Page 46 - Magazine 08

46
MAGAZINE UNIVERSITEIT ANTWERPEN 08.2013
de Leopoldsorde voor zijn werkzaamheden
op het gebied van kankeronderzoek en de
behandeling van kanker.
Prof.
Paul Parizel
(
Faculteit Geneeskunde
en Gezondheidswetenschappen) ontving
begin maart een Teaching Award van de
European School of Radiology (ESOR).
Deze prijs lauwert professoren wiens oplei-
dingprogramma de voorbije jaren de beste
evaluaties kreeg. ESOR is een Europese
instelling die de belangen van radiologische
educatie in Europa behartigt.
Prof.
Johan Wens
(
Faculteit Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen) is sinds kort de
nieuwe voorzitter van de Palliatieve Hulpver-
lening Antwerpen (PHA) vzw. Hij volgde dr.
Jos Van Bragt op, die jarenlang de vereniging
leidde. Met Johan Wens als voorzitter wordt
de binding tussen PHA en de vakgroep Eer-
stelijns- en Interdisciplinaire Zorg Antwerpen
(
ELIZA) binnen de Faculteit Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen versterkt.
Liesbeth Homans
(
Antwerps schepen en
alumna Geschiedenis),
Kaat Debo
(
ModeMu-
seum Provincie Antwerpen en alumna Ger-
maanse Talen) en
Saskia Van Uffelen
(
Bull)
maken sinds 1 april deel uit van de Raad van
Bestuur van de Universiteit Antwerpen. Met
de drie extra vrouwen voldoet onze univer-
siteit probleemloos aan het genderdecreet
voor alle Vlaamse publieke universiteiten.
Alumna
Lore Verhaert
(
Rechten, 2012)
sleepte met haar meesterproef
Het slacht-
offer en de straftoemeting
de
Nullum
Crimen
-
prijs 2013 in de wacht. Naast een
geldprijs wordt haar meesterproef gepubli-
ceerd in het volgende nummer van
Nullum
Crimen
,
een tijdschrift voor straf- en straf-
procesrecht dat hoogstaande juridische
meesterproeven wil bekronen.
Alumnus
Frederick Jonckheere
(
kand. Rech-
ten, 1995), gedelegeerd bestuurder bij de
Groep Kerkstoel in Grobbendonk, werd verko-
zen tot voorzitter van Voka Kempen-West.
BIJ ONS
De Mexicaanse regering onderscheidde
prof.
Robert Verdonk
(
Letteren en Wijsbe-
geerte) met het ereteken van de Mexicaanse
Orde van de Azteekse Adelaar. Hij ontving
het teken voor zijn inzet bij de oprichting
van het Centrum voor Mexicaanse Stu-
diën in 1990 en bij de organisatie van alle
activiteiten die de verstandhouding tussen
de Mexicaanse en de Vlaamse gemeen-
schap bevorderden.
Jeffrey Thys
(
TEW, 2012) mocht in maart een
award van de Vlaamse Studentensportfede-
ratie in ontvangst nemen. Die prijs beloont
studenten die topsport en studie op hoge-
school of universitair niveau combineren.
Jeffrey combineerde tot vorig jaar een mas-
ter in de Toegepaste Economische Weten-
schappen met zijn rol als kapitein van de
nationale hockeyploeg. Thys behaalde met
de nationale hockeyploeg op de Olympische
Spelen in Londen een mooie vijfde plaats.
volgspot
Prof.
Herman Van Goethem
(
Faculteit
Rechten) heeft de Davidsfonds Geschiede-
nisprijs gewonnen als de conservator van
de vernieuwde Kazerne Dossin in Meche-
len. De prijs bekroont de persoon die zich
het afgelopen jaar het meest verdienstelijk
heeft gemaakt voor de popularisering van
geschiedenis.
Tijdens de jaarlijkse Belgian Society of Medi-
cal Oncology werd em. prof.
Jan Vermorken
(
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswe-
tenschappen) door minister-president Kris
Peeters onderscheiden tot Commandeur in
FotoJessewillems
FotoJessewillems