrijkste farmaceutische en biotechnologische bedrijven worden onderzoeksstrategieën, product portfolio’s, e.a. besproken. De volgende thema’s komen aan bod:
- Biotechnologische uitdagingen en toepassingen in geneesmiddelonderzoek.
- Algemene structuur/werking van een farmaceutisch/biotechnologisch bedrijf met de nadruk op enerzijds management, quality control, onderzoek en productie en anderzijds op Good Laboratory Practices (GLP) en Good Manufacturing Practices (GMP)
- Preklinische ontwikkeling: flowchart en proces analyse. Hierbij wordt ingegaan op bronnen van nieuwe moleculen via chemische, natuurlijke of biotechnologische processen, de farmacologische evaluatie m.i.v. strategieën en -modellen, computersimulaties, cellulaire en niet-cellulaire screening, proefdiermodellen, e.a.. , de farmacokinetiek: absorptie, distributie, metabolisme en excretie (ADME), de toxicologie: acute en chronische toxiciteit, mutagenese, carcinogenese, reproductietoxiciteit en ecotoxiciteit, en de farmaceutische ontwikkeling: doseringsvormen, stabiliteit, productie vereisten, e.a.
Moleculaire beeldvorming in preklinische en klinische context (6sp – sem 2)
Deze module omvat ‘Radiofarmacie en Contraststoffen’ in functie van macroscopische PET/SPECT beeldvorming, en 'Tracers en Probes’ voor microscopische beeldvorming, inclusief fluorescente en bioluminescente reportergen-beeldvorming.
Beoogde competenties zijn:
De studenten verwerven inzicht in de mogelijkheden van radioactieve verbindingen bij medisch diagnostische toepassingen, en van fluorescentie en bioluminescentie als in vivo, ex vivo en in vitro onderzoekstechnieken op organismen, weefsels en cellen. De studenten verwerven de vaardigheid om voor willekeurige beoogde toepassingen informatie te kunnen verzamelen over state-of-the-art mogelijkheden voor detectie, visualisatie en kwantificering van moleculaire processen in een preklinische en een klinische context.
Biomedische digitale signaal- en beeldverwerking (6sp –sem 2)
Als grondslag voor de digitale beeld- en signaalverwerking wordt de student vertrouwd gemaakt met het basismodel en de nodige basiswiskunde wordt aangebracht.
In het deel ‘Biomedische signaalverwerking’ wordt aandacht gegeven signalen en systemen, tijdsdomein beschrijving en convolutie, spectrale analyse, signaal bemonstering, digitale filters  en Wavelet transformatie. In het deel ‘Biomedische beeldverwerking’ ligt de nadruk op algemene aspecten van digitale beeldtechnologie, het beeldmodel (Lineaire systeemtheorie, Fourier Transformatie, Filter Theorie), de digitale beeldverwerking (Puntoperaties, Locale operaties, Globale operaties, met toepassingen), digitale beeldanalyse (Objectmetingen, patroonherkenning). Hierbij wordt ingegaan op moderne technieken in de beeldverwerking zoals de wavelet transformatie, artificiele neurale netwerken, genetische algoritmen en fuzzy logica
De studenten leren deze technieken zelf uitvoeren met beschikbare software en hardware.
De studenten passen deze technieken toe op een probleem uit de medische of microscopische beeldvorming.
Neuroimaging, preclinical and clinical studies (6sp – sem 3)
De verschillende technieken gebruikt in de beeldvorming van het centrale zenuwstelsel worden toegelicht. Van alle technieken zal de toepassing, indicatie en medische waarde in theorie worden besproken en met praktijkvoorbeelden worden geïllustreerd. Bovendien zal ook de nodige aandacht worden besteed aan de geavanceerde beeldverwerking gebruikt in biomedisch onderzoek.
Naast de bespreking van de technieken, tracht de cursus inzicht te geven in de wijze waarop het beeldcontrast tot stand wordt gebracht en wat de onderliggende fysiologische of anatomische mechanismen zijn.
In het deel Computertomografie (CT) wordt aandacht gegeven aan CT contraststoffen en hun toepasbaarheid in een preklinische en klinische context, perfusie CT, 3D technieken en CT-angiografie.In het deel Magnetische resonantie imaging (MRI) wordt aandacht gegeven aan MRI contraststoffen en hun toepasbaarheid in een preklinische en klinische context, diffusie MRI en toepassing van DW MRI in verschillende applicaties (herseninfarct, MS, ontwikkeling/degeneratie witte stof ...), perfusie gewogen MRI met toepassing van PW MRI in verschillende applicaties (ischemie, hersentumoren), functionele MRI voor hersenwerking, flow en MR angiografie met toepassingen, ultrafast imaging met toepassingen (gebruik in fMRI, quantificatie volume hersenregio’s), en bepaling lekkage in bloed-hersen-barrière aan de hand van dynamische MRI met gebruik van contraststoffen.