Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Onderzoek  
    
Ethische aspecten
Het is van belang om in het stadium van de projectaanvraag de ethische aspecten van een projectvoorstel niet uit het oog te verliezen.  In sommige gevallen is een advies van een ethische commissie vereist vóór gunning van het project.

Aan de Universiteit Antwerpen kunnen aanvragen voor advies aan volgende commissies worden voorgelegd:
Ethische Commissie Dierproeven 
Ethische Adviescommissies)
Ethische Commissie Sociale- en humane wetenschappen


Valorisatie en intellectuele eigendom
Voor bepaalde financiers moet bij de projectaanvraag aangegeven worden wat de verwachte resultaten zijn en hoe deze resultaten beschermd en/of gevaloriseerd  kunnen worden.  Vaak wordt door de financier gevraagd om aan het projectvoorstel ook een valorisatieplan of -luik te voegen.  Voor advies bij de uitwerking van deze valorisatieplannen kan u terecht bij de onderzoeksmanagers van het dept. Onderzoek (Interface UAntwerpen). In functie van het valorisatiedossier wordt dan ook een business developer van de TechTranferdienst betrokken. Neem zo vroeg mogelijk in de aanvraagfase contact op!

Afspraken met de financierende instanties of partners over intellectuele eigendom die in het project wordt ingebracht (background) of uit het project (naar verwachting) zullen voorkomen (foreground) zijn doorgaans voorwerp van onderhandeling.  Het is raadzaam om voor de aanvang van de onderhandelingsprocedure contact te nemen met de business developer van de TechTransferdienst.