Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Onderzoek  
    
  > Onderzoek
Innovatie & Valorisatie

Voor onderzoekers

Academische onderzoeksresultaten kunnen gevaloriseerd en in de praktijk toegepast worden via  samenwerkingen met bedrijven, via de creatie van intellectuele eigendom en het verlenen van licenties en/of via de oprichting van een spin-off.  Om de kans op latere valorisatie van jouw onderzoeksresultaten te maximaliseren is het belangrijk om reeds in een vroeg stadium van het onderzoek de juiste maatregelen te nemen. Neem daarom tijdig contact met ons op. Wij adviseren je over verschillende mogelijkheden om jouw kennis te valoriseren en om te zetten in innovatieve producten en diensten. 

Onderzoeksfinanciering

Nieuwe ideeën en onderzoeksresultaten bevinden zich vaak nog in een embryonaal stadium en dienen nog verder onderzocht en ontwikkeld te worden vooraleer ze toegepast kunnen worden in innovatieve producten en diensten. Uiteraard is daarvoor financiering nodig. De onderzoeksmanagers van het departement Onderzoek en de onderzoekscoördinatoren van de Hogescholen AUHA informeren je graag over de verschillende financieringskanalen voor basis-en toegepast onderzoek. Bij de TechTransfer dienst kan je terecht voor ondersteuning bij het uitwerken van het valorisatieluik met economische finaliteit. Wij helpen je met het uitvoeren van een octrooieerbaarheidsanalyse, een freedom-to-operate analyse, het contacteren van bedrijven voor deelname aan de gebruikerscommissie en ondersteunen je daar waar mogelijk met marktrapporten en specifieke databanken met bedrijfs- en marktgegevens. Meer informatie mbt het Industrieel Onderzoeksfonds kan je  hier vinden.

Voorzorgen bij onderzoek

In tegenstelling tot de bedrijfswereld, is de onderzoekswereld een open omgeving waar dagelijks vrijelijk kennis, materialen en technologie uitgewisseld worden. Er is een continue in- en uitstroom van masterstudenten, doctoraatstudenten, buitenlandse vorsers en andere medewerkers.  Samenwerkingen met andere kennisinstellingen en bedrijven worden sterk aangemoedigd. Een goed management van onderzoeksresultaten is hierbij onontbeerlijk. Naast verschillende reglementen met betrekking tot uitwisseling van informatie en materialen en de omgang met studenten voor stages, master- en doctoraatsthesissen en bezoekende wetenschappers besliste de Universiteit Antwerpen in 2007 om campuswijd het electronic lab notebook systeem (ELN) ter beschikking te stellen aan haar onderzoekers. 

Onderzoek in samenwerking met derden

Bij het uitvoeren van onderzoek in samenwerking met derden (onderzoeksinstellingen, overheden, bedrijven,…) of in geval van dienstverlening naar de industrie is het best vooraf duidelijke afspraken te maken. Zo is het belangrijk af te lijnen welk onderzoek juist onder de samenwerking valt en welke niet, hoeveel mankracht en middelen ingezet worden, hoe en wanneer er gepubliceerd mag worden, wie de resultaten verder mag gebruiken, beschermen en valoriseren.  De TechTransfer dienst ondersteunt je in je interacties met externe partners door het opstellen en onderhandelen van alle onderzoeksgerelateerde overeenkomsten.  

Bescherming

Bescherming van ideeën en onderzoeksresultaten is een belangrijke stap in het valorisatietraject. Indien je onderzoeksresultaten volledig nieuw zijn en aldus niet geopenbaard werden, kunnen ze beschermd worden via een octrooi. Het is belangrijk tijdens het verdere onderzoek en ontwikkeling de nodige voorzorgen te nemen om het verlies van intellectuele eigendomsrechten te vermijden en de kans op een succesvolle valorisatie te maximaliseren. Publiceren is steeds mogelijk nadat de nodige stappen zijn ondernomen om de intellectuele eigendom te beschermen.

Contact

TechTransfer
Middelheimlaan 1, Gebouw A
2000 Antwerpen 
Tel: 03/265.30.25
 
TechTransfer@uantwerpen.be