Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Onderzoek  
    
Gegevens UAntwerpen
Juridisch statuut: publiekrechterlijke autonome onderwijsinstelling
Oprichtingsdatum: opgericht bij Vlaams Decreet van 4 april 2003,

verschenen in het Belgisch Staatsblad op 14/07/2003

(kopie beschikbaar bij onderzoeksmanagers / onderzoekscoördinatoren)
Maatschappelijke zetel: Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
BTW-nummer: BE-0257-216.482
Ondernemingsnummer: 0257-216.482
KBO-nummer: 0257-216.482
RSZ-nummer: 082.90.73.54

Bankgegevens
Adres bank: KBC Bank Antwerpen Rubens

KBC Toren

Eiermarkt 20, 2000 Antwerpen

Tel. 03/206.83.10 - Fax 03/206.83.11
Rekeningnummer: 735-0079972-32
IBAN: BE 90 7350 0799 7232
BIC: KREDBEBB
Rekeninghouder: Martin Decanq, Financieel Beheerder, voor de Universiteit Antwerpen

RSZ-document
Als bijlage bij een projectaanvraag wordt soms een recent RSZ-attest met droogstempel gevraagd, om te bewijzen dat de instelling heeft voldaan aan de verplichtingen m.b.t. de betaling van de wettelijke bijdragen aan de sociale zekerheid.  Het origineel attest kan bekomen worden bij de personeelsdienst (Monique Ceulemans – tel. 3142 of Tom Dierckx – tel. 3140)
Ondertekening
Ondertekening van subsidieaanvragen
SUBSIDIEAANVRAGEN worden in principe getekend door de promotor, tenzij de onderzoeksfinancierende instantie een handtekening van het instellingsbestuur vraagt.  In dat geval wordt de aanvraag (ook) ondertekend door de rector. Indien uw projectaanvraag getekend dient te worden door de rector,  bezorgt u deze aan de onderzoeksmanagers van de Dienst Basis- en Toegepast Onderzoek.  Die kijken het budget na en leggen de aanvraag voor aan de rector.  Voorzie een redelijke tijdsmarge zodat de ondertekening van de offerte door de rector haalbaar blijft binnen de deadline voor indienen.  De rector ondertekent in principe enkel volledige / finale projectaanvragen.  In geval van hoogdringendheid kan een pre-finale versie worden aangeboden.  De minimale informatie voor een handtekening is de budgetinformatie.

Ondertekening van offertes
Voor OPENBARE OFFERTES ( = waarbij  de opdrachtgever een overheidsinstantie is en de opdracht beschreven staat in een bestek) is de HANDTEKENING VAN DE RECTOR VERPLICHT.
  
Sinds 1 januari 2012 is voor Vlaamse en federale overheidsopdrachten een ELEKTRONISCHE INDIENING van offertes soms vereist, via het E-TENDERING PLATFORM van de federale overheid.  Indien u op dergelijke aanbesteding wil intekenen, dient u zelf een ‘user account’ aan te maken via deze weblink: https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepareRegisterUser.do

Ook offertes, die elektronisch worden ingediend, moeten (elektronisch) worden ondertekend door de rector.  Wanneer uw offerte volledig klaar is voor indiening, neem dan contact op met Marianne De Voecht (marianne.devoecht@uantwerpen.be) van het Dept. Onderzoek, die zal zorgen voor ondertekening op institutioneel niveau.

MEER INFORMATIE OVER E-TENDERING: 

TIP:  Via dit platform kan u d.m.v. e-notification overheidsopdrachten die uw interesse wegdragen terugvinden. Door gebruik te maken van de zoekmotor en uw profiel achter te laten kan u dagelijks de relevante publicaties in uw mailbox krijgen. http://www.publicprocurement.be/portal/page/portal/pubproc/ondernemingen/e-procurement/faq1/handleiding_e-notification_ondernemers.pdf


Promotorschap - copromotorschap in onderzoeksprojecten
De aanduiding van promotorschap en copromotorschap in een project wordt, samen met het budget en de belangrijkste gegevens van het project, door het Departement Onderzoek opgenomen in de Onderzoeksdatabank.  Via de Onderzoeksdatabank wordt een project toegevoegd aan de e-curriculum van een vorser.  Enkel de promotor en copromotor(en) aangeduid in het projectvoorstel, later onderdeel van het contract, worden opgenomen in de databank!  Ingeval een copromotor achteraf  wordt toegevoegd, of de promotor van een project wordt gewijzigd in de loop van het project, dient de financierende instantie of opdrachtgever daar een formeel akkoord bij te geven, doorgaans via een amendement bij het contract.

De begrippen ‘promotor’, ‘promotor-woordvoerder’, ‘copromotor’ worden door verschillende instanties (externe en interne financiers) op uiteenlopende wijze gebruikt. Voor gebruik binnen de context van de Universiteit Antwerpen (en derhalve de Onderzoeksdatabank) worden volgende definities gehanteerd:
-Promotor:

Elk lid van het academische personeel dat binnen de Universiteit Antwerpen de eindverantwoordelijkheid draagt voor een onderzoeksproject en het daaraan verbonden budget, rekeninghoudend met de bepalingen vastgelegd in de Onderzoeksraad van 24.02.2011: 
Als promotor, financieel verantwoordelijke, van een (extern) gefinancierd onderzoeks- of dienstverleningscontract waarvoor de Universiteit Antwerpen als onthaalinstelling optreedt, kunnen enkel optreden:
leden van het ZAP (rekening houdende met de bepalingen betreffende de emeriti & pre-emeriti);
leden van het BAP die aangesteld zijn als onderzoeksleider of academisch medewerker ZAP;
postdoctorale vorsers  en, met respect voor de externe oproep en onder verantwoordelijkheid van een ZAP-lid, eventuele predoctorale vorsers;
leden van het ATP (met doctoraat) die mits het voorafgaand akkoord van hun (academisch) diensthoofd, zelf succesvol een project hebben ingediend.

Voor post-doctorale vorsers geldt de vereiste dat zij slechts kunnen aangesteld worden als promotor, zolang hun aanstelling de projectduur overschrijdt en ze niet via het project bezoldigd worden.

-Promotor-woordvoerder

Deze term wordt alleen gehanteerd voor de promotor die binnen de Universiteit Antwerpen een project coördineert waarbij meerdere UA-onderzoeksgroepen, elk met een afzonderlijk budget, betrokken zijn. 

-Copromotor

Elk lid van het academisch personeel dat officieel betrokken is bij de leiding van een project, zonder de eindverantwoordelijkheid te dragen. Een persoon die op een project bezoldigd wordt kan geen copromotor (noch promotor) zijn behoudens met instemming van de kredietverlener.

Ook post-doctorale vorsers kunnen aangesteld worden als promotor, zolang hun aanstelling de projectduur overschrijdt en ze niet via het project bezoldigd worden.


Borgtocht
Bij offertes voor een OPENBARE AANBESTEDING zal, na gunning van de opdracht, de UAntwerpen vaak gevraagd worden een borgtocht te betalen.  Deze borgtocht wordt meestal uitgedrukt in een percentage van het budget van de opdracht en dient gewoonlijk binnen een vrij korte termijn (30 dagen) betaald te worden.  Hiervoor zorgt de financiële dienst (ADFIN) nadat de gunningsbrief is ontvangen.  De borgtocht wordt in één keer vrijgegeven op het einde van de looptijd van de overeenkomst, soms op uitdrukkelijke vraag van de opdrachtnemer en natuurlijk op voorwaarde dat de gevraagde diensten werden geleverd, voltooid en goed bevonden.